Controle op verbonden partijen wordt scherper

Dit item is verlopen op 21-12-2013.
21 november 2013 – De commissie Middelen en Economie is in de overlegvergadering op donderdag 21 november akkoord gegaan met alle conclusies en aanbevelingen van de Delftse Rekenkamer om meer grip te krijgen op verbonden partijen.

Het raadsvoorstel over het onderzoek dat de Delftse Rekenkamer heeft gedaan naar de bestuurlijke samenwerkingsverbanden van de gemeente en de rol daarbij van gemeenteraad en college is toegevoegd aan de hamerstukkenlijst van de raadsvergadering van 28 november.

In het rapport dat een tweeluik vormt met het onderzoek dat de rekenkamer vorig jaar deed naar de regiegemeente werden drie aspecten van verbonden partijen onderzocht: de keuze voor de vorm van verbonden partijen, de inrichting van de governance en het functioneren in de praktijk. Alle veertien conclusies en acht aanbevelingen aan de raad en het college werden door alle fracties onderschreven.

Eén van de belangrijkste conclusies voor de raad is dat de gemeenteraad haar controlerende taak scherper moet kunnen uitvoeren. Diverse fracties benadrukten die conclusie en vroegen het college om heldere en inzichtelijke informatie, onder andere bij de oprichting van een gemeenschappelijke regeling wanneer de raad invloed heeft op de organisatievorm en de manier waarop de governance van een verbonden partij wordt ingericht. Daarnaast brachten de commissieleden naar voren dat de begrotingen en jaarverslagen van deze organisaties voor de raad eenvoudig en snel te doorgronden moeten zijn.

Wethouder Lucas Vokurka zei bij de uitvoering van deze aanbevelingen mee te willen werken aan het verder verbeteren van de controlerende taak van de raad op dit terrein.

Het college moet de raad volgens hem beter uitleggen waarom gekozen wordt voor een bepaalde organisatievorm. Om de raad daarnaast meer grip te geven op risicobeheersing deed hij de toezegging om in december in samenspraak met de commissie Rekening en Audit een handzaam overzicht met samengevatte financiële informatie over de verbonden partijen verder uit te werken. Over de verdere opvolging van de verschillende aanbevelingen uit het rekenkamerrapport wordt in 2014 aan de raad teruggerapporteerd, via een nieuwe Regienota.

 

Pagina opties