Commissie reageert positief op participatiebeleid

Dit item is verlopen op 21-12-2019.
21 november 2019 – In de extra overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op donderdag 21 november hebben de fracties in grote lijnen hun waardering en steun uitgesproken voor het huidige participatiebeleid van het college.

De commissie besprak de nota Werk is het beste medicijn en de memo's Evaluatie PRO/VSO en Eindverslag Taskforce BUIG twee dagen, nadat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in haar eindrapport over de in 2015 ingevoerde Participatiewet  concludeerde dat die wet mislukt is. Daarnaast zette staatssecretaris Tamara van Ark donderdag extra druk op de gemeenten om van uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie te vragen. Wethouder Stephan Brandligt concludeerde dan ook dat het debat op geen beter moment gevoerd had kunnen worden.

Beperkt budget

Het oordeel van de PvdA dat Delft veel presteert met een beperkt budget werd onder meer gedeeld door GroenLinks en STIP. Het Delftse beleid is erop gericht om mensen met een afstand te de arbeidsmarkt die moeilijk op eigen kracht aan werk kunnen komen met extra ondersteuning aan een baan of een zinvolle besteding te helpen. Volgens GroenLinks moeten de mensen en niet het beleid daarbij voorop blijven staan. Wat STIP betreft moet een betaalde baan altijd het einddoel zijn. STIP constateerde ook erg content dat de meeste jongeren die ondersteuning nodig hebben in beeld zijn bij de gemeente.

Doelmatigheid

De ChristenUnie merkte op dat werk niet voor alles het beste medicijn is en dat het hebben van werk niet betekent dat daarmee andere problemen zijn opgelost. De VVD liet de wethouder weten  kritisch te blijven op de kosten en de doelmatigheid van het beleid. Ook het CDA onderschreef dat werk het beste medicijn is, maar voor sommige mensen is een zinvolle tijdsbesteding volgens het CDA het hoogst haalbare. Die groep mensen ziet het CDA groeien. Om ze mee te laten doen is er volgens de CDA-fractie geen stapeling van beleid nodig, maar zijn er dwarsverbanden tussen organisaties nodig die deze groep mensen hulp en ondersteuning bieden.

Steun

D66 zei blij te zijn met de eensgezindheid in de commissie dat werk als beste medicijn wordt gezien. Die steun voor het beleid betekent volgens D66 niet dat de wethouder nu een vrijbrief heeft om zonder tussenkomst van de raad nieuwe initiatieven op te zetten. Stadsbelangen Delft was vooral benieuwd hoe de wethouder aankeek tegen de conclusie van het SCP en Onafhankelijk Delft vroeg aandacht voor de druk die wordt uitgeoefend op chronisch zieken om aan de slag te gaan. Die groep valt onder het UWV en niet onder de gemeente legde de wethouder uit.

Tegenprestatie

Brandligt stelde de commissie gerust dat de druk van de staatssecretaris niet bedoeld kan zijn voor Delft. De wethouder zei dat de gemeente Delft sinds de nota Tegenprestatie al precies doet wat de bewindsvrouw wil en dat in Delft 90% van de uitkeringsontvangers bereikt wordt. De wethouder verwacht dat de staatssecretaris ook nog met een veel uitgebreidere reactie komt op het SCP-rapport over de Participatiewet. Daarin staat volgens Brandligt ook nog wat het Rijk zou moeten doen. Hij zei dat het een wens is van de gemeente om aan de onderkant van de arbeidsmarkt één regeling te hebben. Dat zijn er nu zeven met schotten ertussen. Daarnaast herinnerde de wethouder  de commissie eraan dat de gemeente voor 2015 15 miljoen te besteden had voor dit beleidsterrein en dat dat inmiddels is geslonken tot 4,5 miljoen euro. Met minder dan een derde van het oorspronkelijk budget zijn de prestaties in Delft volgens de wethouder op niveau gebleven.

Motie

Het CDA liet na de reactie van de wethouder weten dat die fractie een motie overweegt, maar daar nog intern over gaat praten. Als dat fractieberaad tot een motie leidt, kan de raad daar in de vergadering op donderdag 28 november over stemmen.  

Pagina opties