Commissie wil regio horen over beschermd wonen

Dit item is verlopen op 03-03-2016.
3 februari 2016 – Een voorstel van de PvdA om met de regiogemeenten te praten over het beleid voor beschermd wonen kon in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op dinsdag 2 februari rekenen op veel steun van de fracties. 

De commissie besprak dit onderwerp naar aanleiding van een brief van het college over de herverdeling van het budget en het inkoopresultaat voor beschermd wonen in 2016. In de overeenkomst met de aanbieders is opgenomen dat de komende jaren met minder geld de kwaliteit van de zorg maximaal gehandhaafd moet blijven.

Toekomst

De zorgaanbieders zullen de zorg moeten gaan vernieuwen. Daarnaast moeten ze hun cliënten op weg helpen naar meer zoveel mogelijk zelfstandig wonen en meedoen. Hoe dit in de toekomst zal gaan, is onder meer afhankelijk van landelijke afspraken. Een van de wijzigingen die worden voorgesteld is dat gemeenten zelf stapsgewijs verantwoordelijk worden voor de zorg en huisvesting van mensen die een beschermde woonvorm nodig hebben. De rol van centrumgemeente die Delft nu nog heeft, verdwijnt dan.

Onduidelijk

Zover is het nog lang niet. D66 adviseerde wethouder Raymond de Prez, omdat er - ook financieel - nog veel onduidelijk is om de tijd te nemen bij het vormgeven van een regionaal beleidsplan. Meerdere fracties sloten aan bij het voorstel van de PvdA om dit onderwerp eerst inhoudelijk te bespreken met de gemeenteraden van de regiogemeenten. Ook zij kunnen dan hun input voor het regionaal beleidsplan geven en met elkaar van gedachten wisselen over de ideeën en wensen die er leven.

Acceptatie

De ChristenUnie sprak over een sympathiek voorstel, maar maande ook tot actie omdat beschermd wonen al een jaar lang onderwerp van gesprek is. Als input voor een beleidsplan vroeg die fractie onder meer aandacht voor de zorgcriteria, indicaties en overleg met de zorgverzekeraars. GroenLinks sprak onder meer over het belang van acceptatie in de buurt waar mensen beschermd thuis komen te wonen en het belang van de lokale invulling van regionaal beleid.  Ook het CDA vindt dat de samenleving klaar moet zijn voor een nieuw beschermd-wonen-beleid. Daarnaast was het CDA positief over mogelijke technische innovaties die mensen kunnen helpen om zelfstandiger te gaan wonen. Voor Stadsbelangen is ook belangrijk dat de gemeente de tijd neemt om de veranderingen te laten plaatsvinden en om te luisteren naar de hulpverleners en de mensen die beschermd wonen.

Pingpong

Wethouder De Prez onderschreef de wens uit de commissie om de tijd te nemen om een goed beleidsplan op te stellen. Ook omdat er naar zijn zeggen het afgelopen jaar door het Rijk een soort pingpong is gespeeld met de budgetten, waardoor Delft eerst een overschot had, daarna tekorten en nu weer geld over lijkt te hebben.

De landelijke discussie is volgens de wethouder nog lang niet afgelopen en de regiogemeenten moeten voldoende woonruimte hebben om beschermd wonen te kunnen aanbieden. Hij ondersteunde het plan voor een regioconferentie.

Daarnaast beloofde de wethouder om de input uit de commissie voor een regionaal plan mee te nemen, maar hij benadrukte dat dat plan niet alleen door Delft wordt opgesteld. Het college komt nog met een visie die breder is dan alleen beschermd wonen. Daarin zal ook aandacht zijn voor begeleid wonen en de maatschappelijke opvang.

Librijn

De commissie stond in de overlegvergadering ook kort stil bij de begroting voor 2016 en de meerjarenbegroting van Librijn Openbaar Onderwijs. Het schoolbestuur heeft een gat van circa 150.000 euro in de begroting. Het meerjarenperspectief is positief. D66 drong er bij wethouder Aletta Hekker op aan om het bestuur te wijzen op het belang van een evenwichtige begroting. Ook de SP, VVD en ChristenUnie zeiden het onwenselijk te vinden dat de begroting niet sluitend is. De SP zou in de begroting ook uitgelegd willen zien wat het schoolbestuur met het geld heeft gedaan.

Aan die wens kon wethouder Hekker geen gehoor geven, omdat het schoolbestuur zijn eigen begroting opstelt. De wens van D66, die in de commissie veel bijval kreeg, om in gesprek te gaan met het bestuur van Librijn, gaat de wethouder naar het bestuur overbrengen. Ze beloofde tevens dat ze dat doet met de boodschap uit de commissie dat een sluitende begroting gewenst is.

De commissie vond dat beide agendapunten voldoende waren besproken. Ze worden niet toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op donderdag 18 februari.

Pagina opties