Commissie uit lof over visie op radicalisering

Dit item is verlopen op 13-12-2015.
13 november 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur hebben bijna alle fracties op donderdag 12 november in meer of mindere mate hun complimenten en steun uitgesproken voor de visie op radicalisering en de aanpak van het gewelddadig jihadisme.

De visie beschrijft kort en in het algemeen wat in Delft onder polarisatie, radicalisering en extremisme wordt verstaan.  Het Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015-2019 omschrijft de actielijnen en maatregelen die Delft volgt en toepast om te voorkomen dat mensen het spoor van gewelddadig jihadisme volgen.

Nieuwe activiteiten

Een extra bedrag van 535.000 euro van het Rijk en een eigen inzet van 175.000 euro uit het veiligheidsbudget wil de gemeente gebruiken voor het in stand houden en versterken van bestaande activiteiten en het opzetten van nieuwe activiteiten. Zo’n nieuwe activiteit is een verdiepende analyse naar de voedingsbodem en het opstellen en uitvoeren van een meerjarig handelingskader en interventies om de voedingsbodem weg te nemen.

In het uitvoeringsprogramma staat ook dat Delft geen aantallen noemt, maar burgemeester Bas Verkerk lichtte toch een tipje van de sluier op door te spreken over ongeveer twee handenvol Delftenaren die het gewelddadig jihadisme hebben opgezocht. Iets meer dan een handvol heeft daarbij het leven verloren en een handvol is teruggekeerd naar Delft en wordt in de gaten gehouden door de politie en veiligheidsdiensten. De burgemeester benadrukte dat er sinds anderhalf jaar niets aan die cijfers is veranderd.

Gebiedsverboden

De fracties gaven naast complimenten allemaal hun eigen accenten mee aan de burgemeester. D66 hecht binnen de aanpak belang aan betaald werk. STIP noemde als risicogroep schoolverlaters. De ChristenUnie zou gebiedsverboden willen zien voor terugkeerders en ronselaars. De burgemeester stelde de fractie van de ChristenUnie gerust dat die maatregel al wordt toegepast. Het CDA noemde de sociale cohesie en de PvdA de netwerkaanpak als belangrijke onderdelen om radicalisering tegen te gaan. Stadsbelangen, VVD en SP gaven ook te kennen dat ze tevreden zijn met de huidige aanpak.

Onafhankelijk Delft bestempelde de aanpak als symptoombestrijding. Niet de mensen, maar de Islam moet volgens die fractie worden aangepakt. De ChristenUnie hield Onafhankelijk Delft voor dat men met zo’n standpunt een hele groep Delftenaren van zich verwijdert die het gewelddadig jihadisme ook verafschuwd. Onafhankelijk Delft bleef op haar standpunt staan en kondigde een motie aan voor een alternatieve, hardere aanpak. Die motie zal in de raadsvergadering op donderdag 26 november worden behandeld.

Lambert van Meerten

Wethouder Ferrie Förster lichtte in de bespreking van de collegebrief over een onderhandse verkoop van het pand van het voormalig museum Lambert van Meerten aan de Oude Delft aan de Vereniging Hendrick de Keyser toe dat met een deel van de opbrengst uit de verkoop de expositie van Het Straatje in museum Het Prinsenhof gerealiseerd kan worden. Het college wil zes ton in het museum investeren, waarna Het Prinsenhof volgens de wethouder beschikt over een ere-divisie-expositiezaal. De gemeenteraad moet daarover in januari 2016 besluiten. De verkoop van het pand levert de gemeente 1,1 miljoen euro op als de verkoop voor 1 januari 2016 doorgaat.
Ondertussen ontving de gemeenteraad ook een brief van een Delftenaar die een ton extra biedt voor het pand. Het college wil daar niet op ingaan, omdat de Vereniging Hendrick de Keyser zich al geruime tijd inzet voor het behoud van architectonisch en historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. Dat is één van de voorwaarden die Delft van het Rijk opgelegd kreeg om het gebouw te mogen verkopen.

