Commissie ondersteunt noodzaak van extra bezuinigingsronde

Dit item is verlopen op 25-02-2013.
25 januari 2013 – De financiële huishouding van de gemeente krijgt de komende jaren nog het nodige voor de kiezen. Dat bleek donderdag 24 januari tijdens een presentatie in de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie.

Wethouder Lucas Vokurka (Financiën) riep de landelijke overheid op tot meer duidelijkheid, omdat de effecten van veel van de voorgenomen maatregelen uit het regeerakkoord Rutte II nog niet concreet zijn uitgewerkt. De marges waar binnen de bezuinigingen worden verwacht,  zijn daardoor erg breed.

In een brief aan de raad uit december gaf het college al aan dat met een extra bezuinigingsopgave oplopend tot ongeveer € 37 miljoen in 2017 rekening moet worden gehouden, bovenop de  € 45 miljoen aan bezuinigingen die al in de programmabegroting 2013-2016 zijn opgenomen.


Sociale taken


In de presentatie werd de commissie uiteengezet dat rijksbezuinigingen het leeuwendeel van de noodzakelijke ombuigingen van de gemeente veroorzaken. Het grootste deel daarvan heeft betrekking op het sociale domein, waarvoor taken die nu nog door het Rijk worden uitgevoerd bij de gemeenten komen te liggen. De omvang van de efficiencykortingen die daarbij worden doorgevoerd kenschetste de wethouder als enorm. Vokurka verwacht dat de gemeente die taken inhoudelijk beter kan uitvoeren dan het Rijk, maar dan moet de gemeente volgens de wethouder daarbij niet in een keurslijf worden gehesen.

Ook de nog steeds onzekere  bestuurlijke en macro-economische ontwikkelingen plus de stagnerende woningmarkt en gebiedsontwikkelingen  zullen de komende jaren hun effect hebben op het huishoudboekje van de gemeente.  Wat dat financieel exact betekent wordt in het voorjaar nog scherper berekend, wanneer de gemeenteraad de Kaderbrief ontvangt van het college.

Voor dit moment wordt rekening gehouden met een totale extra bezuinigingsopgave in de orde van grootte van circa € 36 à 37 miljoen.  Vokurka riep alle fracties in de raad op om de komende maanden met elkaar daadkrachtige besluiten nemen en de positie van Delft in de regio verder te versterken. 

De commissie gaf het college mee te kunnen leven met een recent bereikt concept-onderhandelaarsakkoord tussen VNG en kabinet. De algemene teneur vanuit fracties was dat er nog veel verbeteringen denkbaar zouden zijn, maar dat gemeenten hiermee in ieder geval iets beter af zijn dan voor dit akkoord het geval was. De fracties lieten zich over de financiële blik op de toekomst vooral in beschouwende en waarderende zin uit over de manier waarop het college in actie komt om toekomstige ontwikkelingen op te vangen. Diverse fracties gaven aan dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat de rekening eenzijdig komt te liggen bij mensen met de minste koopkracht. Ook werd het college gevraagd om de raad en de stad zo goed mogelijk te betrekken bij de te maken pijnlijke keuzes.


Ambtelijke organisatie


Hoe de gemeentelijke organisatie er in de toekomst uitziet en welke houding de gemeente zich eigen wil maken richting burgers en andere betrokkenen, kreeg de commissie donderdag voorgeschoteld in een presentatie van gemeentesecretaris Hans Krul. Hij liet de commissie zien dat Delft een ambtelijk apparaat krijgt dat efficiënt, snel en slagvaardig, samen met de stad en met nieuw elan kan inspelen op ontwikkelingen.


De Rode Haan


Wethouder Vokurka antwoordde op vragen van SP en Stadsbelangen Delft over het parkeerdek van de Rode Haan bereid te zijn mee te denken of het mogelijk is om de in de wijk ervaren parkeeroverlast te verminderen door gemeenteambtenaren verder te stimuleren hun auto zoveel bij het gebouw en niet in de wijk te parkeren. De commissie wordt daarover nog teruggekoppeld. Aan de wens van de SP om het parkeerdek ook toegankelijk te maken voor bewoners en ondernemers om de parkeerdruk in de wijk te verminderen, gaf hij geen gehoor. Hij acht het te duur om voor ruim een ton een extra inrit te maken. Daarnaast betoogde hij dat parkeerrechten van derden in de toekomst een verhuur of verkoop van het pand in de weg kunnen staan.


Unaniem


De commissie adviseerde unaniem positief over het voorstel voor aankoop door de gemeente van twee appartementen in Harnaschpolder in verband met een achtervangregeling. Het voorstel is toegevoegd aan de hamerstukkenagenda van de volgende raadsvergadering.


Presentaties uit de commissievergadering: 


Update financiële positie


- Organisatieontwikkeling gemeente Delft

 

Pagina opties