Commissie uit zorgen over bereikbaarheid

Dit item is verlopen op 11-06-2012.
11 mei 2012 - Bij de bespreking van de Kaderbrief 2012 en de Staat van Delft spraken diverse fracties in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte donderdag 10 mei hun zorgen uit over het bijgestelde streefcijfer voor bereikbaarheid.

Dat cijfer is in de Delftse tussenbalans van deze raadsperiode door het college van b en w bijgesteld van 6,8 naar een gemiddeld tevredenheidscijfer van 6,3. Een voldoende, maar voor enkele fracties niet goed genoeg. De ChristenUnie verwees naar de toezegging die wethouder Junius vorig jaar had gedaan om het streefcijfer te handhaven op 6,8 en vroeg haar met klem om dat nu weer te doen. Ook de score van de bereikbaarheid per auto van 4,5 moet volgens de ChristenUnie een voldoende worden. De VVD pleitte voor ‘een tandje erbij’. De PvdA vroeg eveneens aandacht voor bereikbaarheid, vooral in het gebied TU-Noord en Wippolder. In haar betoog legde wethouder Junius uit dat bij realistisch begroten ook realistische streefcijfers horen en dat met een groot project als de Spoorzone, waardoor de bereikbaarheid van de stad onder druk staat, een 6,8 niet haalbaar is.

Bovendien benadrukte de wethouder dat de afgelopen tijd veel energie is gestoken in een planning van werkzaamheden en maatregelen om de bereikbaarheid in Delft zo groot mogelijk te houden. Een 6,3 past daar volgens het college beter bij. Temeer in de wetenschap dat de Sebastiaansbrug nog op de schop moet. De wethouder zei dat ze met minder geld hetzelfde blijft doen om de bereikbaarheid in Delft op peil te houden. De VVD liet weten wellicht in de raadsvergadering van 24 mei een motie over dit onderwerp in te dienen.

Bij de bespreking van de Kaderbrief, de opmaat naar de programmabegroting voor 2013, werd verder aandacht besteed aan parkeren in de stad, vastgoed en ruimtelijke ordening. De meeste fracties hadden begrip voor het feit dat het college een bezuiniging van 10 miljoen euro extra in de begroting wil opnemen. In die begroting komt naast de cijfers na vragen van de VVD onder meer een uitleg over de organisatie van het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone. Wethouder Lucas Vokurka wil ambtelijke expertise bij elkaar brengen in de ontwikkelings-BV. De juiste mensen op de juiste plek, volgens de wethouder; om verkokering in de gebiedsontwikkeling tegen te gaan. D66 kondigde aan in de raad wellicht een motie in te zullen dienen over de betrokkenheid van bewonersorganisaties bij het structureel binnenstadoverleg.

Complimenten van commissie en wethouder naar elkaar toe waren er over het rapport Groen-Blauw Delft-Zuidoost. In deze wijk wordt de komende jaren veel gebouwd. In het onlangs uitgebrachte rapport wordt beschreven hoe gebouwd kan worden met aandacht voor het behoud en het versterken van de groene en blauwe leefomgeving. Wethouder Pieter Guldemond beaamde dat de gemeente als regisseur er alles aan doet om de partners in het gebied in actie te brengen. Hij schetste zijn droombeeld aan de commissie over de groen-blauwe inrichting van het gebied in de buurt van het Science Centre, de Botanische Tuin en het pand aan de Kanaalweg 2b, waarvan  hij denkt dat daar een prachtige combinatie van groen-blauw, wonen en werken kan worden bereikt. Het enige probleem is dat de gemeente geen eigenaar is van de grond en dus afhankelijk is van de bereidheid van andere partners om te investeren. De wethouder riep de commissie dan ook op om de mogelijkheden van deze plek zoveel mogelijk uit te dragen. Met het ministerie van I&M wordt overlegd over het binnenhalen van Europese subsidies. De commissie zal jaarlijks over de voortgang van het project worden geïnformeerd, of tussentijds als dat nodig is.

SP, VVD en D66 werden door wethouder Vokurka gerustgesteld dat een brief van het college over minder bouwregels nog geen besluit is. Delft praat momenteel mee over wijziging van de landelijke wetgeving over de bouwregels. Wat nu zonder bouwaanvraag mag aan de achterkant van een huis, mag straks, buiten gebieden met beschermd stadsgezicht, ook aan de voorkant. De fracties vreesden voor minder toezicht en handhaving. Onterecht volgens de wethouder. Aan de mogelijkheid om bezwaar te maken verandert niks. Bovendien kan de raad in een bestemmingsplan zelf beperkingen opnemen.

De commissie sprak op verzoek van de SP ook even over het plan van aanpak over het afstoten van gemeentelijke panden na de verhuizing van alle ambtenaren naar het nieuwe stadskantoor. In dat plan stelt het college voor wat er eventueel met panden zou kunnen gebeuren; verhuren, verkopen of slopen. De SP concludeerde tevreden dat het college actief met het gemeentelijke vastgoed omgaat en scherp op de centen is.
 

Pagina opties