Commissie positief over coronafonds

15 mei 2020 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Algemeen is op donderdag 14 mei overwegend positief gereageerd op het voorstel van het college om 2,5 miljoen euro opzij te zetten voor corona-uitgaven in de maatschappelijke dienstverlening die niet worden gecompenseerd door het Rijk. Daarnaast hield de commissie Sociaal Domein en Wonen voor de tweede maal deze week haar digitale oordeelsvormende vergadering. 

De commissie Algemeen bespreekt sinds het begin van de crisis tweewekelijks de ontwikkelingen die te maken hebben met de corona-aanpak in Delft. D66 stelde vast dat die aanpak in beweging is en dat na de volksgezondheid het nu vooral gaat om de financiële gevolgen die voor veel mensen voelbaar zijn. Daar ging ook de meeste aandacht van andere fracties naar uit. Daarnaast werd er tevreden gereageerd op het plan van het college om met de horecaondernemers te kijken naar een mogelijke uitbreiding van de terrasruimte.

Het voorstel van het college om een soort coronafonds in te stellen riep bij diverse fracties, waaronder VVD, CDA en PvdA wel wat vragen op. Met name de hoogte van het bedrag en waar het geld eventueel naar toe gaat, bleek nog niet er duidelijk. In een toelichting zei wethouder Stephan Brandligt dat de 2,5 miljoen euro vooral gebaseerd is op de ervaringen tot nu toe. De gemeente heeft tot nu toe 1 miljoen euro aan coronamaatregelen uitgegeven, liet de wethouder weten.

De bestemmingsreserve is bedoeld om te voorkomen dat organisaties die zich bezighouden met de opvang en begeleiding van kwetsbare Delftenaren omvallen. De wethouder zal via tussentijdse brieven de raad op de hoogte te houden over de uitgaven uit deze reserve. De formele verantwoording aan het college verloopt via de planning en control-cyclus. Het voorstel zal in de raadsvergadering op donderdag 28 mei worden vastgesteld.

Iedereen Delftenaar                                                                                                                             

In de tweede vergadering deze week van de commissie Sociaal Domein en Wonen werd de beleidsnota ledereen Delftenaar, over respectvol samenleven, vrijheid en gelijke kansen uitgebreid besproken. In deze nota beschrijft het college hoe ze denkt over Delft als diverse stad en de kernwaarden vrijheid, gelijke kansen en verbondenheid. De commissie reageerde overwegend positief op de inhoud van de nota, maar over de status van het stuk bleek onder meer bij de SP onduidelijkheid te bestaan. Die fractie zei in de nota meetbare doelen en acties te missen.

Wethouder Hatte van der Woude legde uit dat de nota niet is bedoeld als een actieprogramma, maar als een kader, waarbinnen plannen en ideeën verder worden uitgewerkt. Ze wees daarbij onder meer op de nieuwe inburgeringsnota die in het derde of vierde kwartaal van dit jaar naar de raad wordt gestuurd. Daar zal volgens de wethouder precies staan wat de gemeente gaat doen en ook wat dat gaat kosten. Daarnaast beloofde ze de commissie dat de beleidsnota Iedereen Delftenaar over een jaar geëvalueerd wordt.

Ook beloofde de wethouder een tussentijdse update over veranderingen in het taalonderwijs, waarbij de regierol van het Rijk naar de gemeente gaat. Veel fracties vroegen tijdens het debat aandacht voor de taallessen. De wethouder beloofde de VVD ook te kijken naar de problematiek rond zaken als vrouwenbesnijdenis en uithuwelijking. Geen van de fracties zag aanleiding om een motie aan te kondigen. De nota hoeft daarom niet meer door de raad besproken te worden.

Statushouders

De Jaarrapportage 2019 aanpak statushouders gaat onder meer in op de huisvesting en participatie van statushouders in Delft. De gemeente heeft de wettelijke taak om, een jaarlijks door het Rijk opgelegd aantal asielzoekers, dat in Nederland mag blijven, te huisvesten. Vorig jaar moest Delft wettelijk gezien 70 statushouders onderdak bieden. In totaal werden in 2019 93 statushouders gehuisvest. Dat hoge aantal zorgde enigszins voor wat positieve verbazing bij onder meer SP, PvdA en GroenLinks.

Dat Delft nu voor op schema ligt, betekent volgens wethouder Van der Woude niet dat dat altijd zo blijft. Het is volgens haar geen lineaire ontwikkeling, maar heeft meer te maken met de omvang van gezinnen die worden gehuisvest.

Dat Delft daarbij 140.000 euro heeft overgehouden, leidde tot vragen van de SP en GroenLinks, over wat er met dat geld gaat gebeuren. Dat bedrag gaat volgens Van der Woude terug naar de algemene middelen. De oorzaak van het overschot schrijft de wethouder toe aan het feit dat de regering vorig jaar laat nog met extra geld over de brug kwam. De wethouder beloofde GroenLinks gedifferentieerde data aan te leveren die mogelijk problemen bloot legt waar vrouwelijke statushouders mee te maken kunnen krijgen. Het CDA kreeg de toezegging dat er gekeken gaat worden naar de inzet van vrijwillige tolken. Ook dit onderwerp komt niet terug in de komende raadsvergadering.

Onderwijsagenda

Op wat enkele kritische kanttekeningen na werd in de commissie ook tevreden gereageerd op de Strategische Onderwijsagenda Delft 2019-2022. De gemeente heeft samen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties in deze agenda afspraken gemaakt over diverse thema’s zoals het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, het lerarentekort en bewegen in en rond het onderwijs. Daarnaast is er in de agenda ook veel aandacht voor het wegwerken van taalachterstand en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

De PvdA constateerde net als Onafhankelijk Delft en CDA dat er bij die aansluiting in Delft vooral wordt gekeken naar technische beroepen. STIP zei daar zeer tevreden over te zijn, maar de andere fracties vroegen ook om aansluiting te zoeken bij andere sectoren zoals de zorg.

Stadsbelangen Delft vroeg juist aandacht voor het bewegen en drong er bij de wethouder op aan dat de scholen in gesprek gaan met de sportverengingen. Ook zou Stadsbelangen Delft graag zien dat het schoolzwemmen weer terugkomt in Delft. STIP en CDA willen het muziekonderwijs terug in de klas. Het CDA liet weten samen met STIP te werken aan een initiatiefnota die dat mogelijk moet gaan maken.

De SP hield een pleidooi voor kleinschalige scholen en probeerde de wethouder de toezegging te laten doen dat het uitgangspunt te laten zijn bij de renovatie van schoolgebouwen. Daar ging Van der Woude niet in mee. De wethouder zei er wel op terug te komen op een later moment. Ze had toen al zo’n 50 vragen die de fracties in de eerste termijn aan haar hadden gesteld, beantwoord. In die beantwoording was ze onder meer ingaan op het gezamenlijke plan van de scholen om het lerarentekort aan te pakken. Verder kondigde ze aan dat de raad in het najaar de jeugdbeleidsnota ontvangt met meer informatie over de aansluiting van de jeugdzorg en het onderwijs. Omdat geen enkele fractie tijdens deze bespreking aanleiding zag voor een motie wordt ook dit onderwerp niet meer in de raadsvergadering besproken.

Schriftelijk                                                                                                                                       

De commissie stemde er na bijna drie uur digitaal vergaderen mee in dat het jaarverslag Leerplicht en RMC 2018-2019 schriftelijk wordt afgehandeld.

Pagina opties