Commissie volgt bezwaren bezwaarcommissie

Dit item is verlopen op 10-05-2013.
10 april 2013 - Na een uitgebreid debat over de wijziging van de verordening Adviescommissie bezwaarschriften heeft burgemeester Bas Verkerk dinsdag 9 april in de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid toegezegd dat de gemeenteraad een aangepast voorstel krijgt.

Daarin wordt opgenomen dat de voorgenomen proef van zes maanden alleen gaat gelden voor bezwaren die te maken hebben met urgente woningtoewijzingen. Ook beloofde de portefeuillehouder de ambtelijke onafhankelijkheid te waarborgen. De pilot is bedoeld om de termijn van de bezwaarprocedure te halveren van zestien naar acht weken.  

Voorzitter Willem Rietveld van de Adviescommissie voor bezwaarschriften zei tijdens zijn inspreektermijn zeer verbaasd te zijn over het voorstel dat niet samen met de commissie tot stand was gekomen. Ook sprak hij zijn zorgen uit over de onafhankelijkheid van ambtenaren, de afhandelingstermijn en de criteria die in het wijzigingsvoorstel volgens hem niet duidelijk omschreven zijn. In het wijzigingsvoorstel staat niet dat de pilot alleen bedoeld is voor urgente woningtoewijzingen.

Nagenoeg alle fracties volgden zijn kritiek. Alleen STIP adviseerde positief over het voorstel. De overige fracties adviseerden na de tweede termijn negatief of lieten weten dat ze het voorstel nog een keer intern wilden bespreken. Verschillende fracties riepen de burgemeester op om samen met de Adviescommissie voor bezwaarschriften te gaan werken aan een nieuw voorstel. Verkerk zegde toe dat het college met een aangepast voorstel komt, zodat het belang van een kortere procedure en de belangen van bezwaarmakers worden gediend. Bij de verdere uitwerking wordt ook de adviescommissie betrokken. De gemeenteraad neemt op 25 april een besluit over het wijzigingsvoorstel.

In dezelfde raadsvergadering wordt het voorstel om het cameratoezicht in het stationsgebied te verlengen tot 1 januari 2016 als hamerstuk afgetikt. Alle fracties waren positief met enkele kritische noten van GroenLinks, STIP en D66. De VVD kreeg de toezegging van de burgemeester dat in de volgende evaluatie van het cameratoezicht een nadere analyse per doelgroep wordt opgenomen.

Wethouder Stephan Brandligt zei blij te zijn met de brede steun die hij van de commissie kreeg voor het voorstel Delft energieneutraal 2050 - uitvoeringsprogramma 2013-2016. Hij maakte na vragen uit de commissie bekend dat de gemeente dit programma via een uitgebreide campagne onder de aandacht gaat brengen van de Delftenaren. STIP, D66, VVD, SP en CDA bespreken het voorstel voor de raadsvergadering nog in hun fractie. De overige fracties adviseerden positief.

Verder stond de commissie kort stil bij een burgerbrief en de collegereactie over het afvalbeleid en de bestedingen uit de ecologiereserve.

Pagina opties