Commissie positief kritisch over najaarsrapportage

Dit item is verlopen op 09-11-2015.
9 oktober 2015 - De leden van de commissie Economie, Financiën en Bestuur hebben donderdag 8 oktober op vragende, waarderende en soms kritische toon met het college van b en w gesproken over de Najaarsrapportage 2015.

Bijna alle fracties constateerden in meer of mindere mate tevreden dat de financiële situatie van de gemeente Delft langzaam weer enig positieve perspectieven laat zien. Maar voorzichtigheid blijft geboden, betoogde wethouder Aletta Hekker in haar presentatie over Najaarsrapportage 2015 inclusief het Tussentijdse Meerjarenprogramma Grondontwikkeling 2015-2018.

De prognose van het resultaat over 2015 bedraagt in de najaarsrapportage € 76,9 miljoen. Dat bedrag hangt in belangrijke mate samen met een voorgestelde activering van € 80 miljoen uit het Spoorzoneproject. Wethouder Hekker herhaalde dat een mogelijke artikel-12-status voor Delft daarmee van de baan is, maar dat de uitdaging onverminderd groot blijft.

Onvoorspelbaar

Ook liet ze de commissie weten dat Delft zich heeft geschaard bij de gemeenten die bij het Rijk hebben gepleit voor meer stabiliteit in de financiële kaders vanuit het Gemeentefonds. De wethouder van financiën noemde die kaders ‘niet zelden onvoorspelbaar’. Ze wees erop dat die onvoorspelbaarheid nu ook leidt tot een nieuwe meevaller in de programmabegroting 2016 van circa drie miljoen euro. Hekker verwacht daardoor dat het tekort in de begroting niet ruim drie miljoen zal zijn, maar iets meer dan vijf ton. Voor de provincie is dat zo’n laag bedrag in de min dat volgens de wethouder van een sluitende begroting gesproken mag worden. Ze verwacht dat de provincie die op dit  moment nog steeds preventief toezicht houdt de komende begroting zal goedkeuren.

Waardering

De meeste fracties spraken hun waardering uit over de nieuwe opzet van de rapportage die in samenspraak met de raadscommissie Rekening en Audit was verbeterd. Maar er klonken ook kritische geluiden over afwijkende resultaten, zowel positief als negatief en het ontbreken van heldere toelichtingen bij diverse mee- en tegenvallers. Stadsbelangen categoriseerde de Najaarsrapportage om die reden als ‘een moeilijk cryptogram’. Ook de VVD had behoefte aan een eenvoudige uitleg over het activeren van de € 80 miljoen waarmee de financiële situatie van Delft ineens veel rooskleuriger wordt.

Parkeren

Een afwijkend resultaat dat bij veel fracties in het oog sprong, waren de tegenvallende opbrengsten op parkeren. Er zijn in 2015 veel minder boetes uitgeschreven en ook de parkeerinkomsten zijn lager, terwijl de tarieven hoger zijn geworden. Wethouder Lennart Harpe gaf als reden daarvoor dat het nieuwe beleid nog niet is uitgekristalliseerd en dat ontwikkelingen in het parkeerbeleid nog niet zijn afgerond. Hij stelde de fractie van het CDA gerust dat de tegenvaller voor zover hij nu kan overzien niet ontstaat, omdat veel mensen zouden wegblijven vanwege de hogere parkeertarieven. Daar is volgens de wethouder niks van gebleken, omdat Delft het vergeleken met andere steden goed doet.

D66 noemde als zorgpunt de kosten voor de jeugdzorg die nog onzeker zijn, omdat niet duidelijk is hoeveel facturen de gemeente hiervoor nog moet betalen. Onafhankelijk Delft gaf aan geen goedkeuring aan de Najaarsrapportage te geven tot de provincie met een oordeel komt.

