Commissie wil pittige reactie op ov-plannen

Dit item is verlopen op 13-05-2012.
13 april 2012 – De toon van de collegereactie op de bezuinigingsvoorstellen van Stadsgewest Haaglanden voor het openbaar vervoer moet scherper. Die opdracht kreeg wethouder Milène Junius donderdag 12 april van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte.

In de overlegvergadering beet de SP het spits af met een pleidooi om buslijn 82 door de wijk Buitenhof te behouden. Het stadsgewest wil die lijn schrappen. Ook het ‘strekken’ van lijn 80 - door de bus niet meer langs station Delft Zuid te laten rijden - viel evenals bij het college niet in goede aarde bij de commissie. Maar lijn 82 kreeg in het debat de meeste aandacht. Door het schrappen van die lijn komen haltes verder weg te liggen en verliezen de verzorgingshuizen in de wijk hun aansluiting met de binnenstad. Tegen het voorstel van Haaglanden om lijn 82 op te heffen werden de afgelopen weken door bewoners en politiek ruim 700 handtekeningen ingezameld. Die werden donderdagavond aangeboden aan wethouder Junius.

Buurtbus

Alle fracties steunden in meer of mindere mate het pleidooi om lijn 82 te behouden. Het alternatieve voorstel dat het college in zijn zienswijze wilde opnemen om de lijn eventueel te vervangen door een buurtbus wordt geschrapt. Het leek de commissie niet handig om het stadsgewest alvast een alternatief te bieden terwijl het besluit over de bezuinigingsvoorstellen door Haaglanden nog genomen moet worden. De commissie vindt dat Haaglanden zelf alternatieven moet bedenken. In de algemene bestuursvergadering van het stadsgewest zal de Delftse reactie worden verwoord door de Delftse delegatie. De wethouder liet de commissie weten dat ze de toon van de zienswijze  zal aanscherpen. In het debat werd ook aandacht besteed aan de keerlus voor tramlijn 19 die vanaf 2013 niet meer naar Tanthof rijdt en voor de geluidsoverlast die de tram in Tanthof veroorzaakt. Wethouder Junius zegde toe dat ze met HTM gaat overleggen over de trambaan in Tanthof en over het opnieuw aanbrengen van gras tussen de rails.

Onveilige verkeerssituaties

In het debat over de SP-notitie over onveilige verkeerssituaties bij opbrekingen en omleidingen en het verkeersonderzoek dat het college heeft uitgevoerd, passeerde een grote variatie aan onveilige situaties in Delft de revue. De omleidingen in het Spoorzonegebied, het Delflandplein, de Kapelsbrug, de binnenstad; nagenoeg alle fracties lieten horen hoe in hun ogen de situaties veiliger gemaakt zouden kunnen worden. Wethouder Junius merkte op dat de gemeente een goed beeld heeft van de situaties, bijvoorbeeld door de inzet van testteams. De wethouder deed een oproep aan studenten en ondernemers om toe te treden tot deze teams van verkeersgebruikers. De overbodige borden worden weggehaald. De VVD had een derde inventarisatie van deze borden voor de wethouder. De SP gaf tenslotte aan wellicht een motie in te zullen dienen over dit onderwerp in de raadsvergadering van 26 april.

Stappenplan Spoorzone

De bespreking van het stappenplan gebiedsontwikkeling Spoorzone vond plaats in de vorm van een uitgebreide vragenronde aan de wethouders Lucas Vokurka en Pieter Guldemond. De commissie benadrukte goed op de hoogte gehouden te willen worden over alle ontwikkelingen in het gebied. Enkele fracties uitten hun waardering voor de verkenning die het college wil uitvoeren naar de mogelijkheid dat hogere overheden zich financieel binden aan het Spoorzoneproject. De bouw van kwalitatief hoogwaardige studentenwoningen op het DI-terrein voor een periode van 25 jaar moet volgens wethouder Guldemond worden gezien als een aanjager voor de ontwikkelingen in het gebied. Na 25 jaar wordt bekeken wat op dat moment een gewenste woonfunctie is. In 2014 moeten de woningen gereed zijn.

Schieoevers-Noord

Inspreker Antoinnette Wijffels van Lijm & Cultuur pleitte bij de bespreking van het voorontwerp-bestemmingsplan Schieoevers-Noord voor het behoud van de rechten die het evenemententerrein in het verleden heeft verworven. Wethouder Guldemond stelde Wijffels gerust dat ze niet hoefde te vrezen dat het nieuwe bestemmingsplan gevolgen heeft voor de activiteiten op Lijm & Cultuur. De wethouder zegde toe daar in overleg met Lijm & Cultuur wel uit te komen en dat voor eens en voor altijd goed te regelen. De fracties stipten diverse aspecten uit het voorontwerp aan. Het voorontwerp is een eerste stap naar een bestemmingsplan dat er voor zorgt dat Schieoevers-Noord van een oud bedrijventerrein verandert in een woon- en werkgebied.

 

 

Pagina opties