Commissiedebat met vuurwerk

Dit item is verlopen op 14-07-2019.
14 juni 2019 – Wanneer de raad tijdens de jaarwisseling een grote vuurwerkshow in Delft wil, dan moet de gemeente diep in de buidel tasten. Die boodschap had burgemeester Marja van Bijsterveldt donderdag 13 juni in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur tijdens een uitvoerig debat over de preventiemaatregelen rond oud en nieuw in Delft.

De commissie besprak de brief die het college naar de raad had gestuurd over de inzet tijdens de afgelopen jaarwisseling en de te nemen (preventieve) maatregelen voor de komende jaarwisseling. Het college zegt onder meer, op basis van de resultaten van een lokale enquête, dat er in Delft te weinig draagvlak is voor het instellen van verplichte vuurwerkvrije zones. Daarnaast stelt het college dat er te weinig politiecapaciteit is om in deze zones te handhaven. Delft had de afgelopen oud en nieuw wel een vrijwillige vuurwerkvrije zone, waarvoor zich een vrijwilliger als handhaver had aangemeld bij de gemeente. Het college wil deze zones op vrijwillige basis de komende jaarwisseling opnieuw faciliteren.

In de brief wijst het college ook op de preventieve maatregelen, zoals in de Buitenhof waar de overlast dankzij de samenwerking met veel betrokkenen zo goed als verdwenen is. Er worden vuurwerkbrillen uitgedeeld en om er voor te zorgen dat de vreugdevuren veilig blijven moeten de organisatoren voor de komende jaarwisseling een evenementenvergunning aanvragen.

Verschillende fracties lieten weten dat ze een actievere houding van het college hadden verwacht. Onafhankelijk Delft wees op de kentering in het denken over vuurwerk, dat inmiddels door veel mensen als  overlast wordt ervaren. Deze partij zou het liefst een grote vuurwerkshow zien, eventueel in combinatie met een groot vreugdevuur. Het CDA zei de oproep van de korpschef Erik Akerboom te ondersteunen. De baas van de landelijke politie riep onlangs op tot een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Het CDA vroeg ook aandacht voor de hulpverleners die juist in een feestelijke nacht vaak te maken krijgen met agressie.

Wat een feest zou moeten zijn, is volgens D66 de gevaarlijkste avond van het jaar. De fractie drong er bij de burgemeester op aan dat het college de mogelijkheid van een professionele vuurwerkshow onderzoekt. GroenLinks constateerde vanuit de enquête dat een op de tien Delftenaren vuurwerk wil afsteken en dat acht op de tien Delftenaren er overlast van ondervindt. Met een knalvrije jaarwisseling en vuurwerkvrije zones kan oud en nieuw volgens GroenLinks voor iedereen een feest worden.

De PvdA liet weten enigszins teleurgesteld te zijn in de voorgestelde maatregelen van het college om de vuurwerkoverlast te beperken. Die partij betoogde dat er in Delft een lokaal verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen komt. Volgens de PvdA kunnen schade, letsel en overlast door vuurwerk alleen verdwijnen als de bron wordt weggenomen. De VVD zei de lijn van het college te steunen. Die partij is tegen een verbod op vuurwerk en vreugdevuurwerk. Volgens de fractie is oud en nieuw een feest waar vuurwerk bij hoort. De politie moet in de ogen van de VVD wel streng optreden tegen illegaal vuurwerk.

De ChristenUnie steunde het voorstel van Onafhankelijk Delft om in Delft een centrale vuurwerkshow te houden tijdens de jaarwisseling. Dat kan volgens de ChristenUnie mensen verleiden om in plaats van zelf vuurwerk af te steken naar een mooi vuurwerk te gaan kijken. Een lokaal verbod ziet de ChristenUnie niet zitten. Dat moet volgens die partij landelijk worden geregeld. De SP kon zich vinden in de standpunten van de VVD. De SP wil geen lokale lappendeken van verboden en maatregelen. STIP was het eens met de ChristenUnie en omschreef het voorstel van Onafhankelijk Delft als interessant.

