Commissie uit zorgen over Bedrijvenschap Harnaschpolder

Dit item is verlopen op 29-10-2010.

29 september 2010 – In de vergadering van de commissie Middelen en Economie hebben diverse leden dinsdag 28 september in navolging van het college van b en w hun bezorgdheid uitgesproken over de financiële situatie van het Bedrijvenschap Harnaschpolder.

Het schap had het afgelopen jaar een negatief jaarrekeningresultaat. Verder is een verzoek ingediend om een kasgeldlening van 3,5 miljoen euro later af te lossen.

Wethouder Lucas Vokurka zei dat het college van b en w de zorgen van de commissie deelt. Het Bedrijvenschap Harnaschpolder - een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Rijswijk, Midden-Delfland en Delft - is onder meer verantwoordelijk voor het verwerven van gronden en gebouwen, de planvorming, de uitgifte en het bouwrijp maken van de kavels. De commissie liet weten de aanpak van het college te steunen, waarin het bedrijvenschap om concrete maatregelen wordt gevraagd. Wethouder Vokurka zei dat het college de commissie op de hoogte zal houden van de ontwikkelingen.

Bij de bespreking over de nota Kaders en uitgangspunten gemeentelijk grondbedrijf vroeg de SP wethouder Lucas Vokurka om opheldering over de eventuele risico’s voor de Spoorzone. Dit in verband met de nieuwe reserve die het college voor de gebiedsontwikkelingen voorstelt. De wethouder antwoordde dat het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone (OBS) zijn eigen risico’s moet dragen. Daarnaast kwamen financieel-technische aspecten aan de orde, zoals de hoogte van de discontovoet waarmee de gemeente voor grondexploitaties rekening houdt. De wethouder liet weten dat in het Tussentijdse Meerjarenprogramma Grondontwikkeling hierover meer informatie wordt opgenomen.

In de voorafgaande procedurevergadering werd gevraagd wanneer het college de vorig jaar aangenomen motie voor een Meldpunt Veilig Roeien gaat afwikkelen.

Pagina opties