Commissie kritisch over uitvoering Gezond en Wel

Dit item is verlopen op 30-11-2014.
30 oktober 2014 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein bleken op dinsdag 28 oktober bij nogal wat fracties vragen te leven over de uitvoering en de subsidieverlening binnen het nieuwe beleid Gezond en Wel.

Dit beleid omvat het welzijnswerk, inclusief jongerenwerk, sport en de Delftse wijkaanpak. In de vorige raadsperiode was het nog de bedoeling dat via een aanbesteding de uitvoering van het beleid vanaf 2015 bij een of meer organisaties zou komen te liggen. Het college wil die werkwijze nu vanaf 2017 invoeren en de komende twee jaar volgens de oude systematiek blijven werken waarbij wel één of meerdere organisaties verantwoordelijk worden voor de uitvoering van het beleid dat door de gemeente is vastgesteld. Andere organisaties die actief zijn op het gebied van maatschappelijk werk of welzijn kunnen dan voor geld niet meer bij de gemeente aankloppen maar moeten naar de overkoepelende organisatie die het voortouw heeft binnen Gezond en Wel.

Die constructie leidde in de commissie bij diverse fracties tot vragen over de rol van de raad, het oorspronkelijke aanbestedingsplan, de ruimte voor professionals en het vrijwilligerswerk dat in Delft minder goed uit de verf komt dan in vergelijkbare gemeenten. Wethouder Raimond de Prez hield de commissie voor dat de gemeente zich in het verleden te veel bemoeide met de uitvoering en dat die uitvoering te veel versnipperd was. Een poging om organisaties op eigen kracht bij elkaar te brengen en samen te laten werken bleek tevergeefs. Het college heeft de voorkeur om de uitvoering van het beleid over te laten aan één organisatie, maar dit kunnen ook meerdere organisaties worden. De nieuwe aanpak betekent volgens de wethouder dat de gemeente de regie houdt, maar dat de professionals meer ruimte krijgen om hun werk uit te voeren.

Die uitleg nam bij het CDA niet de vrees weg dat Delft straks te maken krijgt met één grote welzijnskoepel die het in Gezond en Wel voor het zeggen krijgt. De partij liet weten dit punt verder te willen bespreken binnen de fractie. Ook de SP en ChristenUnie overwegen in de raadsvergadering op 6 november eventueel een motie in te dienen. De SP had nog twijfels rond de informele zorgaanbieders en de ChristenUnie over de manier van subsidieverlening en het feit dat er nog geen nieuw subsidiekader is.

Hoewel er bij de bespreking van het voorstel over de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs in de commissie ook veel vragen werden gesteld over het bewegingsonderwijs, de buurtsportcoaches en de zwemlesregeling, is het voorstel door een meerderheid van de commissie op de hamerstukkenlijst van de komende raadsvergadering gezet.

De SP toonde zich na de beantwoording door wethouder Aletta Hekker redelijk tevreden over de definitieve huisvesting van de praktijkschool aan de Isaäc da Costalaan. De fractie wilde meer weten over de kosten, de planning, de inspraak en beloften aan omwonenden. Na de beantwoording zag de SP vooralsnog geen reden om hierover verder te praten in de raadsvergadering.

Pagina opties