Commissie verdeeld over plannen Erfgoed en Nusantara

Dit item is verlopen op 20-07-2012.
20 juni 2012 – De commissie Samenleving en Volkshuisvesting heeft gisteren in een marathonzitting van 6 uur uitgebreid stilgestaan bij het voorstel van het college om het budget van 1,3 miljoen euro dat vorig jaar bij de begroting apart was gezet voor Blauw, nu gefaseerd over de komende jaren te gaan inzetten voor drie kernwaarden: Oranje, Blauw en Stadsgeschiedenis. 

Het college stelt voor om alle energie en aandacht op deze punten te richten en ze te concentreren op het Prinsenhof. In die plannen, en mede ingegeven door de noodzakelijke bezuinigingen, is geen ruimte meer voor Nusantara aan het Agathaplein. Het college wil het gebouw waar Nusantara nu al jarenlang in gehuisvest is, op een andere en liefst kostendekkende manier gaan inzetten.

In de commissie werd verdeeld op deze plannen gereageerd. De VVD-fractie was zeer ontevreden over de procedure van bespreking en de grote tijdsdruk, waaronder nu over dit belangrijke onderwerp besloten moet gaan worden. In de voorafgaande procedurevergadering had men voorgesteld om de besluitvorming uit te stellen tot na het zomerreces, maar dit kreeg onvoldoende steun vanuit de andere fracties. De VVD-fractie gaf verder aan zeer somber te zijn over deze plannen en de onderbouwing ervan. Ook andere fracties gaven aan niet goed in te kunnen schatten op basis van de stukken van het college of dit nu kon gaan zorgen voor de noodzakelijke positieve impuls voor Erfgoed Delft om uit de financiële problemen te komen. Niettemin gaf de PvdA-fractie aan het college het voordeel van de twijfel te willen geven en vooral nu aan de slag te willen gaan met het nieuwe concept.

Veel fracties hadden hun bedenkingen bij de noodzaak om Nusantara aan het Agathaplein te moeten sluiten. Een aantal betrokken insprekers schetsten de rijke geschiedenis van het museum en de grote waarde voor het Nederlandse erfgoed. Wethouder Junius benadrukte dat er zeer zorgvuldig omgegaan zal worden met de collectie van Nusantara en dat het vooral de bezuinigingen zijn die ertoe dwingen om het gebouw aan het Agathaplein op een andere manier te gaan gebruiken.

De discussie zal worden voortgezet in de raad van 28 juni aanstaande. Vanuit de commissie werden alvast diverse moties en een amendement aangekondigd.

Beleidskader Jeugd

In de commissievergadering werd verder opnieuw gesproken over het Beleidskader Jeugd. Na de eerste bespreking in april en de externe oriëntatie die begin juni in basisschool De Horizon was gehouden, stond nu de afrondende 2etermijn op de agenda. Vanuit de fracties werd vooral aandacht gevraagd voor de taaie onderlaag van de jeugd die echte problemen hebben en soms moeilijk te bereiken zijn. Verder werd opnieuw aangedrongen op het bieden van voldoende perspectief op werk. Wethouder Vokurka gaf aan hier volop mee bezit te zijn en juist vanwege de decentralisatie van de jeugdzorg en de bijbehorende gelden, veel gerichter actie te kunnen ondernemen.

GGD Zuid-Holland West

In de commissie werd kort stilgestaan bij de financiële problemen bij de GGD Zuid-Holland West en bij Vestia. Wethouder De Prez beantwoordde de eerste, meest dringende vragen vanuit de commissie. Bij de GGD ZHW bedraagt het verwachte tekort over 2011 en 2012 2,8 miljoen euro. Er wordt nu door een extern bureau gewerkt aan een feitenrelaas om helder te krijgen waar het is misgegaan en wat nu de gevolgen zijn voor de toekomst van de GGD en voor de plannen om samen te gaan met de GGD Den Haag, in het kader van de veiligheidsregio. De commissie praat hier na de zomer verder over.

Vestia

Over Vestia kon wethouder De Prez melden dat er juist die dag een akkoord was bereikt tussen Vestia en de banken over het oplossen van de financiële schulden. Dit betreft een totaalbedrag van 2 miljard, waarvan 700 miljoen gedragen moet gaan worden door de overige corporaties. De Prez gaf aan dat het college van Delft samen met dat van Zoetermeer intensief bezig is om de schade voor de gemeenten zoveel mogelijk te beperken. Zo vinden er gesprekken plaats met andere corporaties over eventuele overname van woningen.

Wmo-beleidsplan

Op de agenda van de overlegvergadering stond ook het Wmo-beleidsplan. Omdat het advies van de Wmo-raad hierover pas in de loop van gistermiddag was aangeleverd door het college, besloot de commissie in de procedurevergadering om de bespreking uit te stellen tot na het zomerreces. Het technische raadsvoorstel over de sluiting van de locatie Borneostraat van de Daltonschool werd zonder bespreking doorgeleid naar de hamerstukkenagenda van de raad van 28 juni aanstaande. 

Pagina opties