Commissie wil meer financieel perspectief

Dit item is verlopen op 29-11-2015.
29 oktober 2015 – In diverse bijdragen van de fracties kwam tijdens de begrotingsbehandeling in de commissie Economie, Financiën en Bestuur op woensdag 28 oktober de wens naar voren om meer zicht te krijgen op de tijdelijkheid van de OZB-verhoging en de vraag wanneer Delft weer financieel gezond is.

Op dit moment is dat nog niet helemaal het geval. De gemeenteraad besluit op donderdag 5 november over een begroting die voor 2016 bijna en vanaf 2017 helemaal sluitend is. De stadsschuld blijft echter de komende jaren hoog en de weerstandscapaciteit broos.

Goede kant

In een algemene reactie op de standpunten van de fracties liet burgemeester Bas Verkerk een optimistisch geluid horen. Hij zei namens het college het gevoel te hebben dat Delft loskomt van het dieptepunt en de goede kant opgaat naar een positief perspectief. Wethouder Aletta Hekker (financiën) voegde daaraan toe dat ze er vertrouwen in heeft dat de provincie het preventief toezicht opnieuw gaat bezien en wellicht gaat bijstellen. Dat zou betekenen dat Delft in 2016 financieel weer grotendeels op eigen benen staat.

Hondenbelasting

Als het aan Onafhankelijk Delft ligt gaat het college na volgende week verder zonder een wethouder  van de VVD. Die partij wil op 5 november een motie van afkeuring indienen tegen de invoering van de hondenbelasting en voor het vertrek van de VVD uit de coalitie.

Een herinvoering van de hondenbelasting vanaf 2017 hield veel fracties bezig. Wethouder Hekker gaf aan dat de raad daarover begin 2016 een voorstel krijgt, omdat een en ander nog nadere uitwerking vergt. Dan moet bijvoorbeeld ook duidelijk worden of er een uitzondering wordt gemaakt voor hulphonden, zoals het CDA bepleitte en kwijtscheldingen worden toegepast zoals de SP vroeg. Stadsbelangen bestempelde het voorstel als een achterhaald idee en overweegt een motie om ergens anders geld te vinden zodat de hondenbelasting niet nodig is. Ook de ChristenUnie liet weten na te denken over een motie die de invoering van deze heffing voor hondenbezitters moet voorkomen.

Lastenverzwaring

De andere extra lastenverzwaring waar Delftenaren in 2016 mee te maken krijgen, is de hogere onroerendezaakbelasting (OZB). Het college wil met een tijdelijke verhoging een deel van het laatste gat in de begroting dichten.

Veel fracties vroegen het college hoe lang tijdelijk is. Het antwoord bleef uit. Wethouder Hekker durfde er geen knetterhard jaartal op te plakken. Zij denkt aan een periode van zeven tot tien jaar.  Delft zou dan weer financieel gezond moeten zijn. De OZB zou daarna misschien weer omlaag kunnen. De VVD wil die tijdelijkheid in elk geval benadrukt zien in de aanslag die bewoners en ondernemers krijgen. De wethouder gaf aan dat ze zal uitzoeken hoe dat op een juiste manier kan.

Wens

D66 deelde de wens van andere partijen om te weten wat een gezonde financiële situatie is. D66 overweegt daarover een motie in te dienen. Het CDA wil op 5 november een motie indienen om in de raad te praten over een financieel kader voor 2025. Daarnaast overweegt die fractie een motie om de financiële bijdrage van Delft aan de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter gelijk te stellen met regiogemeenten die minder betalen voor hun deelname.

Straatje van Vermeer

STIP kondigde ook een motie aan om te minderen. Die fractie wil vooral minder regels. In een kort debat met D66 maakte STIP ook duidelijk bijzonder blij te zijn met de kans die Delft krijgt om het Straatje van Vermeer in het Prinsenhof te exposeren. Het aanpassen van de expositieruimte in het museum kost de gemeente zes ton en de tentoonstelling zelf twee ton. Daarnaast is in de begroting een bedrag van vier ton garantstelling opgenomen. D66 vindt dat het college een dergelijke investering goed moet onderbouwen en niet zo maar garantstellingen moet afgeven. Ook andere fracties, waaronder Stadsbelangen, hadden hun vraagtekens bij de hoge kosten in een tijd van zwaardere lasten voor bewoners. STIP sprak over een unieke kans en die niet meer terugkomt. Wethouder Ferrie Förster lichtte toe dat het museum het geld nodig heeft om een expositieruimte te maken die past in de eredivisie van musea. Tevens hield hij de commissie voor dat één en ander ook een belangrijke opmaat kan zijn voor verdere samenwerking met het Rijksmuseum in Amsterdam en mogelijk ook het Mauritshuis in Den Haag.

Precario

Over de mogelijkheid om al dan niet precario te heffen op driehoeksborden en spandoeken beloofde wethouder Hekker het CDA wat uitzoekwerk te doen. De fractie overweegt daarover een motie in te dienen. De ChristenUnie overweegt een motie om de gemeente precario te laten heffen op leidingen en kabels. Ook daarover zei de wethouder dat ze die mogelijkheid verder gaat onderzoeken.

De SP kondigde aan dat delen uit haar concept voor een alternatieve begroting in de raadsvergadering als motie worden ingediend. Daarnaast wil de SP ook een motie indienen om de begroting voor 2017 vanaf nul te laten opstellen. Ook overweegt de SP een motie om het Rifkin-onderzoek van de Metropoolregio te schrappen. Stadsbelangen denkt aan een motie om de kosten van externe inhuur van de gemeente te beperken en de VVD gaf aan een motie over het kwijtscheldingenbeleid te overwegen.

De commissie besloot aan het begin van de vergadering dat de toekomst van DOK en VAK vanaf 2017 en verdere jaren in de commissievergadering op 12 november nader wordt besproken.


 

Pagina opties