Jip- en Janneketaal

In door de commissie gevraagde Jip- en Janneketaal probeerde wethouder Hekker de commissie uit te leggen dat het activeren van de € 80 miljoen op advies van de provincie en met goedkeuring van de accountant wordt gedaan. “We hebben dat aan de balans toegevoegd. Daardoor hebben we meer geld. Dat geld kunnen we niet pinnen. Het staat in de begroting. Het financiële beeld is nu beter, alleen moeten we het geld wel 80 jaar afschrijven”, aldus wethouder Hekker. Ze bevestigde op verzoek van de VVD dat alle voordelen en meevallers gebruikt blijven worden voor het financieel herstel van Delft.

De Najaarsrapportage 2015 wordt op donderdag 5 november door de gemeenteraad verder behandeld. De fracties betrekken de rapportage op het punt van de activering nog verder bij de begrotingsvergadering van de commissie die op woensdag 28 oktober wordt gehouden.

Terrassen

De commissie stond op verzoek van D66 kort stil bij de beeldkwaliteit Terrassen & evaluatie Uitvoeringsbeleid Terrassen 2013. Het verbaasde die fractie dat het college terrashouders buiten de binnenstad een vergunning voor onbepaalde tijd wil verlenen en dat er sprake is van het intrekken van de vergunning van de bloemenwinkel op de Nieuwe Langendijk. Wethouder Ferrie Förster legde uit dat er buiten de binnenstad geen problemen worden verwacht met terrashouders die elkaar in de weg zitten, zoals die kans wel in de binnenstad bestaat. Over het intrekken van vergunningen op de Nieuwe Langendijk wordt overleg gevoerd. D66 zei te hopen op zorgvuldigheid en Stadsbelangen liet weten het intrekken van de vergunning voor de bloemenwinkel onverstandig te vinden.

Metropoolregio

In de commissie Economie, Financiën en Bestuur worden maandelijks in de overlegvergadering de bestuurlijke ontwikkelingen in de Metropoolregio besproken. De fracties deelden nu vooral hun standpunten over het aangekondigde onderzoek dat de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin voor de regio gaat doen. Vooral de kosten van bijna acht ton voor een economisch plan riep bij bijna alle fracties vragen op.

Wethouder Förster nuanceerde de ophef die hierover de afgelopen week was ontstaan. Het gaat om een traject in vier fasen, waarbij ook fasegewijs resultaten worden gedeeld en steeds wordt bekeken of het onderzoek wel of niet moet doorgaan. De eerste fase kost anderhalve ton. Het geld gaat volgens de wethouder niet alleen naar Rifkin, maar naar een uitgebreid onderzoeksteam van allerlei experts.

Het CDA vroeg of het niet goedkoper had gekund. De SP noemde het initiatief ‘bizar’. GroenLinks zei benieuwd te zijn naar de resultaten. Onafhankelijk Delft keurde niet alleen het onderzoek, maar ook de Metropoolregio af, omdat het in de ogen van die fractie een overbodige bestuurslaag is die alleen dient voor machtspelletjes en politieke egotripperij.

D66 sprak de hoop uit dat er iets met de aanbevelingen wordt gedaan, omdat het wel een duur onderzoek wordt als het rapport in een la verdwijnt. De ChristenUnie sprak over een zinvol traject omdat een externe expert met andere ogen naar de toekomst van de Metropoolregio kan kijken. De wethouder zei de volste overtuiging te hebben dat de regio deze investering op termijn terug gaat verdienen.

Rolneming

Wethouder Harpe kreeg tegen middernacht een hoop standpunten en opvattingen van de fracties mee die hij kan gebruiken om de nota Rolneming regie op te stellen. De nota in wording beschrijft de veranderende rol van de gemeente. De fracties konden reageren op stellingen om hiermee richting aan de nota te geven; dat leidde tot een levendig debat. De commissie waardeerde de mogelijkheid om aan de voorkant input te kunnen geven en de wethouder beloofde dat hij de bijdragen vanuit de commissie goed ter harte neemt. De commissie bespreekt de verdere uitwerking van het college in januari 2016.

Pagina opties