In haar reactie op het debat en roep van fracties op een meer actieve houding van het college wees burgemeester Van Bijsterveldt op de maatregelen die zijn en worden genomen om de vuurwerkoverlast te bestrijden. Ze zei de oproep van korpschef Akerboom te willen onderschrijven, maar dan wel diens hele oproep. De boodschap van de korpschef was gericht aan de landelijke politiek en Akerboom wees er volgens de burgemeester ook op dat de politie handhavingscapaciteit tekort komt. Een professionele vuurwerkshow zoals Onafhankelijk Delft voorstelde, zou volgens haar weleens 200.000 tot 250.000 euro kunnen kosten. Een kleine vuurwerkshow kost 25.000 tot 30.000 euro, een iets grotere show 125.000 tot 150.000 euro. Geld dat Delft volgens Van Bijsterveldt op dit moment niet heeft.

PvdA, CDA, Onafhankelijk Delft, ChristenUnie, GroenLinks, D66 en Stadsbelangen Delft deelden aan het eind van het debat mee dat ze dit onderwerp verder in hun fracties gaan bespreken. Daarbij kondigden de fracties van PvdA en Onafhankelijk Delft aan dat ze een motie overwegen. De raad bespreekt dit agendapunt verder op 27 juni aanstaande.

Jaarverslag 2018

De commissie behandelde in deze vergadering ook de voorstellen Jaarstukken 2018 en Advies Rekening- en Auditcommissie jaarstukken 2018. Delft sluit 2018 af met een positief rekeningresultaat (inclusief inzet van reserves) van 11,1 miljoen euro (na bestemming).  Het college schrijft in het voorstel Jaarstukken 2018 dat zonder de inzet van reserves het resultaat over 2018 3,2 miljoen euro negatief is.

Alle fracties deelden in hun eigen bewoordingen de conclusie van het college dat de structurele financiële ruimte beperkt blijft. Ook was er veel steun uit de commissie voor de behoedzame koers die het college financieel wil blijven volgen. College en commissie steunden ook de twee adviezen van de Rekening- en Auditcommissie: roep gemeenschappelijke regelingen op om beoordelingen van financiële kengetallen in jaarstukken op te nemen en onderzoek de mogelijkheden tot vereenvoudigde opstelling van en/of duidelijker toelichting op het jaarrekeningresultaat. Wethouder Stephan Brandligt van Financiën liet weten dat het college beide aanbevelingen overneemt.

Volgens de wethouder blijft de financiële situatie van Delft ingewikkeld. Delft heeft de risico’s onder controle, noteert zwarte cijfers, heeft voldoende reserves, maar moet volgens Brandligt ook rekening houden met flink veel minder geld van het rijk. De wethouder zei volgende week in de raadsvergadering over de kaderbrief mondeling een toelichting te geven op de Meicirculaire van het kabinet.

De raad zal in de komende vergadering de jaarstukken en het advies van de commissie Rekening en Audit per hamerslag vaststellen.

Bezwaarschriften

Bij de bespreking van het Jaaroverzicht bezwaarschriften 2018, de rapportage verbetervoorstellen gemengd model en het Jaaroverzicht Nationale Ombudsman 2018 werd door een meerderheid van de fracties over het algemeen tevreden geconstateerd dat er vooruitgang zit in de afhandeling van bezwaarschriften. Enkele fracties zagen hier en daar nog mogelijke verbeterpunten, zoals in de ontvangstbevestiging die de indiener van een bezwaar krijgt.

In die bevestiging moet volgens onder meer de fractie van het CDA de indiener duidelijk worden gemaakt dat hij of zij kan kiezen tussen een procedure via de bezwaarcommissie of de procedure via ambtelijk horen. Wethouder Karin Schrederhof beloofde de commissie dat die keuzemogelijkheid in het vervolg wordt opgenomen in de ontvangstbevestigingen. Daarnaast verzekerde ze onder meer de fractie van D66 dat bezwaarmakers ook gebruik kunnen maken van e-mail en dat de gemeente gaat vragen naar de ervaringen van bezwaarindieners met de verschillende procedures.

Gasthuislaan

Aan het begin van de vergadering nam inspreker Sonja Sint alvast een voorschot op het debat over de verkeerssituatie in de Gasthuislaan sinds het afsluiten van de Sebastiaansbrug. Sint wees onder meer op het zware vrachtverkeer dat de Gasthuislaan als sluiproute neemt en op het gebrek aan controles en maatregelen om de vrachtwagens uit de binnenstad te weren. Het onderwerp valt onder de commissie Ruimte en Verkeer en wordt nog verder besproken in een vergadering voor het zomerreces.

Pagina opties