Commissie positief over Cultuurkader Delft

Dit item is verlopen op 24-07-2016.
24 juni 2016 – Bijna alle fracties hebben in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 23 juni 2016 positief gereageerd op het Cultuurkader Delft 2016-2019.

Het college wil met het cultuurkader een brug slaan tussen cultuur en andere domeinen, waarbij twee gemeentelijke hoofddoelstellingen centraal staan: Delft als een innovatieve en aantrekkelijke stad en Delft als participatiesamenleving. Op basis van de inbreng van de cultuursector, de behoefte van Delftenaren en beleidskeuzes die de gemeente heeft gemaakt zijn drie ambities geformuleerd voor het cultuurbeleid; het aanzien van Delft, de burger centraal en het versterken en verbinden van de culturele sector.

In het cultuurkader volgt verder, zoals de PvdA het omschreef, een kerstboom aan doelstellingen. De PvdA twijfelde hardop over de haalbaarheid van zoveel doelen. Wat moeten we wel en wat niet meer doen? vroeg de fractie. De fractie deelde wel complimenten uit aan het college en zei verder ook tevreden te zijn over het kader.

Complimenten

De VVD had ook complimenten voor de cultuursector, waarvan twee vertegenwoordigers gebruik maakten van hun inspreekrecht. Jan Bartels, directeur van theater De Veste, deed dat namens diverse Delftse cultuurinstellingen en Allard Zoutendijk namens Lijm en Cultuur. Bartels onderschreef het Cultuurkader en wees de commissie op het scheppend vermogen van de instellingen die de stad energie geven en laten bruisen. Dat heeft echter nog onvoldoende betekenis voor de stad, aldus Bartels. Hij wees op het Parelfonds dat het college wil gebruiken om de adviezen van de werkgroep Delft Herstelt snel uit te voeren ook in te zetten voor extra investeringen in cultuur. Zoutendijk hielde de commissie voor dat in het Cultuurkader de niet-gesubsidieerde cultuurinstellingen weinig tot geen aandacht krijgen, terwijl zij in Delft ook een belangrijke rol spelen. Zij dragen volgens Zoutendijk er ook aan bij dat cultuur in Delft steeds meer de motor van de economie is. Diverse fracties namen die suggestie over in hun advies aan wethouder Ferrie Förster om in de uitvoeringsagenda daar ook op in te zetten.

Doel

In die uitvoeringsnota wil het CDA ook meer aandacht voor jongeren. Die fractie stipte ook de rol van de gemeente aan als stimulator van cultuur. Cultuur moet volgens GroenLinks ook een doel zijn en niet alleen een middel. Die fractie wil dat de gemeente ook ruimte biedt aan initiatieven die niet direct bijdragen aan de kenniseconomie. Daarnaast wil GroenLinks dat het college de ogen openhoudt voor een poppodium als de mogelijkheden daartoe zich voordoen.

Verbinding

Ook D66 zei blij te zijn met het cultuurkader. Delft sprankelt volgens D66. Cultuur moet wat D66 betreft ook een verbinding leggen in de samenleving. De VVD verwacht van het college een heldere uitvoeringsagenda die in samenhang met de doelstellingen is opgesteld. De SP benadrukte dat kunst en cultuur in Delft voor iedereen toegankelijk moet zijn. Het idee om te werken aan een doorlopende leerlijn voor cultuur, zodat iedereen die bijvoorbeeld muziekles wil volgen, eenvoudig kan vinden waar dat kan, waar instrumenten te vinden zijn en bij welke verenigingen gespeeld kan worden. Wethouder Förster zegde toe daar in de uitvoeringsagenda wat mee te gaan doen.
Ook Stadsbelangen Delft zei dat het cultuuraanbod in Delft voor iedereen toegankelijk moet zijn. Hoewel de fractie tevreden was over het cultuurkader, stelde Stadsbelangen Delft vast dat de amateurkunstbeoefening er naast de kenniswerkers en studenten een beetje bekaaid vanaf komt. Onafhankelijk Delft reageerde als enige fractie negatief op het cultuurkader. Een onleesbare nota, volgens die fractie.

Cultuurbalie

STIP oordeelde dat het goed was dat er gekeken was naar wat Delft te bieden heeft en dat het college het organiserende vermogen in de stad legt. STIP wees ook op de mogelijkheid van een cultuurbalie om amateurverenigingen in contact te brengen met grotere partijen. Daarnaast ziet STIP mogelijkheden om een deel van het Parelfonds te besteden aan cultuur. De ChristenUnie was ook tevreden over de aandachtspunten uit het cultuurkader. De fractie vroeg het college wel naar een financiële vertaling van de ambities. Fractie Van Koppen wees onder meer op het belang van cultuureducatie en talentontwikkeling.

