Commissie kritisch over begroting Werkse!

Dit item is verlopen op 18-06-2016.
18 mei 2016 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen is door diverse fracties op dinsdag 17 mei kritisch gereageerd op de begroting voor 2016 van Werkse!. De begroting laat onder meer een tekort zien van 662.000 euro. 

Werkse! voert voor de gemeente de Participatiewet uit door kandidaat-werknemers met meer of minder afstand tot de arbeidsmarkt naar een plaats op de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden. Het tekort wordt in de begroting toegeschreven aan de forse bezuinigingen van het rijk op het participatiebudget. Het is aan de gemeente om dit gat via de algemene reserve te dichten.

D66 en GroenLinks stelden voor om dat in de toekomst anders te doen. Niet meer door het tekort aan te vullen, maar om daarvoor het overschot te gebruiken van het BUIG-budget dat ontstaat als er meer mensen aan het werk worden geholpen via Werkse! Zo’n positieve prikkel werkt volgens de fracties beter dan het jaarlijks wegwerken van tekorten.

Teleurstelling

Niet alle fracties verwachten dat daarmee Werkse! financieel geholpen is. Onafhankelijk Delft kraakte enkele kritische noten over het salaris van de directie en over de noodzaak van nieuwe bedrijfskleding en een nieuw wagenpark. Van het CDA mag Werkse! meer aan kritische zelfreflectie doen. De VVD wilde graag weten waarom het tekort niet via de Reserve Sociaal Domein wordt gedekt. Ook spraken diverse fracties hun teleurstelling uit over het laat indienen van de begroting.

Wethouder Stephan Brandligt deelde die teleurstelling. Hij beloofde beterschap en kondigde aan dat Werkse! meer in de pas gaat lopen met de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Hij was blij met de suggestie van D66 en GroenLinks om Werkse! een positieve prikkel te geven.

Dat het tekort gedekt wordt uit de algemene reserve en niet uit de reserve Sociaal Domein komt volgens wethouder Aletta Hekker door het advies van de provincie aan de gemeente om zoveel mogelijk reserves op te heffen. Ze liet de commissie weten dat aan een voorstel wordt gewerkt om de Reserve Sociaal Domein op te splitsen en dat dat in de voorbereiding op de begroting voor 2017 naar de raad komt. Tevens kan de raad voor de zomer volgens wethouder Hekker een nieuw financieel model voor Werkse! tegemoetzien.

Taaleis

Het voorstel van het college om de wet taaleis uit de Participatiewet met geld van het rijk en uit de gemeentelijke reserve uit te voeren is door de commissie als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op donderdag 2 juni.

De wet taaleis bepaalt dat bijstandsgerechtigden sinds dit jaar via documenten of een taaltoets moeten aantonen dat hun kennis van de Nederlandse taal voldoende is. Als dat niet zo is, moet een taalcursus worden gevolgd en wie dat verwijtbaar niet doet, kan worden gekort op zijn of haar uitkering. Dat mag volgens verschillende fracties zoals D66, GroenLinks, STIP en PvdA niet het doel zijn van deze wet. Zij wezen op het belang van individueel maatwerk. De VVD hoopt dat de taaleis daardoor geen light-uitvoering krijgt. Ook wilden diverse fracties weten wat er na 2018 gaat gebeuren, omdat het budget dan flink omlaag gaat.

Wethouder Brandligt legde uit dat de wet taaleis het beleid aanvult dat via de nota Taal Werkt wordt uitgevoerd. Het college verwacht dat er jaarlijks tussen de 400 en 500 taaltoetsen gedaan worden. De wethouder kon nog geen duidelijkheid geven over de financiering na 2018.

Taskforce

Een meerderheid van de commissie was ook positief over het voorstel om een taskforce Participatiewet in te zetten en de kosten daarvan ten laste te brengen van het beschikbare BUIG-budget. In het verleden heeft de gemeente met een soortgelijke taskforce veel Delftenaren uit de bijstand en aan het werk geholpen.

