Commissie wil mes in budgetoverhevelingen

Dit item is verlopen op 11-07-2009.

11 juni 2009 – In de commissie Bestuur, Middelen en Economie op woensdag 10 juni kreeg het voorstel van GroenLinks om de voorgestelde budgetoverhevelingen bij de jaarrekening 2008 nog eens goed onder de loep te leggen veel bijval .

De fractie kondigde een amendement aan. Nagenoeg commissiebreed deelden de fracties, vanuit verschillende invalshoeken, de mening dat begrotingsgelden die over het afgelopen jaar niet besteed zijn, niet te gemakkelijk automatisch naar het volgende jaar moeten doorschuiven. Men wil dus nog eens scherp kijken welke overhevelingen kunnen vervallen. D66 liet daarbij weten het belangrijk te vinden dat ook de gemeenteraad haar verantwoordelijkheid neemt als het gaat om het maken van pijnlijke financiële keuzes.

De commissie schaarde zich achter de adviezen van de Rekening- & Auditcommissie over de jaarrekening. Veel fracties drongen bij het college dan ook aan op het belang van de meetbaarheid van de resultaten in de stad. Het college beloofde hiermee in de begroting 2010 nadrukkelijk rekening te houden. Daarnaast benadrukte de commissie de noodzaak van een betere onderbouwing van financiële risico’s. De wethouders Ronald Vuijk en Saskia Bolten zegden toe in het najaar met verbetervoorstellen naar de commissie te komen. Ook wordt bij de begroting een extra inzicht geboden in de reserves en voorzieningen van de gemeente. Het jaarverslag en de jaarrekening 2008 worden in de vergadering van 25 juni door de raad vastgesteld.

De VVD vroeg in de commissie kort aandacht voor de nota alternatieve trouwlocaties. De fractie vindt dat het trouwen buiten het stadhuis goedkoper moet kunnen. De burgemeester gaf aan op dat punt geen toezeggingen te kunnen doen, dit onderwerp wordt bij de begrotingsbehandeling dit najaar verder besproken.

Alle aanwezige fracties lieten weten zich achter de pogingen te scharen die het college van B en W wil ondernemen om het kantongerecht voor Delft te behouden.

Pagina opties