Commissie schuift overleg Bomenwijk door

Dit item is verlopen op 18-02-2013.
18 januari 2013 – De inhoudelijke bespreking van het bestemmingsplan Bomenwijk is door de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte donderdag 17 januari uitgesteld tot de volgende overlegvergadering op donderdag 7 februari.

Alle fracties pleitten in de procedurevergadering voor uitstel, omdat de Bewonerswerkgroep Bomenwijk zich overdonderd voelde door de ‘late’ reactie van het college op de zienswijzen die zijn ingediend op het bestemmingsplan. De bewoners hadden die niet tijdig ontvangen en waren ook niet pro-actief door het college geïnformeerd over het weer in procedure brengen van het bestemmingsplan.


Ondanks het uitstel maakten twee vertegenwoordigers van de bewonerswerkgroep gebruik van hun recht om in te spreken. Zij lieten de commissie onder meer weten dat ze de geplande hoge bouwblokken langs de A13 niet vinden passen bij het karakter van de Bomenwijk. De commissie praat volgende maand verder. Vervolgens wordt het bestemmingsplan vastgesteld door de raad.


Inspraak


Twee andere bewonersbelangenverenigingen, Olofsbuurt-Westerkwartier en TU-Noord, spraken ook in tijdens de overlegvergadering. Zij uitten hun zorgen over het verdwijnen van de inspraakmogelijkheid door het afschaffen van de voorontwerpbestemmingsplannen. De raad besloot dat vorig jaar. Het schrappen van de voorontwerpprocedure levert een besparing van 150.000 euro per jaar op. Het ontwerpbestemmingsplan en de mogelijkheid om in die procedure als bewoner of belanghebbende te reageren blijft bestaan.


Diverse fracties wezen nadrukkelijk op het belang van inspraak en het betrekken van bewoners en belanghebbenden bij de totstandkoming van bouwplannen en grote nota’s.  Wethouder Pieter Guldemond zei die mening met de commissie te delen. In de ogen van het college is het steeds een zoektocht op welke manier inspraak in allerlei vormen en voor allerlei thema’s georganiseerd kan worden. Hij wees de commissie erop dat bij grote bestemmingsplannen altijd wordt geluisterd naar de bewoners en soms meer wordt gedaan om uit te vinden wat de stad wil. Bij kleinere bouwplannen wordt gesproken met de buurt en als het gaat om nota’s omvangt de raad jaarlijks bij de Kadernota een lijst met thema’s die volgens het college geschikt zijn voor beginspraak.


Kristalweg


De commissie stond verder, naar aanleiding van bewonersbrieven, stil bij de verkeersveiligheid op de Kristalweg. Een bewoner liet de commissie weten dat de tot nu toe aangelegde snelheidsremmers niet voorkomen dat auto’s veel te hard rijden. Hij pleitte voor meer snelheidscontroles en de aanleg van de knip bij de Dijkshoornseweg. Automobilisten kunnen dan niet meer via de Kristalweg richting de A4 of terug, hetgeen voorkomt dat sluipverkeer kiest voor de Kristalweg. Een oplossing die er ook volgens GroenLinks moet komen, omdat die is opgenomen in het bestemmingsplan. Andere fracties zeiden uit te kijken naar het onderzoek naar andere varianten van de knip. Wethouder Raimond de Prez zegde toe dat de resultaten van dat onderzoek naar de commissie gaan, zodat zij daarover een advies kan geven. Hij kondigde verder aan dat de Kristalweg vanaf volgende maand voor de rest van het jaar dicht gaat voor het verkeer, omdat de bruggen vervangen moeten worden. Tegelijkertijd wordt de weg heringericht. Wanneer de knip wordt aangelegd wordt waarschijnlijk volgend jaar bepaald.


De behandeling van de collegebrief over het benutten van het parkeerdek van De Rode Haan is doorgeschoven naar de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie op donderdag 24 januari.
 

Pagina opties