De VVD stelde voor om de taskforce, in navolging van Rotterdam, ook in te zetten om via big data fraude met uitkeringen op te sporen. Andere fracties benadrukten dat de belangrijkste taak het helpen aan werk moet zijn.

Het CDA zei moeite te hebben met het voorstel, omdat de activiteiten van de taskforce in het voorstel niet specifiek zijn verwoord. De ChristenUnie zou graag zien dat de taskforce ook blijvend aandacht schenkt aan oudere werklozen. Die suggestie werd door wethouder Brandligt overgenomen. Andere taken waar de taskforce zich mee gaat bezighouden zijn onder meer een rechtmatigheidsonderzoek gericht op daklozen, detacheringen binnen de participatiewet, poortwachtersfunctie voor jongeren, de app Aan de slag voor jongeren en ontheffingen voor mensen die vrijgesteld zijn om naar werk te zoeken.

Deze voorbeelden gaven het CDA enige verheldering, maar de fractie liet weten het onderwerp intern nog een keer voor de komende raadsvergadering te willen bespreken. Ook de VVD liet weten behoefte te hebben aan verdere bespreking binnen de fractie. Het onderwerp is toegevoegd aan de raadsagenda van donderdag 2 juni.

Veilig Thuis

Bij de bespreking van het inspectierapport De Kwaliteit van Veilig Thuis Haaglanden stap 1 werd door de fracties aan de wethouders Aletta Hekker en Raimond de Prez vooral gevraagd naar de huidige stand van zaken bij Veilig Thuis. Een brief van Veilig Thuis die deze maand door het college naar de commissie werd gestuurd, bevatte cijfers over 2015. Het rapport laat verbeterpunten zien die het regionale meldpunt doorvoert.

Opmerkingen van het CDA dat de hardste schreeuwers het eerst worden geholpen en dat daardoor kinderen en ouders die het slachtoffer zijn van mishandeling later aan de beurt komen, werden door andere fracties in twijfel getrokken. Het CDA zei te verwachten dat de wachtlijsten wellicht oplopen door een verkeerde schifting van hulpvragen. Voor Delft geldt dat in ieder geval niet, zei wethouder Hekker. Delft heeft bij Veilig Thuis geen wachtlijst.

De wethouder nam het voorstel van de VVD over om een pilot uit Rotterdam onder de aandacht van Veilig Thuis te brengen. In die pilot heeft Rotterdam volgens de VVD goede ervaringen opgedaan met het breder toepassen van de wet Huisverbod. Daarbij werden niet de slachtoffers van mishandeling uit huis geplaatst maar de daders. In Haaglanden is deze aanpak vooralsnog niet overgenomen.

Wethouder De Prez ging in op vragen uit de commissie over de toekomstige organisatievorm van Veilig Thuis. Een meerderheid van de commissie kon zich vinden in de voorkeur van het college om Veilig Thuis bij de GGD onder te brengen. Dat daarbij de onafhankelijkheid en de formatie van de organisatie veel aandacht krijgen staat volgens de wethouder buiten kijf. Na de zomer worden voor de raadsleden hierover regiobijeenkomsten gehouden. De wethouder zei dat het tempo erin blijft maar dat het opgaan in de GGD ook later mag dan 1 januari als de zorgvuldigheid dat vereist. Wethouder Hekker beloofde de commissie zo snel mogelijk het verbeterplan toe te sturen.

Inkoopbureau H10

De commissie stond kort stil bij de concept-zienswijze van het college over de ontwerpbegroting 2017 van inkoopbureau H10. De suggestie van D66 om het inkoopbureau in de volgende begroting een overzicht per gemeente te laten opnemen over de inkoop, de financiën en de beoogde maatschappelijke resultaten werd door de voltallige commissie overgenomen. Ook wethouder Hekker stond hier positief tegenover.

Pagina opties