Commissie veegt vloer aan met Avalex-rapport

Dit item is verlopen op 13-03-2019.
13 februari 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op dinsdag 12 februari door een aantal fracties zeer kritisch gereageerd op de trimesterrapportage 2018 en de evaluatie Het Nieuwe Inzamelen van Avalex.

De gemeenschappelijke afvalinzamelaar heeft vorig jaar de opdracht gekregen van de gemeente Delft om het beleid: Het Nieuwe Inzamelen uit te voeren in de Harnaschpolder en de Hof van Delft. In het trimesterrapport geeft Avalex onder meer een beeld van de hoeveelheid ingezamelde afvalstromen per aangesloten gemeente. Beide rapporten hebben betrekking op het hele verzorgingsgebied van Avalex dat bestaat uit zes gemeenten. Het college liet de raad in een brief al weten dat Avalex in mei van dit jaar met een rapport komt dat specifiek gericht is op Delft.

Die gegevens had Onafhankelijk Delft nu al willen zien, want volgens die fractie staan er in de aangeleverde stukken te weinig cijfers over Het Nieuwe Inzamelen. De cijfers die er wel in staan zijn volgens Onafhankelijk Delft niet best. Het omgekeerd inzamelen heeft volgens die fractie geleid tot een omgekeerd inzameleffect van meer restafval en minder papier en glas. D66 deelde die constatering en riep het college op pas op de plaats te maken met de verdere uitrol over de stad van Het Nieuwe Inzamelen; in ieder geval tot na de bespreking van de evaluatie die in mei wordt verwacht.

STIP pleitte ook voor meer inzicht op wijkniveau. STIP stelde dat een meerderheid van 80% van de bewoners bereid is om afval te scheiden. Avalex schrijft in de evaluatie ook dat er zaken verbeterd kunnen worden, zoals het bij elkaar plaatsen van containers, meer rekening houden met de wensen van individuele gemeenten en het verbeteren van de communicatie. STIP verwacht dat Avalex daarmee een stap in de goeie richting zet.

Dat vertrouwen delen CDA en VVD niet met STIP. Het CDA vond het opmerkelijk dat een trimester bij Avalex geen vier, maar zeven maanden duurt. De rapportage liet volgens het CDA veel te lang op zich wachten. Dat moet volgens die fractie met de aangekondigde evaluatie over Delft niet gebeuren. De VVD las in de verbetermaatregel die Avalex aankondigt om de containers voor restafval bij de gescheiden-afvalbakken te plaatsen het einde van Het Nieuwe Inzamelen. Dat is volgens de VVD gebaseerd op het idee dat het mensen lastiger gemaakt wordt om hun restafval kwijt te raken. Avalex gaat hen dat nu makkelijker maken. De VVD is voor nascheiding en vroeg dan ook naar een rapport dat Avalex heeft opgesteld voor de gemeente Wassenaar over bron- versus nascheiding.

De bewoners van Hof van Delft zijn volgens Stadsbelangen Delft niet blij met Het Nieuwe Inzamelen. De containers staan volgens die fractie niet op logische plekken, ze staan te ver weg en ze zijn vaak overvol. Als het aan de ChristenUnie ligt, moet Avalex anders gaan denken over vaste kosten en over afval dat als grondstof wordt gebruikt. Als Avalex grondstof wil winnen in Delft, moet het bedrijf nadenken over wat ze daar voor over heeft, vindt de ChristenUnie. De PvdA sprak haar tevredenheid uit over de verbetermaatregelen die Avalex heeft aangekondigd. Die partij wil de evaluatie in mei afwachten om dan de discussie over Het Nieuwe Inzamelen te voeren.

Voor de SP hoeft het niet zo lang te duren. De resultaten maakten die partij niet blij. De SP wilde weten hoe lang nog op deze manier wordt doorgegaan. Wat GroenLinks betreft wordt er niet met de verdere uitrol van Het Nieuwe Inzamelen gestopt. De volgende wijk die aan de beurt is, is Tanthof. In andere steden werkt het omgekeerd inzamelen volgens GroenLinks ook. Die fractie vindt het geen optie om te blijven hangen in de overgang, omdat dat het minst effectief is. Van nascheiding is GroenLinks ook geen voorstander, omdat ook dat geld kost. Daarnaast zei GroenLinks hoopvol te zijn over de aangekondigde verbeteringen.

Wethouder Martina Huijsmans zei de zorgen die ze had gehoord deels te kunnen delen. Het college had volgens haar ook meer inzicht verwacht. Dat gaat ze aankaarten in het opdrachtgeversoverleg van wethouders uit de bij Avalex aangesloten gemeenten. Volgens de wethouder moet er nog veel gesleuteld worden aan Het Nieuwe Inzamelen en zet Avalex stappen daartoe.

De wethouder beloofde de VVD te bekijken of de quickscan die voor Wassenaar is opgesteld ook naar de gemeenteraad van Delft kan komen. Ze stelde ook verschillende partijen gerust dat de uitrol van Het Nieuwe Inzamelen in Tanthof even stil staat. De logistieke voorbereidingen zijn getroffen, maar de uitvoering moet nog even wachten. De wethouder verwacht dat de evaluatie die in mei naar de raad wordt gestuurd voor voldoende gespreksstof zorgt over Het Nieuwe Inzamelen. Geen van de fracties zag aanleiding om dit onderwerp in de eerstvolgende raadsvergadering te bespreken.

Kredietaanvraag

In die vergadering op donderdag 21 februari zal de gemeenteraad het voorstel Kredietaanvraag aankoop perceel kop van de Nieuwe Haven door de voorzitter via een klap met de hamer laten vaststellen. Alle fracties lieten in de commissievergadering weten akkoord te gaan met de aankoop van een perceel op de kop van de Nieuwe Haven. De raad stelt hiervoor een bedrag van 600.000 euro beschikbaar. Verdere bespreking in de raadsvergadering vond de commissie niet nodig, zodat het voorstel is toegevoegd als hamerstuk aan de raadsagenda.

Rondvraag

Wethouder Huijsmans zei op de vraag van Stadsbelangen Delft dat er geen melding bekend was van een ambulance die onderweg naar een patiënt in de Olofsbuurt-Westerkwartier gehinderd zou zijn door verkeerd gestalde fietsen. Ze verzekerde Stadsbelangen Delft dat er wordt opgetreden als er van dergelijke situaties melding wordt gedaan.

Onafhankelijk Delft wilde van de wethouder weten welke maatregelen zij neemt om bij het station te voorkomen dat de fietsenstalling overvol staat. Wethouder Huijsmans wees in haar antwoord op de collegevrije week die de TU vorige week had. Studenten lieten daardoor hun fiets staan, terwijl er voor anderen geen plek meer was. De derde stalling in de buurt van het station komt in de loop van dit jaar gedeeltelijk gereed. Zolang die stalling niet helemaal beschikbaar is, komt er in de buurt ook een tijdelijk voorziening. Als alle stallingen gebouwd zijn, telt de stationsbuurt zo’n 10.000 fietsparkeerplekken. De wethouder verwacht dat dat er voorlopig voldoende zijn.

Pagina opties