Commissie tevreden met verkeersmaatregelen bij TU

Dit item is verlopen op 10-11-2018.
10 oktober 2018 – Het pakket van korte en lange termijn oplossingen om de verkeerstromen van en naar de TU en de Zeeheldenbuurt in goede banen te leiden, heeft in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 9 oktober tot overwegend positieve reacties geleid.

De meeste partijen toonden zich tevreden over het feit dat de gemeente samen met de bewoners van de Zeeheldenbuurt, TU Delft en de Fietsersbond heeft gekeken naar onder meer een betere doorstroming van de duizenden studenten die op de fiets naar en van de campus rijden en de bewoners die met hun auto tussen de fietsers door de wijk in en uit willen.

De tijdelijke verkeersmaatregelen zijn onder meer mobiele verkeerslichten bij de fietsoversteek Rotterdamseweg/Jaffalaan en de fietsoversteek Jaffalaan/Mekelweg en voor de lange termijn wordt onder meer bekeken of de bestaande fietsroutes en fietspaden aangepast moeten worden. Jeannine Frijns, vicevoorzitter van de Delftse studentenvakbond VSSD, gebruikte haar inspreekminuten om te pleiten voor het beter bereikbaar maken van de campus. Fietsfiles en fietsstromen die elkaar kruisen zorgen volgens de VSSD voor gevaarlijke situaties. Frijns bood wethouder Martina Huijsmans aan om de studenten nauwer te betrekken bij het vinden van slimme oplossingen voor de verkeersproblemen in dit deel van Delft.

Invalshoek

STIP constateerde tevreden dat het college de bereikbaarheid van de Zeeheldenbuurt en de TU-campus met betrokken partijen heeft bekeken, maar dat gebeurde volgens STIP wel grotendeels vanuit de invalshoek van de automobilist. In de vervolgonderzoeken en bij het monitoren van de tijdelijke oplossingen moet in de visie van STIP ook vanuit de fietser naar de effecten van de maatregelen worden gekeken. STIP riep het college op om met een visie te komen op de doorstroming van en naar de campus en daarbij ambitieuze oplossingen zoals ongelijkvloerse kruisingen en het omleggen van routes niet uit te sluiten.

Ook GroenLinks had in de notitie Bereikbaarheid Zeeheldenbuurt meer aandacht voor de fietser willen zien. D66 constateerde blij dat tijdelijke maatregelen worden gemonitord, voordat er wordt overgegaan tot definitieve oplossingen. De SP schreef de oorzaak van het verkeersprobleem bij de Zeeheldenbuurt niet alleen toe aan de toename van het aantal fietsende studenten, maar ook aan hun verkeersgedrag. De SP pleitte voor meer handhaving en lik op stuk. Daarnaast zouden nieuwe studenten in de introductieweek verkeersles moeten krijgen, stelde de SP onder meer voor.

Groen licht

Wethouder Huijsmans noemde dat een goede suggestie, net als andere opmerkingen van fracties die tijdens het debat met eigen oplossingen kwamen. Aan extra handhaving denkt de wethouder nog niet, omdat het college daarvoor eerst groen licht van de raad moet krijgen. De suggestie van STIP om buiten de spits de verkeerslichten op oranje te zetten voor fietsers bleek overbodig, omdat de lichten, zo lichtte de wethouder toe, buiten de spits voor fietsers al constant op groen staan.

Ze benadrukte dat de tijdelijke verkeersmaatregelen vooral zijn genomen om grip te krijgen op de verkeersveiligheid en dat de effecten de komende tijd in de gaten worden gehouden. Tegelijkertijd werkt het college aan een mobiliteitsplan voor de stad, waarbij ook wordt gekeken naar het verdichten van het fietsnetwerk en het eventueel aanpassen van verkeersroutes. Eind deze maand, begin november gaan de betrokken partijen opnieuw met elkaar in overleg over de verkeerssituatie in de Zeeheldenbuurt. De studentenvakbond is volgens de wethouder welkom om mee te praten.

Verkeersregels

In de tweede helft van het debat deelden ook andere partijen hun standpunten met de commissie. Volgens de VVD was de aanleiding voor het probleem niet de bewoners die hun wijk niet uitkunnen, maar zijn dat de studenten die de verkeersregels aan hun laars lappen. De fractie zei zich wel te kunnen vinden in de maatregelen. Stadsbelangen Delft zette vraagtekens bij het voornemen van het college om met de provincie te gaan praten over het aanpassen van de openingstijden van de bruggen. De CDA-fractie wees op alternatieve routes van en naar de campus via de Leeghwaterstraat en de Rotterdamseweg. Daarnaast zei het CDA ook wel wat te zien in de verkeersles die de SP voorstelde. De PvdA merkte op dat voor die fractie het verkeersgedrag ook nog wel een punt van zorg is, omdat verkeerslichten alleen werken als weggebruikers er zich aan houden. De ChristenUnie was eveneens tevreden dat de betrokkenen in de wijk zijn geraadpleegd.

Onafhankelijk Delft zei geen heil te zien in de maatregelen van het college. Volgens die partij wordt in de notitie gekozen voor de auto, terwijl juist de fiets voorrang moet krijgen. Onafhankelijk Delft bepleitte de aanleg van fietsstraten bijvoorbeeld in de Jaffalaan, Michiel de Ruyterweg en de Sebastiaansbrug, waarop auto’s te gast zijn en fietsers ruim baan hebben. Wethouder Huijsmans zei fietsstraten zeker als een oplossing te zien, die onderzocht wordt. Volgens de wethouder is het echter lastig om ze nu aan te leggen, omdat ook gekeken moet worden naar de verkeersveiligheid op aansluitende wegen.

Aan het eind van het debat bleek geen van de fracties behoefte te hebben om dit onderwerp verder te bespreken in een komende raadsvergadering.

Spoorzone

Ook de voortgangsrapportage Ontwikkeling Spoorzone Delft over het tweede en derde kwartaal van 2018 is door de commissie niet aan de raadsagenda toegevoegd. In de commissievergadering deelden de fracties diverse aandachtspunten uit de kwartaalrapportages.

GroenLinks drong aan op de snelle aanleg van het park in het zuidelijk deel van de Spoorzone en D66 zei benieuwd te zijn naar initiatieven voor de tijdelijke invulling in het nog te ontwikkelen deel. Voor deze initiatieven is twee ton beschikbaar. Volgens STIP moet het college nu al rekening houden met een tekort van 3.000 fietsparkeerplekken in 2025. Er zijn dan in het Spoorzonegebied 10.000 plekken gerealiseerd.

Onafhankelijk Delft vroeg naar het ontwerp van de inrichting van de Westsingelgracht. Wethouder Huijsmans beloofde dat ze dat ontwerp naar de raad stuurt. De VVD herinnerde de wethouder aan de inrichting van het Bolwerk waar volgens die partij en het CDA een kanon op zijn plaats zou zijn.

Rondvraag

Naar aanleiding van de rondvraag van Onafhankelijk Delft over de proef met leenfietsen van Mobike in Delft kondigde wethouder Huijsmans een raadsbrief aan met daarin een evaluatie. Onafhankelijk Delft liet weten zich te storen aan de verkeerde gestalde leenfietsen. Die worden volgens de wethouder net als weesfietsen naar het depot gebracht. In de evaluatie die de raad binnen enkele weken ontvangt, wordt volgens de wethouder ingegaan op de vervolgstappen in het beleid en wordt een vergelijking gemaakt met andere steden.

Pagina opties