Commissie pleit voor sanctieloze gedragscode

Dit item is verlopen op 03-11-2012.
3 oktober 2012 - Een ruime meerderheid van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid heeft zich in de overlegvergadering van dinsdag 2 oktober uitgesproken voor een gedragscode van de gemeenteraad zonder dat daarin sancties worden opgenomen.

Alleen Stadsbelangen zei daarvan voorstander te zijn. Alle fracties vinden wel dat individuele raads- en commissieleden op misdragingen aangesproken moeten worden via een oordeel door de raad.

De gedragscode is een wettelijk verplicht instrument van de gemeenteraad. De Delftse code dateert van 2003 en was aan een update toe. Het debat in de commissie ging over een paar wijzigingen waar de meeste fracties mee konden instemmen, zoals een casus-dossier op de website van de gemeenteraad en het bekendmaken van nevenfuncties van collegeleden. D66 kondigde een amendement aan voor een tekstuele wijziging in de code over de omgang met informatie die in de raadsvergadering van november wordt vastgesteld. De wijziging sluit naar de mening van D66 beter aan bij de werkwijze van de gemeenteraad.

Poptahof

De commissie stond op verzoek van de SP verder stil bij de beëindigingsovereenkomst en de nieuwe overeenkomst Poptahof NW. De gemeente laat volgens de nieuwe afspraken meer aan de markt over. Het voortouw in de ontwikkeling is overgedragen aan Woonbron. Daarnaast participeert de gemeente in de toekomst niet meer in de stichting Grondexploitatie Maatschappij Poptahof (GEM). De SP uitte haar zorgen over sloop van sociale huurwoningen.

Wethouder Raimond de Prez lichtte toe dat die strategie past in de visie van de gemeente om af te willen van een bundeling van sociale woningbouw in een bepaalde wijk. Het streven is om huur en koop, duur en goedkoop, meer te spreiden over de stad. De woordvoerster van Woonbron legde uit dat de sloop in delen van Poptahof is uitgesteld en dat de corporatie meer gaat investeren in het onderhoud van de woningen. De wethouder liet de commissie desgevraagd weten dat de gemeente volgens de nieuwe overeenkomst geen financieel risico loopt bij de ontwikkelingen in de Poptahof.

Delft - Rijswijk

Eveneens op verzoek van de SP sprak de commissie over de stand van zaken in de ambtelijke samenwerking tussen Delft en Rijswijk. Beide gemeenten werken aan een gemeenschappelijke regeling die vanaf 1 januari 2014 diensten zoals inkoop en ICT en later juridische zaken en personeelszaken gaat aanbieden. De SP zag deze ontwikkeling als een eerste fase in een fusie tussen de gemeenten. Burgemeester Bas Verkerk legde uit dat uitvoering wordt gegeven aan een raadsbesluit en dat ook wordt gekeken naar regionale samenwerking op andere niveaus met als doel een organisatie met een robuuste dienstverlening voor de burger. Wethouder Lucas Vokurka voegde toe dat ook andere gemeenten zich kunnen aansluiten bij het Shared Service Center van Delft en Rijswijk.

Cameratoezicht

Op verzoek van de VVD stond de beëindiging van handhavingsacties in het stationsgebied en het cameratoezicht op de agenda. De camera’s worden weggehaald als het station en het nieuwe stadskantoor zijn voltooid. De VVD vroeg naar het beleid achter de afweging om wel of geen cameratoezicht toe te passen in een gebied. GroenLinks gaf aan geen voorstander te zijn van cameratoezicht en meer te zien in een sociaal veilig ingericht stationsgebied. STIP was positief over het stoppen van de handhavingsacties wat de mogelijkheid biedt om politiemensen op andere manieren in te zetten. CDA en Stadsbelangen gaven aan geen tegenstander te zijn van camera’s als die nodig blijken te zijn. De SP vroeg zich af of camera’s helpen bij het verminderen van fietsendiefstal. D66 was ook blij met het einde van het cameratoezicht en de grootschalige handhavingsacties en vroeg extra maatregelen tegen straatroof. Onafhankelijk Delft zei voorstander van ruim gebruik van camera’s te zijn.

Burgemeester Verkerk liet weten dat de grote handhavingsacties niet meer nodig zijn, omdat de veiligheidssituatie in het gebied - mede door het afsluiten van de fietstunnel - is verbeterd. Kleinere acties blijven wel in het arsenaal van de politie. Verkerk beaamde de opmerkingen van GroenLinks. Als het gebied klaar is, moet het zo veilig zijn ingericht dat camera’s niet meer nodig zijn. In 2013 wordt de proportionaliteit en functionaliteit van het cameratoezicht onder de loep genomen. Straatroof is volgens Verkerk een van de prioriteiten van de politie.

Pagina opties