Debat scholenschuif legt botsende belangen bloot

Dit item is verlopen op 02-11-2019.
2 oktober 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen hebben tegenstanders van een scholenschuif in Tanthof op dinsdag 1 oktober hun standpunten onder de aandacht van de commissie gebracht. Zij willen geen megaschool in Tanthof. De schoolbesturen willen dat wel. De gemeente is wettelijk verplicht om de haalbaarheid van die wens te onderzoeken en dat gaat nu gebeuren voor twee locaties.

De schoolbesturen (Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o., stichting Librijn en de stichting Laurentius) hebben nu elk twee basisscholen in Tanthof-West en Tanthof-Oost. Ze willen naar een clusterlocatie om samen in één gebouw verder te gaan. Het grasveld aan het Vietnampad (Abtswoudsepark) is een mogelijke locatie die op haalbaarheid onderzocht gaat worden en het college wil als alternatieve variant ook de plek van de kinderboerderij en de waterspeeltuin laten onderzoeken.

Insprekers

Geen van de acht insprekers die namens bewoners en diverse organisaties zoals Natuurlijk Delfland, Stichting Behoud het Park, Kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof en Vogelwacht Delft het woord voerden, had een goed woord over voor beide varianten. Verlies van het groen in de wijk en de toenemende verkeersdrukte als de school niet meer op loopafstand ligt, werden herhaaldelijk genoemd als tegenargumenten. Daarnaast spraken diverse insprekers de vrees uit dat het verdwijnen van de bestaande scholen een negatief effect zal hebben op de winkels en de sociale cohesie in de wijk. Zij zouden graag zien dat de gemeente ook onderzoek laat doen naar de variant van twee schoollocaties in de twee wijkdelen.

Geen optie

Wethouder Karin Schrederhof liet weten dat die variant niet wordt meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek, omdat dat voor de schoolbesturen geen optie is. Zij willen samen naar één locatie en die keuze is volgens wethouder Hatte van der Woude weloverwogen en zorgvuldig gemaakt. Dat het college als alternatief de plek van de kinderboerderij heeft toegevoegd, is volgens de wethouder mede ingegeven door reacties van bewoners uit de wijk die die plek wel zien zitten.

Als het aan Stadsbelangen Delft, Onafhankelijk Delft en de SP ligt, wordt er helemaal geen onderzoek naar deze twee locaties gedaan, omdat er onvoldoende draagvlak voor zou zijn. Vorige week wilden deze drie fracties de kwestie al aankaarten via de actuele motie Twee keer niks. De motie werd met dit debat in het vooruitzicht ingetrokken.  

Belangen

Andere fracties, waaronder STIP, GroenLinks en PvdA, wezen op de wettelijke plicht van de gemeente om voor onderwijshuisvesting te zorgen als schoolbesturen daar om vragen. Daarbij moet volgens GroenLinks gekeken worden naar de belangen van de gehele wijk en moeten ook aspecten zoals verkeersveiligheid en sociale cohesie worden meegenomen. De CDA-fractie sprak over een impactanalyse voor Tanthof. Wat de ChristenUnie betreft, moet het onderzoek vooral zorgvuldig worden uitgevoerd. De ChristenUnie zei uit de reacties van de insprekers een diep wantrouwen te proeven, alsof er een optie doorheen wordt gedrukt. Ook D66 zei begrip te hebben voor de zorgen van bewoners, maar benadrukte, net als de VVD, dat het slechts gaat om een onderzoek naar de haalbaarheid.

Dat onderzoek zal volgens wethouder Schrederhof in januari 2020 gereed zijn. De resultaten gaan dan in maart volgend jaar naar de gemeenteraad. De wethouder beloofde de commissie dat er een notitie komt, waarin staat wat er allemaal wordt meegenomen in het onderzoek. Schrederhof sprak daarbij ook over een matrix die de verschillende belangen in de wijk in beeld brengt.

Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen Delft en SP lieten aan het eind van het debat weten dat ze dit onderwerp verder in hun fracties gaan bespreken. Als daaruit moties voortvloeien, kunnen die in de raadsvergadering op donderdag 28 november worden ingediend.

Kredietaanvraag

Het gewijzigd voorstel Kredietaanvraag nieuwbouw Internationale Schakelklas van het Grotius College werd door de commissie grotendeels in beslotenheid behandeld. In het openbare gedeelte gedeelte gaven verschillende fracties aan dat ze achter het plan voor nieuwbouw staan. Het raadsvoorstel zal worden doorgeleid naar de hamerstukkenagenda.

Huiselijk geweld

Brede steun was er in de commissie ook voor het voorstel Regionale visie aanpak huiselijk geweld 2019-2022. De commissie benadrukte wel dat huiselijk geweld een belangrijk en complex maatschappelijk probleem is, dat al lang speelt en ook met deze visie niet uit de wereld geholpen wordt. Als het college op verzoek van het CDA een zin in het voorstel aanpast, kan het in de raadsvergadering op 28 november als hamerstuk worden vastgesteld.

Doorgeschoven

De brief van het college over Werk is het beste medicijn, eindverslag taskforce BUIG en de evaluatie PRO-VSO is door de commissie doorgeschoven naar volgende overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen.

Pagina opties