Commissie schuift nota Schuldhulp maand door

Dit item is verlopen op 16-02-2019.
16 januari 2019 – De commissie Sociaal Domein en Wonen heeft in de procedurevergadering op dinsdag 15 januari de bespreking van de nota Schuldhulpverlening doorgeschoven naar de overlegvergadering in februari. De fracties bepleitten uitstel om het verwachte advies van de Adviesraad Sociaal Domein bij de behandeling van de nota te kunnen betrekken.

Daarnaast had het college uitstel voorgesteld, zodat ook het onderzoek naar de onregelmatigheden bij de Financiële Winkel volgende maand bij de nota Schuldhulpverlening besproken kan worden. De commissie was het daarmee eens, mits het college dat onderzoek uiterlijk een week voor de overlegvergadering naar de raad stuurt.

Blijverslening

De commissie boog zich in de overlegvergadering wel over het voorstel om de Verordening Blijverslening vanaf 1 januari 2019 met twee jaar te verlengen en op een aantal punten technisch aan te passen.

De gemeente verstrekt de leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) aan Delftse woningeigenaren en huurders die hun huis zo willen aanpassen dat ze er langer zelfstandig kunnen blijven wonen. In de pot zit 200.000 euro.

De meeste fracties willen dat de raad in de vergadering op donderdag 31 januari instemt met de verlenging van de regeling, maar nagenoeg alle fracties riepen het college op om in het vervolg wel meer achtergrondinformatie te leveren om een weloverwogen besluit te kunnen nemen.

Via vragen van de ChristenUnie aan het college bleek dat er sinds de invoering in 2016 eenmaal van de lening gebruik is gemaakt voor de aanleg van een traplift van bijna 7000 euro. Diverse fracties waaronder de ChristenUnie, STIP, Stadsbelangen Delft, Onafhankelijk Delft en CDA adviseerden het college om de regeling meer onder de aandacht van de doelgroep te brengen.

GroenLinks vroeg wethouder Karin Schrederhof ook om de regeling te betrekken bij de integrale afweging als mensen bij de gemeente aankloppen met de vraag of en hoe ze langer thuis kunnen blijven wonen. Ook D66 was positief over de regeling en vroeg om een snelle evaluatie. De PvdA sprak over een nuttig instrument.

VVD en SP waren het met elkaar eens in hun opvatting dat de gemeente niet ‘voor bank moet spelen’. Volgens de VVD is de Blijverslening zeer coulant van de gemeente, maar kunnen ouderen die hun woning willen aanpassen ook bij een bank of kredietverstrekker terecht. Volgens de SP is de lening, die maximaal 25.000 euro per aanvraag kan bedragen, ontoereikend om er een woning levensloopbestendig van te maken.

Wethouder Schrederhof wees erop dat de uitvoering van de regeling bij het SVn ligt en dat het voor ouderen lastig is om een lening te krijgen, waarmee ze hun huis kunnen aanpassen. De wethouder beloofde de commissie dat er in het eerste kwartaal van dit jaar een evaluatie komt van zowel de Blijverslening als de Starterslening die onlangs door de raad is verlengd.  De wethouder liet ook weten dat er meer bekendheid aan de regeling gegeven gaat worden.

De VVD zei het voorstel mee terug te nemen naar de fractie. Het voorstel is als hamerstuk toegevoegd aan de raadsagenda. Als de VVD besluit een motie in te dienen, wordt het voorstel alsnog door de raad besproken.

Pagina opties