Commissie praat uitvoerig over kenniseconomie

Dit item is verlopen op 02-11-2015.
2 oktober 2015 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur heeft in de overlegvergadering op donderdag 1 oktober 2015 een bijna drie uur durend debat gehouden over de nota Economische strategie van Delft. Het debat werd ook gevoed door de discussienota Het kan nog slimmer die het CDA had opgesteld.

Voorafgaand aan de politieke bespreking hield de commissie een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van organisaties (Innovation Quarter, Deltares), bedrijven (3M) en onderwijsinstellingen (TU Delft, ROC Mondriaan) die betrokken zijn bij het stimuleren van de Delftse kenniseconomie. Zij benadrukten, net zoals de nota van het college doet, het belang van de kenniseconomie van Delft.

Aanleiding voor het debat was een motie die vorig jaar door de raad werd aangenomen om te komen tot een economische strategie. Het woord kenniseconomie kon een jaar geleden volgens de PvdA, initiatiefnemer van de motie, reden voor de oppositie partijen om nog hardvochtiger tegen te zijn en voor de oppositie om nog feller voor te zijn. Onder andere om daar meer de nuance in te vinden, was de motie ingediend.

Complimenten

Donderdagavond ging dat dan ook anders. Het CDA kreeg complimenten van wethouder Ferrie Förster voor de discussienota, waarin naar zijn zeggen een aantal aanbevelingen in staan die hij zo kon overnemen, zoals de aandacht voor de huisvesting van kenniswerkers en voorzieningen op de TU-campus. Ook het idee van het CDA om technische en innovatieve ontwikkelingen zichtbaar te maken in de stad werd door de wethouder omarmd. Förster liet de commissie weten dat een werkgroep met onder meer de TU daarover op dit moment in gesprek is. In het tweede kwartaal van 2016 krijgt de raad daar meer over te horen, zo beloofde wethouder Förster. Het initiatief zou volgens de wethouder mooi aansluiten op het lustrumjubileum van de TU in 2017.

Meetbaarheid

Maar er waren ook kritische geluiden en kanttekeningen. Ook van coalitiepartijen. De VVD kondigde aan dat ze bij de begrotingsbehandeling aandacht zal vragen voor de meetbaarheid van de effecten van investeringen in de Delftse kenniseconomie. De PvdA stelde vast dat de nota niet wetenschappelijk aantoont dat het beleid wel of geen vruchten afwerpt.  De fractie las in de nota echter ook, net als D66, dat de kenniseconomie in een versnellingsfase zit en dat het zonde is om de bloem in de knop te breken. STIP zou genoeg plek voor studenten willen zien en ruimte voor groeiende bedrijven die niet alleen een kantoor maar ook een werkplaats nodig hebben. Het binden van kenniswerkers aan Delft moet volgens GroenLinks met een goed vestigingsklimaat met cultuur, groen en goede fietsverbindingen. GroenLinks wil ook dat de kenniseconomie banen oplevert voor alle Delftenaren, waarbij extra aandacht voor laag opgeleiden van belang is. D66 vindt dat de gemeente meer moet doen om de kenniswerkers te huisvesten en dat de nota aantoont dat de sleutel voor succes ligt bij samenwerking in de regio.

Werkgelegenheid

De SP had de nota vergeleken met onderzoeken uit het verleden en kwam tot de conclusie dat 25 jaar kenniseconomie Delft niks heeft opgeleverd, behalve dat het werkloosheidspercentage in Delft van 10,2% hoger ligt dan het landelijk gemiddelde van 8,3%. Dat was volgens de SP niet de bedoeling, want de kenniseconomie moest meer werkgelegenheid creëren. De SP vindt dat de gemeente niet meer moet investeren in bedrijven of instellingen, maar zich moet richten op het faciliteren van bedrijven en kennisinstellingen en dat de kenniseconomie zich ook moet richten op andere sectoren dan alleen techniek. Delft zou ook meer over moeten laten aan de regio. Ook van de ChristenUnie hoeft de gemeente niet zelf te investeren, maar moet ze dat overlaten aan de regio. Qua geld en activiteiten mag het van de ChristenUnie wat meer bescheiden.

Onafhankelijk Delft oordeelde dat Delft geen economische strategie nodig heeft, omdat die landelijk wordt bepaald. Ook moet er van die fractie geen geld meer naar de kenniseconomie. Met dat geld kan de gemeente volgens Onafhankelijk Delft beter mensen in de bijstand helpen om een bedrijfje te kunnen starten. De fractie van Stadsbelangen zei te betwijfelen of de ‘gewone man’ in Delft net zo enthousiast wordt van de kenniseconomie als de gastsprekers. De betrokkenen bij de kenniseconomie zouden daarom meer moeten aantonen wat zij betekenen voor de stad.

Het voorstel van het CDA om het budget voor de kenniseconomie van 1,9 miljoen euro te halveren, zal wethouder Förster zeker niet overnemen. Hij rekende de commissie voor dat daarin ook andere onderdelen zitten en dat een groot deel van het bedrag bestaat uit ambtelijke kosten en dat er dan  weinig nog tot niets meer overblijft om startups, nieuwkomers, blijvers en groeiende bedrijven Delft een perspectief te bieden als economische topregio. De fracties stemden ermee in de discussie over de economische strategie verder te vervolgen bij de aanstaande begrotingsbehandeling.

Warenmarkten

Het voorstel aan de raad over de verzelfstandiging van de warenmarkten werd door nagenoeg alle fracties positief ontvangen. Onafhankelijk Delft gaf het voorstel het voordeel van de twijfel. De SP keurt het voorstel af, omdat de zeggenschap van de gemeente over de markt verdwijnt. In het voorstel wordt aangegeven dat het gaat om een organisatiemodel waarbij ruimte is voor het ondernemerschap van de marktkooplui en minimaal financieel risico voor de gemeente.

Begrotingsscan

De bespreking van de reactie van het college op de begrotingsscan door de provincie is door de commissie verplaatst naar de begrotingsvergadering van de commissie op 28 oktober.

Pagina opties