Commissie maakt brief aan provincie concreter

Dit item is verlopen op 17-05-2015.
17 april 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur hebben de fracties donderdag 16 april uitgebreid gesproken over de inhoud van de brief, die de raad naar de provincie gaat sturen als reactie op de toezichtbrief. Die inhoud is op sommige punten aangescherpt.

De gemeente Delft ontving op 19 december vorig jaar na het vaststellen van de niet-sluitende begroting van de provincie een brief, waarin werd uitgelegd dat Delft sinds dat moment onder preventief toezicht staat. Dit toezicht houdt onder meer in dat alle begrotingswijzigingen moeten worden goedgekeurd door de provincie.


Scenario’s


In de brief vroeg de provincie om een schriftelijke reactie van de raad. Die brief, waarvoor het College van B&W op verzoek van de commissie een concept had voorbereid, werd donderdagavond uitgebreid besproken. Daarnaast gaven de fracties ook hun mening over de scenario’s die het college heeft uitgewerkt om Delft uit de financiële malaise te halen.


De drie scenario’s die het college beschrijft worden, zo bleek in de overlegvergadering, door de meeste fracties gesteund. Het eerste scenario houdt in dat verschillende analyses voor aanvullende bezuinigingen worden gemaakt. Via het tweede scenario probeert het college in onderhandelingen met andere overheden helpende handen te vinden en als derde scenario houdt het college de mogelijkheid open om een artikel 12-status aan te vragen.


Tekstwijzigingen


Een aantal fracties had voor de brief aan de provincie van te voren diverse tekstwijzigingen aangeleverd. Zo stelde de VVD voor om de constatering te schrappen dat voor Delft de grens van de bezuinigingen is bereikt. Die suggestie werd niet overgenomen door de andere fracties.


Er was wel een meerderheid voor aanpassingen in de tekst die waren aangedragen door D66, PvdA en Stadsbelangen. Andere fracties stemden in met het nadrukkelijker benoemen van de rol van de provincie als toezichthouder en een scherpere omschrijving van het feit dat een spoedige ontvangst van de begrotingsscan van de provincie van belang is voor het Delftse herstelplan. Aan de zin over de onevenwichtigheden in het Gemeentefonds voor Delft zijn enkele concrete voorbeelden toegevoegd. De definitieve brief, waarin de wijzigingen zijn verwerkt, wordt in de raadsvergadering van donderdag 30 april ter instemming aan de raad voorgelegd.


Onafhankelijk Delft liet weten niet akkoord te zijn met de inhoud van de brief. In de visie van deze fractie is de brief zinloos en moet het college zo snel mogelijk een artikel 12-bijdrage aan het Rijk vragen. Diverse fracties zien de artikel 12-status als de minst gewenste optie, waarbij onder andere werd aangegeven dat Delft dan niet meer zelf aan het roer staat en de gemeente ook in dat geval door pijnlijke maatregelen wordt getroffen. Vanuit de commissie werd ook aangegeven dat die optie echter ook niet kan worden uitgesloten.


Ambtenarenapparaat


Dat de financiële malaise ook de gemeentelijke organisatie raakt, bleek aan het begin van de vergadering uit een presentatie van gemeentesecretaris Hans Krul. Hij gaf de commissie een toelichting op de extra bezuinigingen van 5,3 miljoen euro oftewel 74 fte’s op het ambtenarenapparaat. Die bezuiniging moet in 2018 zijn gerealiseerd. De gemeentelijke organisatie telt dan 675 fte’s. In 2004 waren dat er 1.435. Op vragen uit de commissie antwoordde wethouder Lennart Harpe dat deze reorganisatie niet alleen het gevolg is van het Delftse miljoenentekort. Delft is volgens de wethouder al jaren bezig om de organisatie kleiner en wendbaarder te maken. Het is dan ook niet zijn verwachting dat het aantal ambtenaren weer flink stijgt als de financiële problemen zijn opgelost.


In de commissie spraken diverse fracties hun zorgen uit over de gevolgen voor de dienstverlening van de gemeente aan de stad en aan de raad. Onafhankelijk Delft acht het onacceptabel dat raadsleden wordt gevraagd te minderen met het stellen van schriftelijke vragen, om zo ambtenaren te ontlasten. Ook Stadsbelangen wees onder meer op het democratisch recht van raadsleden om het instrument schriftelijke vragen te mogen inzetten. D66 gaf aan dat het niet bezwaarlijk is om bijvoorbeeld soortgelijke vragen van diverse fracties geclusterd te beantwoorden, als dat een besparing in tijd voor de organisatie kan opleveren. Wethouder Harpe zei blij te zijn met de erkenning van de commissie voor de ambtenaren en het extra werk dat wordt verricht in een krimpende organisatie.


Zienswijze


Bij de bespreking van de concept-zienswijze  van het college op de ontwerpbegroting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag stonden vooral de hoge apparaatskosten centraal. Het college schrijft in haar zienswijze dat “een jaarlijks bedrag van bijna 2,3 miljoen euro voor apparaatskosten van het onderdeel Economisch Vestigingsklimaat, zowel relatief als in absolute termen, nog steeds hoog is”. Te hoog meenden CDA en ChristenUnie. Zij stelden het college voor de MRDH te vragen om de personeelskosten te verminderen en om dat ook te doen met de bijdrage die Delft per inwoner aan de Metropoolregio betaalt.


Andere fracties vonden dat te ver gaan, maar steunden wel het verzoek om van de Metropoolregio beter onderbouwd te krijgen waar de apparaatskosten op zijn gebaseerd. Daarnaast konden fracties zich vinden in het pleidooi van het college in de zienswijze voor een meer transparante opbouw van de MRDH-begroting.


Portefeuillehouder Bas Verkerk zei dat het college met de aandachtspunten van de commissie gaat sleutelen aan de zienswijze. De portefeuillehouder benadrukte nogmaals het belang van de Metropoolregio voor Delft en de belangrijke rol die Delft als kennisstad speelt in het regionale samenwerkingsverband van 23 gemeenten. Die samenwerking moet leiden tot een hogere economische opbrengst voor Delft en voor de regio.
 

Pagina opties