Commissie zwaait gemeentesecretaris lof toe

Dit item is verlopen op 15-12-2019.
15 november 2019 – Na zijn laatste jaarlijkse presentatie over de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie kreeg gemeentesecretaris Hans Krul in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 14 november van bijna alle fracties veel dank en lof toegezwaaid. Krul gaat begin volgende maand met pensioen.

Commissievoorzitter Ineke van Geenen sprak de vertrekkend algemeen directeur toe en bedankte hem namens de commissie met bloemen. Ze herinnerde Krul eraan dat dit zijn zevende jaarlijkse praatje voor de commissie was en dat hij het Delftse ambtenarenapparaat sinds zijn aantreden in 2011 langs hoogte- en dieptepunten loodste. Ze noemde de bouw van het stadskantoor onder zijn leiding een mijlpaal in de ontwikkeling van het Spoorzonegebied en voor de stad.

In zijn presentatie blikte de gemeentesecretaris terug en vooruit op de ontwikkelingen in de gemeentelijke organisatie. Daarbij vroeg hij speciaal aandacht voor globale ontwikkelingen, de lokale overheid in ontwikkeling, de ambtelijke organisatie in beweging en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De gemeentelijke organisatie is volgens Krul constant in beweging en er wordt wendbaar en flexibel ingespeeld op de veranderingen in de stad. Het ambtenarenapparaat is in 15 jaar tijd flink gekrompen: van 1435 fte’s in 2004 naar 801 in september 2019. De krappe arbeidsmarkt maakt het volgens de gemeentesecretaris lastig om vacatures voor bijvoorbeeld boa’s en ICT-medewerkers snel in te vullen. Voor de werving van personeel is een regionale taskforce ingesteld, waarin Delft samen optrekt met andere gemeenten.

Op de vraag van de VVD of daarmee de basis op orde is, antwoordde Krul dat 100% voor hem niet bestaat, dat de organisatie moet blijven leren en dat er allerlei verbeterprogramma’s op stapel staan. Ook wat de arbeidsomstandigheden in het stadskantoor betreft, liet hij het CDA weten. Er wordt gewerkt aan het klimaat in het gebouw en er komen meer stilte plekken en telefooncellen waar mensen ongestoord kunnen werken.

De vraag van de ChristenUnie of de vragen en moties van de gemeenteraad voor meer werkdruk zorgen in het stadskantoor werd beantwoord door wethouder Karin Schrederhof. De wethouder beaamde dat dat voor extra werk zorgt, maar ze verzekerde de commissie dat dat erbij hoort en dat de ambtelijke organisatie dat moet aankunnen.

Terugkeerders

Op verzoek van het CDA besprak de commissie de beantwoording van schriftelijke vragen die de fractie van het CDA had gesteld over de mogelijke terugkeer van Syriëgangers. Burgemeester Marja van Bijsterveldt zei dat er in Delft geen signalen van onrust zijn. Op de vraag van het CDA om hoeveel terugkeerders het gaat, wilde de burgemeester niet meer kwijt dan dat die op één hand zijn te tellen.

Onafhankelijk Delft maakte van de gelegenheid gebruik om duidelijk te maken dat wat die fractie betreft geen enkele Syriëganger in Delft welkom is. Andere partijen wezen erop dat er sprake is van landelijke beleid en de SP wees op de rechtspraak die moet worden afgewacht. STIP sprak zijn waardering uit voor de Delftse aanpak om polarisatie en radicalisering te voorkomen.

Het CDA vroeg de burgemeester de raad te informeren als er terugkeerders naar Delft komen, maar daar was de burgemeester terughoudend over. Ze liet de commissie weten daarover eerst te willen nadenken.

OZB

Het voorstel Eerste wijziging van verordening onroerendezaakbelastingen Delft 2020 en legesverordening Delft 2020 is na een technisch debat door de commissie als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering die op donderdag 28 november wordt gehouden. Het CDA zag in de wijziging een stijging van de OZB van 0,75% voor woningen en van 5% voor niet-woningen.

De partij werd door andere fracties en door wethouder Stephan Brandligt teruggefloten dat het niet ging om een stijging maar om een technische aanpassing van de cijfers die vorige week in de begroting door de raad zijn vastgesteld.

Wethouder Brandligt legde uit dat die wijziging jaarlijks nodig is, omdat de waarderingskamer in oktober met de cijfers over de waarde van onroerende zaken komt. De begroting ligt dan al bij de raad, waarin op dat moment een schatting van de cijfers is opgenomen. Na de waardebepaling wordt die schatting via dit wijzigingsvoorstel jaarlijks definitief aangepast in de begroting.

De SP stelde in het debat voor om iets te doen aan de hoge woonlasten voor Delftenaren en het probleem op de huizenmarkt dat woningen door vastgoedeigenaren worden opgekocht. Woningeigenaren die in hun eigen huis wonen, moeten korting op de OZB krijgen en de OZB voor vastgoedeigenaren die niet in hun pand wonen, moet volgens de SP omhoog. De SP wilde het voorstel aanvankelijk mee terug nemen naar de fractie maar zag daarvan af. Andere partijen wezen er net als de wethouder op dat een wezenlijke verandering in de lokale belastingen thuishoort in het debat over de kadernota. Daar vergadert de raad volgend voorjaar over.

Pagina opties