Commissie voor betaald parkeren in Bomenwijk

Dit item is verlopen op 11-10-2019.
11 september 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is dinsdag 10 september een uitgebreid debat gevoerd over het voorstel om de parkeergebieden D en E uit te breiden met de invoering van betaald parkeren in het Agnetapark en de Bomenwijk (inclusief Oude IJsbaan).

Vijf insprekers die namens bewoners uit de Bomenwijk het woord voerden, reageerden gemengd op het voorstel om in hun buurt de parkeeroverlast door uitwijkgedrag aan te pakken met parkeervergunningen voor bewoners en betaald kort-parkeren voor bezoekers. Terwijl de ene bewoner sprak over een ondemocratisch proces en dreigde met de bestuursrechter hield de andere bewoner een pleidooi voor de snelle invoering van betaald parkeren. Ook verschilden de bewoners met elkaar van mening over het draagvlak voor vergunningparkeren en het proces waarop het college tot het voorstel was gekomen.

Wethouder Martina Huijsmans legde uit dat elke stap in dat proces, van de objectieve vaststelling van de parkeersituatie tot de inzet van een reviewpanel met daarin bewoners, is gevolgd zoals dat met de raad vorig jaar is afgesproken. De fracties van de SP, Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen Delft en CDA plaatsten hun vraagtekens bij de hele gang van zaken. Stadsbelangen Delft pleitte voor een nieuwe enquête en ook het CDA voelde wel iets voor die suggestie.

Het CDA pleitte daarnaast voor het niet indexeren van de parkeertarieven in de parkeergarages. In het voorstel staan namelijk ook een paar wijzigingen in de verordening, waaronder de tweejaarlijkse verhoging van de parkeertarieven. Dat is volgens de wethouder nodig omdat het Delftse parkeerbedrijf nog leningen moet afbetalen en verantwoordelijk is voor het beheer en de uitvoering van het parkeren in Delft. Net als de SP betoogde de ChristenUnie dat het huidige parkeerbeleid de parkeeroverlast in Delft niet oplost. De SP omschreef het als ‘wrijven in een vlek’, de VVD had het over het ‘waterbedeffect’ en de ChristenUnie ziet het vergunningparkeren opschuiven naar de randen van de gemeente. Die fractie vindt dat het tijd wordt om een debat over de invoering van betaald parkeren in de hele gemeente te gaan houden. Dat debat voorziet de wethouder over een tijdje wanneer het college de Parkeervisie heeft aangeboden aan de raad.

In reactie op de wens van een van de bewoners stelden GroenLinks en PvdA voor om in tegenstelling tot het voorstel van het college al direct betaald parkeren in te voeren in de Wilgenlaan. Het college zei dat te willen doen als daarover consensus is met de bewoners in die laan. Wethouder Huijsmans zei die keuze over te laten aan de raad. De fracties van PvdA, GroenLinks, D66 en STIP lieten weten dat ze daarover een amendement willen indienen tijdens de komende raadsvergadering op donderdag 26 september. Ook andere fracties lieten weten dat ze het voorstel verder intern gingen bespreken, waarbij het CDA te kennen gaf ook een amendement te overwegen over de tarieven in de parkeergarages en de samenhang tussen de parkeergebieden.

Mobiliteitshub

Overwegend positief met hier en daar een kanttekening werd in de commissie gereageerd op het voorstel van het college om aan de programmering van Nieuw Delft één of meerdere mobiliteitshub(s) toe te voegen. Dat zijn plekken waar bewoners en bedrijven gebruik kunnen maken van deelauto’s, deelfietsen en andere leenvervoermiddelen. Het college vraagt de raad hiervoor een bedrag van ruim 1 miljoen euro vrij te maken. Een flink bedrag, volgens diverse fracties, dat door het college ook goed verantwoord moet worden in voortgangsrapportages.

Die voortgang moet volgens D66 uiteindelijk leiden tot minder autobezit en als het aan de PvdA ligt, worden de mobiliteitshubs ook gebruikt als plekken waar mensen pakketjes kunnen ophalen. GroenLinks en Onafhankelijk Delft lieten weten hoge verwachtingen te hebben van de hubs. GroenLinks vindt wel dat het te investeren bedrag goed onderbouwd moet worden en Onafhankelijk Delft zou de hubs het liefst verspreid zien over de hele stad.

De VVD benadrukte het belang van tussentijdse evaluaties. Wethouder Huijsmans wees de commissie erop dat de raad geïnformeerd blijft en wordt over alle ontwikkelingen in de stad, zoals dat ook over Schieoevers het geval is. Stadsbelangen Delft wees op de keuzevrijheid van mensen die in Nieuw Delft gaan wonen om toch een auto te bezitten, ook als dat misschien door de komst van een hub wordt ontmoedigd. Het CDA had het voorstel liever opgeknipt willen zien; eerst een onderzoek en daarna het gevraagde bedrag. Hoewel de overige partijen lieten weten dat dit voorstel als hamerstuk op de raadsagenda kan komen te staan, maakte het CDA nog een voorbehoud. Die fractie gaat intern bespreken of het voorstel via een stemverklaring kan worden afgehamerd of dat er een motie wordt ingediend.

Impactanalyse

De Impactanalyse verstedelijkingsopgave Delft 2040 ruimte voor keuzes leidde in de commissie niet tot een fel debat over de toekomst van Delft maar wel tot de vraag hoe de raad in de toekomst dat debat gaat voeren. Daarnaast waren er ook wel een paar punten die de wenkbrauwen van sommige fracties deden fronzen.

De impactanalyse is een studie die is uitgevoerd als antwoord op de motie die was ingediend door CDA, Stadsbelangen en Fractie van Koppen. Die motie verzocht het college om een analyse uit te voeren naar de impact van de toevoeging van 15.000 woningen. Het CDA hamerde er in de commissievergadering nog maar eens op dat het college dat getal niet in allerlei nota’s en notities moet noemen, omdat het daarmee te veel lijkt alsof Delft 15.000 woningen móet bouwen. In de analyse is ook onderzocht wat de gevolgen zijn als Delft minder hard groeit. Het CDA kwam ook met de suggestie om bij significante verdichtingsprojecten in bestaande wijken een impactanalyse per wijk uit te laten voeren.

Volgens GroenLinks moet de impactanalyse vooral worden gezien als een inspirerend document. De SP had geen goed woord over voor de bijgevoegde stedelijke ontwikkelstrategie gebiedsontwikkeling, waarin staat dat het percentage mensen met een uitkering in Delft omlaag moet. D66 las daarin dat Delft mensen van een uitkering wil af helpen, maar volgens de SP wil Delft in plaats van mensen met een uitkering meer nieuwe bewoners met geld de stad in krijgen. Wat de PvdA betreft moet Delft een gezonde stad zijn, waar kinderen veilig naar school kunnen fietsen.

Wethouder Huijsmans hield de commissie voor dat zij de werkgroep Omgevingsvisie wil betrekken bij de voorbereidingen voor een debat in de raad over de toekomst van Delft. De SP komt in de komende raadsvergadering wellicht met een motie.

Pagina opties