Commissie positief kritisch over Delft Herstelt

Dit item is verlopen op 18-04-2016.
18 maart 2016 – Door bijna alle fracties is donderdag 17 maart tijdens een uitvoerig debat van de commissie Algemeen positief kritisch gereageerd op het eindrapport Delft Parel van de Randstad van de adviesgroep Delft Herstelt.

Deze adviesgroep kreeg onder leiding van Wim Deetman vorig jaar september van het college van b en w de opdracht om uit te zoeken hoe Delft een vitale en aantrekkelijke stad kan blijven met gezonde financiën. Begin dit jaar presenteerde Deetman de uitkomsten van het eindrapport.
In grote lijnen concludeerde de adviesgroep dat Delft de economische motor sneller moet laten draaien, de bereikbaarheid van en in de stad moet verbeteren, samen moet werken aan regionale toeristische programma’s, het woningaanbod moet transformeren en het verdienmodel moet verbeteren.

Opvattingen

In de commissievergadering bleek dat deze conclusies door de meeste fracties in meer of mindere mate werden gedeeld. In de betogen waren wel verschillende opvattingen te horen over de invulling van concrete activiteiten om Delft er weer bovenop te helpen. Daarbij konden de fracties ook putten uit een rapport van de OESO over het economisch beleid en de economische ontwikkeling van de Metropoolregio, de nota Perspectief: Delft in 2025 en de rapportage Gemeente van de Toekomst van de raadswerkgroep Kerntakendiscussie. 

Eensgezind

D66 stelde over het rapport Delft Herstelt vast dat het soms nodig is dat iemand van buiten zegt in wat voor prachtige stad je woont. De fractie zei er voorstander van te zijn dat de raad in grote meerderheid zich positief uitspreekt en een eensgezind verhaal laat horen over de stad. De fractie kondigde aan dat met een motie te willen onderstrepen, waarmee de raad ook richting kan geven aan de uitvoeringsagenda die het college op basis van de adviezen van het Deetman-rapport gaat opstellen.

Teleurgesteld

Ook het CDA deelde de constatering uit hetzelfde rapport dat Delft goud in handen heeft, maar de fractie voegde er ook aan toe dat dat geen reden is om naast de schoenen te gaan lopen. De fractie zei wel teleurgesteld te zijn dat het rapport weinig zegt over het verbeteren van de financiële positie van Delft. Ook ging het CDA in op de vraag hoe de inwoners van Delft worden betrokken bij de verdere uitwerking van het rapport.

Stadsmarketing

De SP zei in het rapport een kans te zien om op de lange termijn de Metropoolregio om te vormen tot een democratische bestuursvorm in plaats van de provincie en de waterschappen. Volgens de SP is het ook noodzakelijk dat het sneller laten draaien van de motor in Delft niet alleen kennisbanen maar ook gewone banen oplevert. Ook vindt de SP dat Delft niet altijd meer hoeft te betalen dan andere gemeenten. De fractie stelde ook dat stadsmarketing geen kerntaak is van de gemeente, maar dat een kinderboerderij ook kan zorgen voor een aantrekkelijke stad die mensen aantrekt. Die opmerking zorgde voor een kort debat met de PvdA die in stadsmarketing juist wel een taak van de gemeente ziet.
Meer fracties, waaronder STIP en ChristenUnie, zien stadsmarketing als een middel om Delft op de kaart te zetten, waarbij een investering op korte termijn geld kan opleveren. Net als het CDA vindt de ChristenUnie het rapport Delft Herstelt tegenvallen op het punt van het versterken van de financiële positie van Delft. De ChristenUnie zei ook verder te willen praten over de oostwest fietsverbindingen in de stad, maar de noodzaak van een verbinding met Rotterdam Airport moet volgens die fractie eerst onderbouwd worden.

Lange adem

Belangrijk in het herstel is volgens STIP ruimte om te kunnen investeren in herstel. Als het aan STIP ligt wordt op korte termijn geld gestoken in toerisme via een regionale aanpak, omdat die meer slagkracht oplevert. De transformatie van de woningmarkt, bereikbaarheid en het verbinden van de technologische kennis met ondernemers en partners in de stad ziet STIP als zaken voor de langere termijn. Volgens STIP is het herstel een proces van lange adem, waarbij het belangrijk is om vast te houden aan een visie.

Draagvlak

Stadsbelangen wil dat het college haast maakt met de uitvoeringsagenda en dat daarbij draagvlak wordt gevonden bij de bewoners van Delft. Over de bevindingen van de adviesgroep Delft Herstelt was Stadbelangen kritisch, omdat ze niet allemaal nieuw zijn. De fractie betoogde dat in Delft niet alles om de kenniseconomie moet draaien. Volgens de VVD is nu duidelijk aangetoond dat Delft een aantrekkelijke stad is en is de volgende stap de rest van de wereld dat ook te laten weten. De fractie voorziet nog weinig mogelijkheden om te investeren. In de visie van de VVD moeten eerst de financiën op orde zijn, daarna de lasten omlaag en kan daarna gekeken worden naar leuke dingen.

GroenLinks zei de positieve teneur van Delft Herstelt te delen. De fractie benadrukte het belang om ook ‘gewone’ Delftenaren te betrekken bij de uitwerking van de aanbevelingen. Volgens GroenLinks moet het college voortvarend aan de slag gaan. De fractie vroeg verder aandacht voor fietsers, duurzaamheid, de kwaliteit in de Spoorzone, Tanthof en het toerisme. Het Deetman-rapport moet volgens de PvdA leiden tot concrete resultaten. De fractie wil bij de uitvoeringsagenda een financiële paragraaf zien. Fractie Van Koppen concludeerde dat het rapport met redelijk applaus was ontvangen.

Stresstest

In de reactie van het college ging wethouder Aletta Hekker in op de verdere stappen die het college zet om te komen tot een uitvoeringsagenda van het rapport Delft Parel van de Randstad. Op 5 april wordt het rapport besproken met Delftse instellingen en het maatschappelijk middenveld van Delft. Zij verwacht dat daar goede ideeën en concrete acties uit komen. Daarnaast laat het college een stresstest uitvoeren op de financiën, zodat de raad bij de Kadernota meer inzicht heeft in het weerstandsvermogen, de stadsschuld, hoe lang de tijdelijkheid is van de hoge lasten en de investeringsruimte op korte en lange termijn. Verder komt er een strategische agenda voor de lange termijn en wordt gewerkt aan een herijking van het bestuursprogramma. De uitvoeringsnota wordt daarin opgenomen. 
Ook de andere portefeuillehouders gaven een toelichting hoe zij in hun portefeuilles bijdragen aan het herstel van Delft. Burgemeester Bas Verkerk sprak na het debat over een belangrijk signaal aan de stad. Hij hield de fracties voor dat de politiek burgers laat zien dat er weer perspectief is voor de stad.

Moties

In de tweede termijn nodigde D66 andere fracties uit om gezamenlijk een richtinggevende motie over de uitvoeringsagenda op te stellen. Ook het CDA kondigde aan met een motie te komen en de SP overweegt op donderdag 31 maart drie moties in te dienen bij de verdere behandeling van het rapport in de raadsvergadering.

Pagina opties