Delft krijgt rijksgeld voor aanpak radicalisering

Dit item is verlopen op 13-04-2015.
13 maart 2015 – Het Rijk komt vanaf 2016 jaarlijks met elf miljoen euro over de brug om diverse gemeenten, waaronder Delft, te ondersteunen met hun aanpak tegen radicalisering. Dat maakte burgemeester Bas Verkerk donderdag 12 maart bekend in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur.

Burgemeester Verkerk kon de commissie nog niet vertellen hoe hoog het bedrag is dat Delft krijgt, omdat het nieuws vers is en de ministeriële brief daarover nog niet is verstuurd. Omdat er voor 2015 nog geen rijksmiddelen ter beschikking staan, heeft het college de raad voorgesteld om 175.000 euro uit de reserve Sociaal Domein te besteden om radicalisering tegen te gaan. Voor die begrotingswijziging bij het Beleidskader Veiligheid en handhaving 2015-2018 werd de commissie om advies gevraagd.


Prioriteiten


In dit beleidskader zijn diverse veiligheidsthema’s opgenomen waarbinnen prioriteiten zijn vastgesteld. Op basis van de programmabegroting is in het beleidskader opgenomen dat Delft een veilige stad moet blijven waar de objectieve veiligheid ten minste gelijk blijft aan het niveau van 2010 en tenminste 82% van de inwoners zich veilig voelt in de eigen buurt.


Diverse fracties lieten weten tevreden te zijn met het voorgenomen beleid dat door gebrek aan financiële middelen vooral prioriteit legt bij het voortzetten en voortbouwen op het bestaande veiligheidsprofiel van de gemeente. Het beleidskader laat zien dat Delft met minder inzet van middelen in vergelijking tot andere gemeenten goed scoort op tal van veiligheidsvelden. Dat de ambities wat hoger mogen, zoals diverse fracties voorstelden, werd door de burgemeester van de hand gewezen omdat het daarvoor aan middelen ontbreekt en bovendien aanvullende bezuinigingen niet uit te sluiten zijn.


Radicalisering


Het debat over het beleidskader spitste zich vooral toe op de aanpak van polarisatie en radicalisering. Onafhankelijk Delft had al eerder vragen gesteld over de Delftse Jihadstrijders die naar Syrië vertrokken en mogelijk zijn teruggekeerd. De burgemeester lichtte opnieuw toe daarover niet veel details te kunnen geven, mede vanwege het opsporingsbelang. Verder gaf de burgemeester aan dat ook niet aan te geven valt hoeveel mensen mogelijk niet zijn vertrokken door de gemeentelijke aanpak, omdat niet exact te bepalen is hoeveel mensen daardoor tot  andere inzichten zijn gekomen.


Diverse fracties drongen aan op meer helderheid over de precieze aanwending van het voorgestelde bedrag. Die duidelijkheid moet kort na de zomer komen via een update van de nota Polarisatie en radicalisering. Daarin komt volgens de burgemeester te staan welke maatregelen zijn afgesproken met partners in de stad. Onafhankelijk Delft kondigde een motie aan voor een hardere aanpak van het jihadisme.  De SP gaf aan tegen financiering uit de reserve Sociaal Domein te zijn, omdat veiligheid niet ten koste moet gaan van goede zorg.  De fractie overweegt daarom een amendement  met alternatieve dekking.


Cameratoezicht


In de verdere bespreking werd door Stadsbelangen en VVD ook gewezen op het belang van cameratoezicht bij het nieuwe station. De burgemeester herhaalde dat het de bedoeling is dat dit toezicht ophoudt als blijkt dat de omgeving camera’s overbodig maakt. Of dat zo is, moet blijken uit een evaluatie die eind mei gereed is. Daarnaast wees D66 op mogelijke kostenbesparingen bij de Veiligheidsregio en benadrukte de PvdA het belang van preventie via voorlichting en veiligheidsafspraken met bijvoorbeeld woningcorporaties.


D66, Fractie Van Koppen, Stadsbelangen, VVD en ChristenUnie adviseren de raad positief over het beleidskader. Net als de SP en Onafhankelijk Delft gaan ook STIP, CDA, PvdA en GroenLinks terug naar hun fracties voor verder overleg. Het voorstel wordt verder besproken in de raad van 26 maart.


Reveille


Aan het begin van de vergadering ging wethouder Ferrie Förster in op vragen van de PvdA over de kosten die de gemeente in rekening brengt bij de organisatoren van Koningsdag. Ook Stadsbelangen had vragen gesteld over het mogelijk niet doorgaan van het traditionele reveille. De wethouder meldde dat het reveille gewoon kan doorgaan. Er hoeven geen leges betaald te worden voor dit onderdeel, omdat een vergunning niet nodig is en een melding volstaat. Volgens de wethouder was er sprake geweest van een misverstand en is dat in een gesprek met de organisator en de deelnemers aan het reveille uit de wereld geholpen. Stadsbelangen reageerde verheugd, maar wees ook op het zeer ongelukkige proces waar de gemeente lering uit moet trekken.


Metropoolregio


Ook werd kort aandacht besteed aan de Metropoolregio. Burgemeester Verkerk lichtte toe dat het samenwerkingsverband van 23 gemeenten uit de regio’s Haaglanden en Rijnmond inmiddels de eerste vergaderingen achter de rug heeft en dat Delft daarbij een zichtbare positie heeft ingenomen.
 

Pagina opties