Commissie wil meer grip op proces Prinsenhof

14 februari 2020 – In een uitvoerig debat over het voorstel Van Visie naar Ontwerp Museum Prinsenhof Delft heeft een meerderheid van de fracties tijdens de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur de wens uitgesproken om meer inzicht en grip te krijgen op het proces dat leidt naar een definitief ontwerp voor het museum.

In het voorstel vraagt het college aan de gemeenteraad onder meer een bedrag van 1,44 miljoen euro beschikbaar te stellen. Voor dat bedrag wordt een programma van eisen opgesteld en wordt een aanbesteding gestart om eind dit jaar een ontwerpteam aan het werk te zetten. Het college verwacht dat eind volgend jaar een voorontwerp en businesscase gepresenteerd kunnen worden en dat het definitief ontwerp medio 2022 klaar is. De commissie vergaderde deels in beslotenheid over de samenstelling van het voorbereidingskrediet.

In het openbare deel van de vergadering bleek dat een ruime meerderheid van de fracties zich kan vinden in de hoogte van het krediet, ook al werd door de meeste fracties aangestipt dat het om een heleboel geld gaat. Nagenoeg alle fracties wezen ook op het grote historische belang van het monumentale gebouw en het museum voor Delft en voor de Delftenaren.

De betrokkenheid van de bewoners werd ook onderstreept door insprekers Peter Jonquière en Ineke Hulshof. Jonquière vroeg aandacht voor de wens van de adviesgroep Prinsenhofgebied om betrokken te blijven bij de ontwikkelingen rond het Prinsenhof. Hulshof vroeg de commissie aandacht voor het Prinsenkwartier dat ook nodig aan een opknapbeurt toe is, maar niet als onderdeel van het Prinsenhofgebied is opgenomen in de plannen.

D66 vroeg wethouder Bas Vollebregt om na deze eerste stap in het proces met een ontwerp te komen waar de raad nog aan kan schaven en waarin wat te kiezen valt. De VDD benadrukte net als enkele andere fracties dat het Prinsenhof door de raad is aangemerkt als een risicovol project. De VVD vroeg de wethouder daarom om de raad periodiek te rapporteren over de risico’s. De ChristenUnie had liever gezien dat bij dit voorstel al een risicoanalyse was gevoegd. De wethouder beloofde de ChristenUnie voor de komende raadsvergadering wat meer inzicht te geven in de risico’s van dit project.

De PvdA stond stil bij het tijdpad en de visie die in 2017 werd gepresenteerd voor het Prinsenhof en het feit dat het nu weer tweeënhalf jaar gaat duren voordat er een nieuw ontwerp is. Als het aan Onafhankelijk Delft ligt, blijft dat ontwerp dan beperkt tot de opties urgent en need-to-have. Een scenario of modulaire opbouw met nice-to-have opties vindt Onafhankelijk Delft zonde van het geld. Dat geld wil het college uit de algemene reserve halen maar dat vindt Stadsbelangen Delft geen goed idee. Die fractie stelde voor dat het college daarvoor Fonds 2040 gebruikt.

De fractie van het CDA zei een ongemakkelijk gevoel te hebben bij de onduidelijkheid rond de totale kosten van het project. Het college zegt daar nog geen uitspraak over te kunnen doen. Het CDA pleitte voor inzicht in de kosten en de planning van het project. De ChristenUnie vroeg ook nog aandacht voor de invloed van de raad op het programma van eisen.  De SP vroeg de wethouder de betrokken Delftenaren te blijven betrekken in dit proces. GroenLinks zei in de hoogte van het investeringskrediet reden te meer te zien dat de raad stapsgewijs wordt meegenomen in het ontwerpproces. Ook STIP sprak over het belang van een zorgvuldig proces.

Dat deed wethouder Vollebregt ook in zijn beantwoording op de vragen uit de commissie. Hij benadrukte dat dit project leeft in de stad en dat het Prinsenhof meer is dan een financieel en technisch verhaal. De wethouder sprak over een spannend traject en hij wees de commissie erop dat het uitgangspunt het inhoudelijk perspectief is dat samen met de werkgroep Prinsenhofgebied is opgesteld. Het Prinsenkwartier maakt daar geen deel van uit, maar de wethouder zei bereid te zijn om daarover in gesprek te gaan. Hij beaamde dat het Prinsenhof een risicovol project is en hij zegde toe dat de raad per kwartaal en bij grote wijzigingen op de hoogte wordt gehouden over de voortgang en over de financiële risico’s.

Hij noemde de suggestie van Stadsbelangen Delft om het project te bekostigen uit het Fonds 2040 een lastige en hij liet de SP weten dat de participatie ook gaat veranderen. Stadsbelangen Delft, SP en ChristenUnie kondigden aan het eind van het debat aan dat ze in de raadsvergadering op donderdag 5 maart wellicht met moties komen. In die vergadering neemt de gemeenteraad een besluit over dit voorstel.

Capaciteitstekort

De brief die door de regioburgemeester, namens de 27 burgemeesters in de politie-eenheid Den Haag, naar de minister van Justitie en Veiligheid is gestuurd over het capaciteitstekort bij de politie was voor de fracties van VVD, CDA en D66 reden om vragen te stellen aan burgemeester Marja van Bijsterveldt. De fracties wilden vooral weten wat de gevolgen zijn voor Delft voor het feit dat de politie in de Haagse regio 400 politiemensen te kort komt.

