Commissie verdeeld over opheffen stedenband

Dit item is verlopen op 30-11-2012.
31 oktober 2012 - In de begrotingsvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid is dinsdag 30 oktober verdeeld gereageerd op het voorstel van het college om te bezuinigen op het internationaal beleid en de band met de Zuid-Afrikaanse stad Tshwane/Mamelodi op te heffen.

Wim Bot van de Stichting Stedenband Delft - Tshwane/Mamelodi zei in zijn inspraakreactie namens het bestuur verbijsterd te zijn over het dichtdraaien van de geldkraan voor de stichting. Volgens Bot zal de stichting proberen activiteiten voort te zetten, maar wordt dat heel moeilijk. Het college wil alleen de stedenband met Estelli in Nicaraqua blijven subsidiëren. Ook de jumelage die Delft heeft met de Turkse stad Adapazari krijgt geen subsidie meer.

Partnerschap

Burgemeester Bas Verkerk omschreef het korten op het internationaal beleid van Delft als een lastige keuze. Wat het partnerschap met Adapazari betreft, kon de commissie zich vinden in de uitleg van het college. De stichting voldoet niet meer aan de subsidievoorwaarden en ontvangt om die reden geen geld meer. Het opheffen van de band met Mamelodi stuitte op meer kritiek. Coalitiepartijen CDA en GroenLinks lieten weten een motie voor te bereiden om de stedenband in stand te houden.

De VVD toonde zich tevreden met deze bezuiniging die volgens de liberalen ook voor Estelli zou mogen gelden. De VVD vindt dat Delftenaren niet hoeven mee te betalen aan het solidariteitsbeleid en dat stedenbanden ook goed door particulieren en bedrijven bekostigd en onderhouden kunnen worden. GroenLinks noemde het bezuinigingsvoorstel onevenredig. Burgemeester Verkerk verdedigde het collegestandpunt door te stellen dat in Delft meer draagvlak en meer geld is te vinden voor de band met Estelli. Ook draaien er meer projecten. STIP adviseerde om samen met de TU Delft de band met Estelli te versterken.

Samenwerking

Dichterbij huis was de discussie over de hogere vervoerskosten, die volgens burgemeester een gevolg was  van de intensievere regionale samenwerking. De fractie van Onafhankelijk Delft zei een motie te overwegen over de beveiligingskosten voor de burgemeester.

Beginspraak

In de inspraakronde liet een vertegenwoordigster van de wijk TU Noord weten ontevreden te zijn over het groenbeleid en het gebrek aan inspraak dat bewoners hebben over dat beleid en de toekomstige nota Groen. Beginspraak wordt volgens de SP door het college mondjesmaat toegepast, terwijl een motie het college in 2011 opriep om aan het begin van grote plannen en projecten de Delftenaren mee te laten praten. Wethouder Stephan Brandligt legde uit dat de bewoners voldoende kans krijgen hun zegje te doen over het groenbeleid. Een bijeenkomst is er al geweest en er volgt nog een tweede. Dat het college niet het formele inspraaktraject volgt, heeft volgens hem alles te maken met de tijdwinst die wordt geboekt en de kosten die worden bespaard. De informele inspraakweg is sneller en levert inhoudelijk meer op. GroenLinks liet weten bezorgd te zijn over de inspraakmogelijkheden over het groenbeleid en overweegt een motie.

Wijkaanpak

Groen werd door diverse fracties ook naar voren gebracht in relatie tot de wijkaanpak. Wethouder Raimond de Prez nam de suggestie van diverse fracties over om het aanbod van de Stichting Groenkracht om in de Buitenhof samen met bewoners aan groenbeheer te doen. De commissie boog zich verder over onderwerpen als Delft klimaatneutraal in 2050 en een CO2-reductie in 2020 van 20% waarover volgens diverse fracties sneller informatie gegeven zou moeten worden. De SP zei een motie voor te bereiden als aansporing om de vaart erin te houden.

Waterspeeltuin

De ChristenUnie werd gerustgesteld door wethouder Brandligt dat de gemeente met verschillende kennisinstituten waaronder Deltares in gesprek is over voortzetting van de waterspeeltuin in Tanthof. Ook de zorgen bij de ChristenUnie over het mogelijk beperken van de sluitingstijden en uiteindelijk sluiten van de kinderboerderijen zonder dat de raad daarin gekend werden, werd door Brandligt weggenomen. De wethouder zei toe de raad te betrekken in het geval de openingstijden van de kinderboerderij of waterspeeltuin worden beperkt. Een voorstel van STIP om een proef met slimme straatverlichting uit te breiden nam hij niet over. Volgens Brandligt valt een mogelijke besparing tegen, omdat Delft al zuinige verlichting heeft.

Het debat over de begroting wordt op donderdag 8 november vanaf 20.00 uur voortgezet in de raadsvergadering.

Pagina opties