Commissie positief over nota Schuldhulpverlening

Dit item is verlopen op 06-03-2019.
6 februari 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen is op dinsdag 5 februari overwegend positief gereageerd op de nota Schuldhulpverlening 2019-2022. Hierin beschrijft het college de manier waarop de hulp aan mensen met schulden wordt vormgegeven.

Het college heeft zich als doel gesteld dat er over vier jaar minder inwoners in Delft problematische schulden hebben. Meer inwoners moeten aan het eind van de looptijd de schuldhulp kunnen vinden en er gebruik van maken. De gemiddelde schuld moet zijn gedaald en er moeten meer minnelijke trajecten zijn geslaagd. Vroeg signaleren van schulden (Eerder Melden, Minder Achterstand oftewel EMMA), maatwerk en heldere informatie moeten voorkomen dat mensen met problematische schulden te maken krijgen.

Onderzoek

Een meerderheid van de fracties in de commissie zei zich in die aanpak te kunnen vinden. Daarnaast was er in de commissie ook waardering voor de verbetermaatregelen die voortvloeien uit het onderzoek naar de onregelmatigheden bij de Financiële Winkel van de gemeente die in oktober vorig jaar werden geconstateerd. In dat onderzoek bleek dat 55 mensen met schulden door fouten van één medewerker zijn gedupeerd. Voor deze mensen wordt een maatwerkoplossing gezocht. Volgens wethouder Karin Schrederhof gaat het daarbij in de meeste gevallen over afhandelingstermijnen en in sommige gevallen over afspraken met derden.

Daarnaast worden ook interne verbeteringen doorgevoerd die voorkomen dat individuele ambtenaren in de fout kunnen gaan. Ambtenaren van de Financiële Winkel gaan meer samenwerken, met elkaar meekijken, meer rapporteren en worden vaker gecontroleerd.

Kordate aanpak

Verschillende fracties, waaronder GroenLinks, D66, VVD en PvdA, zeiden tevreden te zijn met de kordate aanpak van de wethouder maar spraken ook hun zorg uit of de fouten die bij de Financiële Winkel aan het licht zijn gekomen, ook bij andere gemeentelijke afdelingen kunnen voorkomen. De wethouder stelde de partijen gerust dat in de organisatie breder wordt gekeken naar het systeem van checks en balances. Ze wees er onder meer op dat het college vier ton extra uittrekt voor organisatieontwikkeling om de ambtelijke organisatie continu te verbeteren.

Het oplossen en voorkomen van financiële problemen is wat de VVD betreft toch vooral een kwestie van eigen verantwoordelijkheid. Die mening werd niet door andere fracties gedeeld, maar volgens de VVD moeten mensen op hun eigen verantwoordelijkheid worden gewezen om te voorkomen dat ze in de schulden terecht komen. De ChristenUnie zei eraan te hechten dat ook zelfstandige vrijwilligersorganisaties een plek krijgen in de nota en niet onder de vlag van Delft voor Elkaar worden genoemd. De ChristenUnie kondigde aan via een amendement enkele tekstwijzigingen in de nota te willen zien.

Gesprek

Stadsbelangen Delft omarmde het beleidsadvies van de Adviesraad Sociaal Domein aan het college om het gesprek over schulden in de wijken te houden. Dat gesprek moet volgens Stadsbelangen Delft niet alleen in Buitenhof plaatsvinden, maar in alle wijken van Delft. De SP stelde dat het onderzoek naar de onregelmatigheden bij de Financiële Winkel laat zien dat armoede leidt tot meer armoede. De aangekondigde verbetermaatregelen zijn in de visie van de SP een eerste stap. Onafhankelijk Delft bepleitte een hoorzitting om de onderste steen boven te krijgen. Door andere partijen werd niet op dat idee gereageerd.

STIP deed dat wel op het voorstel van GroenLinks om de EMMA-methode om te zetten in regulier beleid. En wat STIP betreft worden tot het Jongerenperspectieffonds ook meer jongeren met schulden toegelaten dan de 25 die het college nu jaarlijks wil helpen. STIP zei het voorstel op die punten mee terug te nemen naar de fractie. Het voorstel is toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op donderdag 21 februari.   

Initiatiefvoorstel

In de commissie werd ook het initiatiefvoorstel Delft naar een rookvrije generatie besproken. De fracties van D66 en CDA pleiten in dit voorstel voor tal van maatregelen die ervoor moeten zorgen dat kinderen in Delft kunnen opgroeien in een gezonde en rookvrije omgeving. Het college liet in een brief aan de raad weten het initiatief sympathiek te vinden en het streven naar een rookvrije omgeving voor de jeugd te omarmen. Dat sluit volgens het college aan op de beleidsvoornemens voor een preventief gezondheidsbeleid. Net als het college wezen ook diverse fracties in de commissie donderdag op de overlap met de afspraken die zijn gemaakt in het Nationaal preventieakkoord. De gemeente Delft heeft zich daaraan gecommitteerd.

D66 en CDA benadrukten dat het voorstel geen verbod op roken inhoudt, maar onder meer beoogt om bijvoorbeeld bij scholen en speeltuinen via de APV een rookverbod in te stellen. De VVD en Onafhankelijk Delft zeiden hierin geen rol van de gemeente te zien en wezen op het landelijk beleid en net als het college op de landelijke afspraken om roken te ontmoedigen. Ook STIP, Stadsbelangen Delft en de PvdA wezen op het Nationaal Preventieakkoord. De ChristenUnie liet weten grotendeels de lijn van het college te volgen, maar zich wel te kunnen vinden in het argument van D66 en CDA dat roken ook voor een hoop afval zorgt. De ChristenUnie hoopt daarnaast dat Delft ook een pillen- en spuitvrije generatie krijgt. GroenLinks stelde de initiatiefnemers voor om ook aan kinderen te vragen of zei ideeën hebben hoe hun omgeving rookvrij gehouden kan worden.

Wethouder Karin Schrederhof las in het initiatiefvoorstel steun voor het gezondheidsbeleid van het college. D66 en CDA zeiden positief te staan tegenover de suggestie van GroenLinks voor kinderparticipatie. Het initiatiefvoorstel wordt in de komende raadsvergadering op 21 februari door de raad verder behandeld.

Huisvestingsverordening

De commissie heeft zich in de overlegvergadering in een eerste termijn gebogen over de Huisvestingsverordening 2019. Met de huisvestingsverordening stuurt de gemeente op de sociale woningmarkt. Door te regelen hoe de schaarse woonruimte wordt verdeeld, wordt verdringing van bepaalde groepen tegengegaan. De Huisvestingswet 2015 schrijft voor dat elke vier jaar een nieuwe verordening moet worden vastgesteld; één regionale verordening, waarvoor de negen gemeenteraden in de regio input kunnen leveren.

Die zienswijzen en tekstwijzigingen werden in de overlegvergadering door de verschillende indieners toegelicht. Onafhankelijk Delft stelde zes tekstwijzigingen voor, STIP vier, ChristenUnie had er negen, de SP één en GroenLinks twee. Het agendapunt werd na de reactie van de wethouder geschorst en wordt in de commissievergadering op 12 maart verder behandeld.

Briefadres

In de rondvraag wilde de ChristenUnie weten hoe de gemeente Delft omgaat met het briefadres voor dak- en thuislozen. Wethouder Schrederhof legde uit dat zij dat kunnen krijgen als ze de gewenste informatie verstrekken. Mensen die daar niet in voorzien, worden voor hulp doorverwezen naar het loket voor dak- en thuislozen.

Pagina opties