Commissie stemt in met oprichting Werkbedrijf

Dit item is verlopen op 12-01-2014.
12 december 2013 – In de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting heeft een ruime meerderheid woensdag 11 december ingestemd met de vorming van Het Werkbedrijf.

De commissie bracht in het debat enkele wensen en bedenkingen in. In Het Werkbedrijf worden de gemeentelijk afdeling Re-integratie en sociaal-voorzieningsbedrijf Combiwerk samengevoegd. D66 uitte de wens om het overleg in de keten van werk- en inkomensconsulenten over individuele gevallen goed af te stemmen. GroenLinks vroeg aandacht voor de opleidingstrajecten van de werknemers en voor de informatievoorziening aan de raad. De SP vroeg naar de prestatieafspraken en de ChristenUnie wilde weten wat er gebeurt als een van de twee ondernemingsraden alsnog negatief adviseert. De wethouder beloofde dat hij de prestatieafspraken ter kennisgeving naar de raad stuurt. Een negatief advies van een OR verwacht hij niet. Als er dat wel komt, heeft dat een opschortende werking antwoordde de wethouder. 

Inburgering

In het debat over de nieuwe verordening inburgering 2013 stond de commissie onder meer stil bij het feit dat het een gevolg is van het rijksbeleid dat de inburgering van migranten grotendeels heeft weggehaald bij de gemeenten. De verordening uit 2007 moet daarom vervangen worden door de nieuwe gemeentelijke verordening. De gemeente behoudt taken bij de maatschappelijke begeleiding van asielgerechtigden en de handhaving van de bestaande groep inburgeraars.

Uit de commissie kwam de wens naar voren om geïnformeerd te worden over de manier waarop Participe de inburgeraars samen met zelforganisaties gaat begeleiden. Diverse fracties plaatsten vraagtekens bij de kosten die inburgeraars moeten maken voor hun eigen begeleidingstraject en de tegenprestatie die ze moeten leveren. Wethouder Stephan Brandligt verwacht dat ingeburgerde migranten die andere inburgeraars helpen - bijvoorbeeld met de taal - op een goede manier meedoen in de Delftse samenleving. De wethouder vertelde dat in 2014 60 inburgeraars worden verwacht. Over twee jaar stuurt hij een eerste rapport over de nieuwe aanpak naar de gemeenteraad. De raad stelt de verordening op donderdag 19 december als hamerstuk vast.

Implementatieplan

Vriendelijk waar het kan en streng waar het moet. Dat is de strekking van het beleid om mensen met een uitkering  terug aan het werk te krijgen. Vriendelijk stimuleren als mensen hun best doen en streng als mensen in de bijstand stil blijven zitten. De bijstand is geen eindstation stelde wethouder Brandligt bij de bespreking van onder meer het implementatieplan aanpak Wet werk en bijstand.  In dit plan staan de verschillende  maatregelen die Delft neemt om alle mensen, oud en jong, uit de bijstand en aan het werk te krijgen.

Verschillende fracties constateerden dat Delft erg veel maatwerkprojecten telt. Volgens de wethouder heeft dat te maken met ervaring opdoen en kijken welke maatregelen effectief zijn. De wethouder beloofde de commissie  resultaten daarvan jaarlijks naar de raad te sturen. Dat bijstandsontvangers een tegenprestatie moeten leveren, werd door de meeste fracties in meer of mindere mate ondersteund. Alleen de SP is erop tegen om dit zondermeer van alle bijstandsontvangers te eisen. De moties die als basis dienden voor dit beleid werden met dit debat afgedaan.

Gezond en wel

In het debat over de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van het beleid Gezond en wel uitten VVD en CDA de vrees dat de gemeente de regie wil op één hoofdaannemer. Het college heeft de voorkeur uitgesproken voor één organisatie, omdat zij via prestatie-inkoop de versnippering uit het verleden met verschillende kleine organisaties wil voorkomen.  Het CDA stelde dat er geen reden meer is om met één partner in zee te gaan, omdat de andere kleine Delftse organisaties elkaar weer hebben gevonden. Ook ChristenUnie en Stadsbelangen lieten zich kritisch uit over de gekozen methode van aanbesteding door het college. D66 en STIP lieten weten de keuze van het college te steunen.

Wethouder Raimond de Prez zei koudwatervrees te bespeuren in de commissie. Hij legde uit dat onder één hoofdaannemer ook één consortium van partijen verstaan kan worden.  Hij zegde toe dat het college de raad blijft informeren over de rol van de kleinere partners in dit proces. Wethouder Lucas Vokurka legde na vragen van het CDA uit dat oorspronkelijk is gevraagd aan de vier belangrijkste partijen om met een bod te komen over de uitvoering, maar dat zij onderling niet tot overeenstemming kwamen. Vokurka zei dat het college mede daardoor besloten heeft om de uitvoering in de markt te zetten en over te gaan tot aanbesteding. Het CDA gaf aan een aanbesteding met het oog op de komende decentralisaties in het sociaal domein en de functies die daarbij horen nog te vroeg te vinden. Na aandringen van de commissie om meer informatie over de aanbesteding zegde wethouder Vokurka toe om voorafgaand aan het definitieve besluit over de aanbestedingsprocedure eerst nog weer terug te komen bij de commissie en voordien geen onomkeerbare besluiten te nemen. Deze vervolgdiscussie zal naar verwachting eind januari 2014 plaatsvinden.

Participe Delft

Op verzoek van de SP werd kort stil gestaan bij de fusie van Participe met Breed Welzijn Delft. Wethouder De Prez lichtte toe dat de subsidierelatie niet is gewijzigd en dat Participe ook verantwoordelijk blijft voor het eigendom van de buurthuizen. Over het beheer van de buurthuizen voert de gemeente overleg met een partij en de vrijwilligers blijven verantwoordelijk voor de activiteiten. SP concludeerde dat er niet veel is veranderd. De wethouder zegde toe dat hij het verzoek van Stadsbelangen Delft om Participe uit te nodigen voor een gesprek in de commissie zal overbrengen.

Present

In de procedurevergadering werd commissie-breed ingestemd met het voorstel van de ChristenUnie om de Stichting Present het aanbod te doen dat de Delftse fracties begin volgend jaar samen een vrijwilligersklus opknappen.  Present wil sinds dit najaar in Delft  een brug slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Pagina opties