Wethouder Förster beloofde dat een update van de uitvoeringsagenda eind 2017 ter bespreking naar de commissie komt. Hij verwacht dat na een jaar de ervaringen met het nieuwe beleid helder zijn. De wethouder is ook van plan om in de agenda het economisch effect inzichtelijk te maken.  Diverse fracties wezen tijdens de vergadering ook op de evenementen in Delft. De evaluatie die het college daarover had beloofd, komt na de zomer naar de raad. Het kost namelijk meer tijd om een gedegen onderzoek te laten uitvoeren naar de geluidsnormen op verschillende locaties in de stad.

Daarnaast verwacht wethouder Förster niet dat de verhuizing van VAK/DOK voor de zomer van 2017 is afgerond. Hij vindt 1 januari 2018 een meer realistische streefdatum, omdat het volgens de wethouder gaat om een traject dat zorgvuldig moet worden doorlopen. Dat er niet helder is waar de focus nu precies ligt, zoals de PvdA zei, valt volgens wethouder Förster wel mee gezien de bezuinigingen van de afgelopen jaren.  Daarbij is de focus al bepaald, zo lichtte hij toe: DOK en VAK zijn hervormd en er zijn musea gesloten.

De PvdA kondigde na een lang debat aan in de fractie te gaan nadenken over een eventuele motie om het cultuurkader aan te scherpen. Het Cultuurkader Delft 2016-2019 is daarom voorlopig op de agenda van de komende raadsvergadering geplaatst. De raad vergadert op donderdag 30 juni.

Jaarstukken 2015

De commissie besprak vorige week bij Kadernota 2016 waar het geld via de begroting in toekomstige jaren aan besteed moet worden. Bij de bespreking de Jaarstukken 2015 ging het donderdagavond over waar het geld in 2015 naartoe was gegaan en wat de gemeente daarmee had bereikt.

De commissie besloot om het advies van de Rekening- en Auditcommissie over de jaarstukken 2015, de verantwoording van de fractievergoedingen over 2015 en de wijziging van de verordening Voorzieningen fracties, raads- en commissieleden als hamerstukken toe te voegen aan de raadsagenda.

De gemeente sluit het boekjaar af met een positief saldo van bijna 91 miljoen euro. Het college schrijft dat resultaat grotendeels toe aan het activeren van de Delftse bijdrage van 80 miljoen euro aan de tunnel in de Spoorzone en aan lagere kosten dan begroot in het Sociaal Domein.

De meeste fracties constateerden tevreden dat Delft weer zwarte cijfers schrijft, na een jaar waarin de gemeente diep in het rood stond en onder provinciaal toezicht stond. Bijna alle fracties vroegen het college ook waakzaam te zijn op verschillende risico’s die het broze herstel kunnen bedreigen. Stadsbelangen Delft wees daarbij op de hoge stadschuld. De VVD en STIP noemden als risicovoorbeeld de financiële huishouding van het participatiebedrijf Werkse!

Het CDA zei in de jaarstukken veel afwijkingen te zien die ontstonden door mee- en tegenvallers op de begroting. De fractie vroeg het college om scherper te begroten, zodat er minder begrotingswijzigingen nodig zijn. Ook D66 stelde die vraag.

Wat de ChristenUnie betreft moet ook de controle op verbonden partijen steviger worden. De ChristenUnie vroeg het college daarover een visie op te stellen. Wethouder Hekker antwoordde bereid te zijn daar naar te kijken, maar vroeg bedenktijd omdat de vraag een breed terrein bestrijkt. De SP gaf een motie over over de reserve Sociaal Domein te overwegen. Onafhankelijk Delft uitte scherpe kritiek op het nog ontbreken van een accountantsverklaring bij de gemeentelijke jaarstukken. Wethouder Hekker lichtte toe dat dit landelijk speelt en wordt veroorzaakt door de onzekerheden die spelen bij informatie vanuit instellingen in het sociaal domein.  Ze antwoordde dat de accountantsverklaring begin komende week valt te verwachten, voorafgaand aan de raad van 30 juni.

Toeristenbelasting

Het voorstel om de tarieven in de Verordening Toeristenbelasting Delft 2017 aan te passen is door de commissie als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op 30 juni.


 

Pagina opties