Commissie tevreden met aanpak fietsendiefstal

Dit item is verlopen op 05-01-2013.
5 december 2012 - Een meerderheid van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid toonde zich dinsdag 4 december in de overlegvergadering tevreden over de afdoening van de motie vermindering fietsendiefstal.

Het college wil in 2013 het aantal fietsendiefstallen verminderen met een integraal pakket van maatregelen zoals gratis bewaakte fietsenstallingen, lokfietsen, opruimen van weesfietsen bij het station, de inzet van buurtpreventieteams, het graveren van fietsen tijdens de OWEE week en het handhaven van bestaande politieacties. Nagenoeg alle fracties reageerden positief.

Registers

STIP zette vraagtekens bij het voornemen om buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in te zetten om de registers van fietsenhandelaren te controleren op gestolen rijwielen. Het college verwacht op basis van ervaringen in andere gemeenten veel van die controles. Burgemeester Bas Verkerk kon de STIP-fractie geen Delftse cijfers geven, omdat zulke controles hier nog nooit zijn uitgevoerd. Voor STIP was dat reden om het onderwerp op de agenda van de raadsvergadering van 20 december te zetten. De fractie kan dan eventueel een motie indienen. De burgemeester nam de suggestie van het CDA over dat hij in het plan van aanpak een bredere rol voor de buurtpreventieteams opneemt. Het CDA wil hen ook laten surveilleren en burgers laten activeren om fietsendiefstal tegen  te gaan.

Chiplezers

Het idee van de SP om fietsen op kosten van de eigenaar te voorzien van een chip en in de stad chiplezers te plaatsen die gestolen fietsen registeren, is volgens de burgemeester in 2013 niet uitvoerbaar. Het geld ontbreekt en ook juridisch is het willekeurig controleren van fietsers  een lastige zaak. Als de raad extra maatregelen wil, zullen die volgens hem bij de voorjaarsnota naar voren moeten komen.

Op de vraag van Stadsbelangen waar en hoe Delftenaren hun teruggevonden fiets kunnen ophalen werd gewezen op de website fietsdepothaaglanden.nl. Daar kunnen registratienummers bekeken worden en hoe, in geval van diefstal, aangifte kan worden gedaan.

Nationale politie

De commissie ging in ruime meerderheid ook akkoord met de reactie van het college op het regionaal beleidsplan van de nieuwe regionale politie-eenheid. De Delftse reactie stemt in met het beleidsplan en legt een aantal aandachtspunten vast. Een van die punten, mensenhandel, zal op verzoek van de PvdA wat extra worden aangescherpt in de tekst. Enkele fracties werden gerustgesteld dat de politiesterkte op orde blijft en dat ook de werkwijze van de wijkagenten ongewijzigd blijft.

Energieneutraal

Wethouder Stephan Brandligt ging uitgebreid in op vragen uit de commissie over de tussenrapportage Delft energieneutraal 2050-Uitvoeringsprogramma 2013-2016. De wethouder legde de commissie uit dat dit programma niet is bedoeld als dichtgetimmerd plan, maar als een proces, dat via e-deals en maatregelen voor Delft in 2030 moet resulteren in drie doelen:  50% C02-emmissiereductie ten opzichte van 1990,  het aandeel duurzame energie bedraagt minimaal 25% van het totale Delftse energiegebruik en 50% minder energie dan in 1990. Over de voortgang wordt de gemeenteraad elke twee jaar gerapporteerd.

Pagina opties