De ChristenUnie uitte stevige kritiek op de procedure van het college. De fractie ziet aankomen dat de gemeenteraad  in januari een voorstel voorgeschoteld krijgt, waarop alleen ja mag worden gezegd.

Diverse fracties hadden liever gezien dat het pand Lambert van Meerten openbaar verkocht zou worden en hadden moeite met de uitleg van de wethouder waarom hogere bieders geen kans krijgen, als zij ook bereid zijn om aan alle gestelde voorwaarden te voldoen.

Onafhankelijk Delft kondigde voor de raadsvergadering van 26 november twee moties aan met betrekking tot de verkoop van het pand van museum Lambert van Meerten  en de komst van het schilderij Het Straatje van Vermeer naar Delft.  Ook CDA en SP lieten weten na te denken over moties bij dit onderwerp in de raad.

Lijm & Cultuur

De bespreking over de stand van zaken rond de afname van het Lijm & Cultuurcomplex leverde geen moties op, maar wel verzoeken van diverse fracties aan wethouder Förster om flexibel om te gaan met de vergunningverlening.

Directeur Antoinette Wijffels van het evenementencomplex sprak in en liet de commissie weten dat ze exploitatieproblemen voorziet als ze voor elke activiteit met meer dan 250 bezoekers een aparte vergunning moet aanvragen. Ze verwacht dat dat 40 tot 50 aanvragen per jaar zijn. Lijm & Cultuur praat nu met de gemeente over een parapluvergunning, maar beide partijen zitten nog niet op één lijn. De wethouder sprak de verwachting uit dat het goed gaat komen en dat zorgvuldig wordt gekeken wat er mogelijk is.

Veiligheid

Een meerderheid van de fracties constateerde bij de bespreking van de Eindevaluatie cameratoezicht stationsgebied Delft tevreden dat de gemeentelijke camera’s eind dit jaar op zwart kunnen en dat het veiligheidsgevoel van mensen in en rond het station is toegenomen. Het aantal fietsendiefstallen nam ook toe.

Reden genoeg volgens de VVD om de camera’s te laten aanstaan, omdat uit de evaluatie niet blijkt hoeveel fietsen er meer gestolen zouden zijn als er geen camera’s hadden gehangen. Die redenering werd door de meeste fracties niet gevolgd. D66, PvdA, GroenLinks, STIP, SP en CDA constateerden  dat de camera’s hun werk hebben gedaan en weg kunnen. Stadsbelangen waarschuwde dat er dan bij een ernstig delict bij het station geen beelden meer zijn die de politie kunnen helpen bij het vinden van een dader.

De fractie kreeg behalve van de VVD weinig bijval. Ook niet van de burgemeester die uitlegde dat cameratoezicht een proportioneel middel moet zijn in de aanpak van criminaliteit. Hij legde uit dat bij de ontwikkeling van het station rekening is gehouden met een inrichting van het gebied die zo veilig is dat camera’s niet meer nodig zijn. Dat punt is nu bijna bereikt. Zo nodig zou eventueel nog van tijdelijk cameratoezicht gebruik kunnen worden gemaakt. De VVD vroeg herhaaldelijk tevergeefs om een evaluatie in 2016 van de nieuwe situatie. Burgemeester Verkerk verzekerde de fractie dat de gemeente het proces blijft volgen, maar dat was voor de VVD niet genoeg. De fractie gaat bezien of ze in de raadsvergadering een motie indient. Op het plan van aanpak High Impact Crimes werd door de fracties overwegend positief gereageerd.

Dividend

Wethouder Aletta Hekker beloofde de commissie bij de behandeling van de reactie op de brief van de provincie Zuid-Holland over het niet uitkeren van het dividend van Werkse! over 2014 dat ze de voorgestelde tekstwijzigingen vanuit de commissie overneemt. Daarnaast beloofde ze voor het zomerreces van 2016 de nieuwe governancestructuur van Werkse! naar de raad te sturen en ze zegde toe dat in het vervolg als het dividend niet aan de gemeente zou worden uitgekeerd dat met de raad wordt afgestemd.

Pagina opties