Commissie spreekt steun uit voor Westerpop

Dit item is verlopen op 30-11-2014.
29 oktober 2014 –  Na de 25e editie in 2014 moet  Delft in 2015 het doen zonder Westerpop. Dat maakte festivalvoorzitter René Steijger woensdag 29 oktober bekend in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur. 

Steijger maakte van zijn inspreektermijn gebruik om de commissie te wijzen op het belang van het tweedaagse popfestival voor de stad, de zoektocht naar een alternatieve locatie voor het festival en de mogelijkheid om een beroep te doen op de biënnale regeling voor tweejaarlijkse evenementen.

Nijverheidsplein

Op verzoek van D66 en SP besprak de commissie de collegebrief over de nieuwe locatie voor het festival dat dit jaar voor het laatst op het terrein achter het station werd gehouden. Die plek is een van de bouwlocaties in het Spoorzonegebied. Volgens het college zou het festival in 2015 kunnen uitwijken naar het Nijverheidsplein.

Steijger vertelde de commissie dat het festival daar niet beschikt over allerlei faciliteiten die dan gehuurd moeten worden. Ook stopt in 2015 de popstimuleringsregeling van de gemeente, waardoor Westerpop met minder geld georganiseerd zou moeten worden. Om toch een kwalitatief hoogstaand festival te garanderen heeft het Westerpop-bestuur besloten een jaar over te slaan.

Nagenoeg alle fracties spraken hun begrip uit voor die keuze van Westerpop en diverse fracties spraken ook hun steun uit om het festival voor Delft te willen behouden. De organisatie zou om het voortbestaan van het festival veilig te stellen tweejaarlijks een beroep willen doen op de subsidiepot waar ook Taptoe Delft geld uit krijgt. Wethouder Ferrie Förster legde uit dat er in de even jaren, waarin beide evenementen worden gehouden weinig geld meer zou overblijven voor andere evenementen. Hij gaat uitzoeken hoe daar technische oplossingen voor zijn te bedenken. Diverse fracties lieten weten dat ze bij de behandeling van de programmabegroting hierop willen terugkomen.

Evenementen

Evenementen en vooral de overlast die daarmee gepaard gaat, stonden ook centraal bij de bespreking van de collegebrief over de afdoening van de toezegging over het evenementenbeleid. Vier insprekers lieten namens zichzelf en bewoners uit de binnenstad blijken dat 2014 wat hen betreft een jaar vol evenementenoverlast is geweest. Er was te veel lawaai en te weinig handhaving, hielden zij de commissie voor.

Evaluatie

Wethouder Förster maakte de commissie duidelijk dat dit kwartaal wordt begonnen met een tussentijdse evaluatie waarin de input van de binnenstadbewoners ook wordt meegenomen. De overlast die werd ervaren, kwam in de officiële registratie niet terug.  Bij de gemeente was slechts één klacht bekend. Volgens de wethouder wordt in de evaluatie ook gekeken of die klachten op de goede manier worden verwerkt en afgehandeld. Ook beloofde hij dat er voor 1 januari 2015 een gemeentelijke website komt waarop de geluidsniveaus online te zien zijn. Na overleggen met de bewoners, stichting centrummanagement Delft en andere partijen gaat de evaluatie aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 naar de gemeenteraad.

Najaarsrapportage

Bij de bespreking van de Najaarsrapportage 2014 inclusief Tussentijds Meerjarenprogramma Grondontwikkeling wezen verschillende fracties op de minnen en plussen die zorgen voor een kleine plus in de Najaarsrapportage en het daarbij ontbreken van de consequenties voor de vastgestelde doelen.

