Commissie schetst kaders prestatiesubsidie

Dit item is verlopen op 22-06-2015.
22 mei 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur is donderdag 21 mei uitgebreid gesproken over de kaders voor de nieuwe beleidsregel die gaat gelden voor prestatiesubsidies. 

Voor de grote lijnen was eerder al een subsidieverordening vastgesteld. Dat neemt niet weg dat er op termijn een grote verandering aan zit te komen, waarbij de gemeente bij het verstrekken van subsidies nadrukkelijk moet kiezen voor vormen van inkoop of aanbesteding. Volgens het college is dit ook onder impuls van de drie decentralisaties in het Sociaal Domein en de Wet Markt en overheid een noodzakelijk mechanisme.

Stellingen

Het college werkt aan een concept van de nieuwe beleidsregel voor prestatiesubsidies. Aan de hand van een aantal stellingen van verschillende fracties gaf de commissie input aan het college.

Veel fracties vroegen in hun bijdragen aandacht voor de vrijwilligersorganisaties in de stad. Ook zij zouden volgens een meerderheid van de commissie voor een langere termijn in aanmerking moeten kunnen komen voor een prestatiesubsidie. Dit punt werd ook aangestipt door inspreker Gerrit Kadijk van de Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie (ISOFA). Net als bij diverse fracties was het zijn organisatie aanvankelijk niet duidelijk of vrijwilligersorganisaties in de toekomst een prestatiesubsidie kunnen aanvragen.

Nieuwkomers

Wethouder Lennart Harpe liet weten dat ook zij een aanvraag kunnen indienen. Hij deelde ook de mening van een meerderheid in de commissie dat de beleidsregel ruimte moet bieden aan nieuwe partijen. Nieuwe aanvragers zullen in de regel pas een prestatiesubsidie krijgen als ze hun waarde voor de stad, wellicht met steun van een stimuleringssubsidie, hebben bewezen. Over het bewijzen of aantonen van prestaties waren de fracties verdeeld. GroenLinks gaf aan minder te belang te hechten aan de bewijslast bij lagere subsidiebedragen als de geleverde prestatie in de stad glashelder is. De VVD wil juist strakke kaders hanteren, zodat geen willekeur bij het verstrekken van subsidies kan ontstaan.

Veel debat

Onafhankelijk Delft wil dat de gemeente de bezuinigingen als beleidsregel hanteert. Geen geld meer naar allochtone, religieuze en culturele verenigingen, vindt Onafhankelijk Delft. De fractie onderschreef dan ook de stelling van de ChristenUnie om de subsidies voor verenigingen die uitsluitend bestaan uit mensen met één etnische achtergrond af te bouwen. Die stelling zorgde voor veel debat.

De ChristenUnie ging het er vooral om op een of andere manier duidelijk te krijgen waarom organisaties subsidie ontvangen. Nu is dat volgens die fractie niet altijd helder. Er vanuit gaande dat prestatiesubsidies beleidsdoelen moeten dienen zou het college wat de ChristenUnie betreft in beleidsnota’s de meewerkende instellingen kunnen opnemen zodat duidelijk wordt waarom ze en met welk doel geld van de gemeente ontvangen. Sommige fracties vonden het een interessant idee, maar wethouder Harpe werd er niet warm van. Integendeel, hij zag daardoor een mogelijke drempel voor nieuwkomers die dezelfde activiteit wellicht voor een lager bedrag zouden kunnen uitvoeren. De ChristenUnie gaat zich beraden om het idee misschien in een motie te gieten.

Topinkomens

Goed nieuws was er voor de PvdA.  Die fractie had het college eerder gevraagd of Delft kon aanhaken op een recent initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om in gemeentelijke subsidieregels goed te verankeren dat aan bestuurders van gesubsidieerde instellingen geen “topinkomens”  worden betaald. De wethouder kon melden dat de gemeente daarover inmiddels in contact was met het ministerie en dat de uitwerking in juni een vervolg krijgt.

De wethouder zei dat hij de opinies vanuit de commissie meeneemt bij het verder vormgeven van de beleidsregel die later nog aan de raad wordt voorgelegd. Inspreker Kadijk constateerde dat hij namens ISOFA een goed debat had gehoord en dat hij erop vertrouwt dat er een goed voorstel gaat komen.

Presentatie

De commissie kreeg verder een technische toelichting op het financieel meerjarenbeeld bij de Kadernota. Het politieke debat hierover vindt volgende maand in deze commissie plaats. Daarnaast werd de commissie door burgemeester Bas Verkerk bijgepraat over de laatste bestuurlijke ontwikkelingen vanuit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en meldde daarbij dat Delft een bijdrage van € 200.000 zal krijgen om Yes!Delft verder uit te rollen.

Veiligheidsregio

In haar ontwerpbegroting voor 2016 hanteert de Veiligheidsregio Haaglanden een indexering van 1,64%. Het voorstel van D66 om de Veiligheidsregio Haaglanden in de zienswijze op die ontwerpbegroting te herinneren aan de afgesproken 1% inflatie-index werd breed door de commissie gesteund. Burgemeester Verkerk beloofde de commissie dat hij het tekstvoorstel van D66 in de zienswijze overneemt, omdat Delft daarmee een consistente lijn voortzet.   

Delft stuurde eerder samen met zeven andere Haaglandengemeenten een brief naar verbonden partijen, waaronder de veiligheidsregio, met het verzoek om een indexpercentage van 1% aan te houden. Een hogere indexering zou er toe leiden dat de deelnemersbijdrage hoger zou worden dan door de gemeente zelf is begroot. Enkele fracties spraken hun tevredenheid uit over de efficiencywinst van 10% die de Veiligheidsregio Haaglanden in de afgelopen jaren heeft gehaald.

Pagina opties