De burgemeester beaamde dat de politie ook in Delft kampt met een krappe bezetting en alle zeilen moet bijzetten om te voldoen aan de Delftse veiligheidsdoelstellingen zoals die door de raad zijn vastgesteld. Tot nu toe slaagt de politie daar volgens de burgemeester in. Van Bijsterveldt liet de commissie weten dat ze wel in overleg met de chef van politieteam Delft wil overleggen over cameratoezicht op punten waar de politie door minder reguliere surveillances ogen en oren te kort komt.

De VVD pleitte eveneens voor een uitbreiding van het cameratoezicht als dat de veiligheid in Delft ten goede komt. D66, GroenLinks en STIP constateerden tevreden dat in Delft, ondanks het capaciteitstekort bij de politie, de veiligheid niet is afgenomen. Zij houden liever vast aan de bestaande afspraken rond het cameratoezicht. Onafhankelijk Delft adviseerde de politie drones in te zetten, in plaats van overal op af te vliegen met auto’s. De PvdA kwam met de suggestie om via een app meldingen door de gemeente te laten verzamelen en die door te geven aan de politie, zodat die gerichter haar werk zou kunnen doen. De burgemeester zei weinig heil te zien in beide voorstellen. Het idee over de inzet van drones zei ze wel mee te willen nemen in haar gesprek met de teamchef. Een extra app voor meldingen heeft de burgemeester liever niet, omdat er volgens haar al voldoende goed werkende apps zijn.

Geen van de partijen in de commissie zag na het debat aanleiding om in de komende raadsvergadering een motie te willen indienen, zodat dit onderwerp niet is toegevoegd aan de agenda van de raad.  

Actieprogramma

Tienduizend éxtra banen op alle niveaus, Delft als hoofdstad van technologie en innovatie, en Delft als must see bestemming voor toeristen. Dat zijn de doelstellingen van het Actieprogramma ruimtelijk-economische visie Delft 2030. De bespreking van dit programma leverde wethouder Vollebregt vooral waardering en complimenten van diverse fracties op. Volgens de wethouder zijn de Delftse ambities hoog, maar laat het actieprogramma zien dat het creëren van 10.000 banen op alle niveaus en met verschillende soorten bedrijvigheid haalbaar is.

Hamerstuk

Het voorstel Wijziging van de verordening Adviescie. voor bezwaarschriften Delft is door de commissie als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de komende raadsvergadering.

De nota’s Informatiebeveiligingsbeleid 2020-2022 en Privacybeleid 2020-2022 komen in die vergadering op donderdag 5 maart misschien wel aan bod. Dan moet Onafhankelijk Delft na het fractieberaad over de nota’s een motie indienen tijdens de raadsvergadering.

Rondvraag

Burgemeester Van Bijsterveldt beloofde na de rondvraag van Onafhankelijk Delft over de gezondheidsrisico’s rond het coronavirus en studenten en medewerkers van de TU Delft die van en naar China reizen dat ze het protocol dat de RIVM en de GGD hanteren met de raad gaat delen. De fractie van Onafhankelijk Delft wilde onder meer weten of er in Delft mensen in quarantaine zijn opgenomen. De burgemeester verklaarde dat een aantal terugkeerders uit China in een zelfgekozen quarantaine zit, maar dat in Delft niemand verplicht is geïsoleerd.

Beeldvorming

De commissie Sociaal Domein en Wonen begon haar beeldvormende donderdagavond met een gesprek met de Delftse Rekenkamer. De rekenkamer gaf een toelichting op de opzet van een voorgenomen onderzoek naar de kosten in de jeugdhulpverlening in regio, waarna de commissieleden aandachtspunten mee konden geven. Aansluitend volgde een sessie over het integraal huisvestingsplan voor scholen dat op dit moment ontwikkeld wordt. Ambtenaren verzorgden een presentatie over de huidige stand van zaken. Na de pauze volgde een kringgesprek waarin raadsleden en ambtenaren van gedachte wisselden over thema’s als onderwijsbrede ontwikkelingen, gebiedsontwikkeling in Delft en duurzaamheid.

Voorafgaand aan de tweede raadssessie over parkeren is de commissie Ruimte en Verkeer door gedeputeerde Anne Koning en ambtenaren van de provincie Zuid-Holland gehoord over het Inpassingsplan Leiding door het Midden (LdM). Het project is een voornemen van LdM C.V. en maakt deel uit van een groter project dat door de initiatiefnemer sinds kort WarmtelinQ wordt genoemd. Het inpassingsplan omvat de aanleg van een grotendeels ondergrondse warmtetransportleiding (bestaande uit een aanvoer- en een retourleiding) met bijbehorende bouwwerken in de gemeenten Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Den Haag, inclusief de eventueel benodigde mitigerende en compenserende maatregelen. Met een presentatie door vertegenwoordigers van de provincie en de Gasunie kregen de aanwezige commissieleden een toelichting op de aanleg van de warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag. Tijdens de presentatie werden diverse vragen aan de vertegenwoordigers gesteld en beantwoord. 

In de tweede interactieve raadssessie Parkeren kreeg de commissie een toelichting op de Parkeertransitie, een nieuwe kijk op parkeren. In de toelichting werd ingegaan op de onderwerpen proactief reguleren, kwaliteitsimpuls binnenstad en eenduidig regime. Tijdens deze toelichting werden diverse vragen gesteld, waarna in twee groepen over de drie onderwerpen werd gediscussieerd. Ook beoordeelden de groepen stellingen die input moeten opleveren voor de verdere uitwerking van de Parkeertransitie. Volgens planning besluit de raad in de vergadering van 9 juli 2020 over de Parkeertransitie en een mogelijk concreet voorstel voor de binnenstad.

Pagina opties