Onder meer PvdA en Stadsbelangen concludeerden dat het daardoor lastig is om daar politiek duiding aan te geven. Onafhankelijk Delft liet al in de eerste termijn weten niet akkoord te kunnen gaan met de rapportage, omdat deze veel te rooskleurig zou zijn en omdat de Spoorzonecijfers nog ontbreken. De VVD constateerde met tevredenheid dat er op het gebied van grondontwikkeling meer aandacht is voor de risico’s. D66 vroeg het college om op enkele punten bedragen beter te ramen en om ook te kijken wat de huishoudboekjes van de gemeenschappelijke regelingen voor de gemeentekas van Delft kunnen opleveren. Ook zou D66 willen weten wat Delft gaat doen om de grondexploitaties te verbeteren. GroenLinks zette vraagtekens bij het grote tekort van € 877.000 euro op parkeren. Vorig jaar werd namelijk nog gezegd dat een bezuiniging op de post parkeren mogelijk was. Ook het CDA vroeg aandacht voor dit onderdeel van de Najaarsrapportage. De ChristenUnie markeerde onder meer de inkooptaakstelling en waarderingssubsdies.

Wethouder Aletta Hekker van financiën hield de commissie andermaal voor dat Delft, ondanks een verwachte plus in de Najaarsrapportage, in financieel zwaar weer verkeert. De verschuivingen tussen begrotingsposten in de rapportage hebben volgens de wethouder geen consequenties voor de doelen en de prestaties die zijn vastgesteld. Met het kleine voordeel  in 2014 heeft het college rekening gehouden met  de bezuinigingstaakstelling van € 44,6 miljoen die dit jaar gerealiseerd moest worden en nagenoeg geheel is ingevuld. Wel is hierbij voor een aantal besparingsverliezen de risicobuffer ingezet die voor dat doel is gecreëerd.

STIP gaf als enige fractie een positief advies. De overige partijen gaan de stukken in hun fracties nog bespreken, voordat de gemeenteraad in de vergadering op 6 november een besluit neemt  over de Najaarsrapportage 2014 inclusief het Tussentijds Meerjarenprogramma Grondontwikkeling.

Aanpak jihadisme

Voorzitter Hussain Bandyambona van de Werkgroep Migranten Communicatie (een koepelorganisatie van dertien Delftse migrantenverenigingen), bood in zijn inspreektermijn de gemeente hulp aan bij de aanpak van radicalisering en jihadisme. Volgens hem zijn er migrantenorganisaties die zich niet betrokken voelen trokken bij de bestrijding van dit probleem. Burgemeester Bas Verkerk liet via een ambtenaar weten dat deze organisaties uitgenodigd worden voor het overleg dat de gemeente heeft over deze problematiek.

De commissie besprak het actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. In dit landelijke programma is ook de lokale aanpak opgenomen die loopt langs twee lijnen: de persoonsgerichte aanpak op (potentiële)uitreizigers plus het monitoren van terugkeerders en voorts het vergroten van de weerbaarheid tegen de boodschap van de gewelddadige jihad.  De maatregelen moeten volgens verschillende fracties nader ingevuld worden.

Stabiliseren

De burgemeester proefde uit de reacties in de commissie vooral instemming met de aanpak maar ook enige aarzeling in de werking van de maatregelen. Het wegnemen van de voedingsbodem waarop jongeren kunnen radicaliseren is volgens burgemeester Verkerk erg lastig. Waar eerst jongeren zonder toekomst  naar Syrië gingen om te vechten voor de toekomst van een land zijn het  nu ook hoogopgeleide mensen die uit eigen beweging afreizen om zich aan te sluiten bij IS. Verkerk zei de afgelopen zes, zeven maanden geen berichten meer in de pers te hebben gezien van Delftse uitreizigers. Hij stelde voorzichtig vast dat de zaak zich in Delft lijkt te stabiliseren, maar gaf tevens aan dat ontwikkelingen in het Midden Oosten ook hier hun invloed kunnen hebben.

Financieel moet Delft in deze aanpak roeien met de riemen die het heeft, maar de burgemeester lobbyt om landelijk extra middelen te krijgen. Het onderwerp wordt ook nog meegenomen bij het lokale veiligheidsplan dat in de maak is.

Pagina opties