Commissie is positief over jaarstukken 2013

Dit item is verlopen op 04-08-2014.
4 juli 2014 – De commissie Algemeen heeft in de overlegvergadering op donderdag 3 juli 2014 met de nodige kanttekeningen en aankondigingen van amendementen overwegend positief aan de raad geadviseerd over de jaarstukken 2013, het meerjarenprogramma grondontwikkeling 2014-2017 en de adviezen van de commissie Rekening en Audit.

In de laatste commissievergadering voor het zomerreces nam wethouder Aletta Hekker de complimenten aan het adres van het vorige college in ontvangst. De jaarrekening sluit met een positief resultaat van dertien miljoen euro. De SP kondigde donderdagavond aan via een kostendekkend amendement het schoolzwemmen te willen behouden. De fractie zal het wijzigingsvoorstel waarschijnlijk in de raadsvergadering op donderdag 10 juli indienen.

Zware tijden

De wethouder van financiën waarschuwde de commissie dat Delft nog zware tijden staat te wachten. De financiële positie van de gemeente blijft precair, de weerstandscapaciteit is beperkt en de risico’s zijn groot. Hekker kondigde aan dat bij het opstellen van het bestuursprogramma en de begroting die na  de zomer aan de raad worden aangeboden geen taboes zullen gelden. Zowel binnen en buiten de gemeentelijke organisatie wordt gekeken of er nog geld gevonden kan worden.

Grondbedrijf

Ook de andere portefeuillehouders hadden weinig optimistische woorden voor de commissie. Wethouder Lennart Harpe moest van de VVD verklaren waarom de grondexploitatie Harnaschpolder zestien miljoen euro slechter uitpakte dan voorzien. Wethouder Stephan Brandligt moest de commissie teleurstellen dat het voordeel van ruim twee miljoen op de uitkeringen niet structureel is. Dit jaar blijven de uitkeringen waarschijnlijk binnen het budget, maar het is de vraag of dat volgend jaar ook zo is.

Zwemvaardig

Wethouder Raimond de Prez kondigde aan dat kinderen in Delft vanaf september op een andere manier zwemvaardig worden gemaakt. Bij die lesmethode is niet een diploma het doel, maar wel de zelfredzaamheid van kinderen.

Hij deed de ChristenUnie de toezeggingen dat er in de programmabegroting een specificatie komt bij het bestedingsvoorstel voor de Reserve Sociaal Domein en een financiële paragraaf bij de voortgangsrapportage over Buitenhof. Op vragen van STIP over de fietsendiefstallen en woninginbraken reageerde burgemeester Bas Verkerk dat hierop maatregelen worden genomen. Daar kan nog nader bij stil worden gestaan als de raad na de zomer het veiligheidsbeleidsplan behandelt.

Enquêterecht

Het college deelde een groot deel van de opmerkingen die de fracties hadden gemaakt over risicobeheersing en de aandacht die kwetsbare groepen in Delft moeten krijgen. Over het wel of niet handhaven van de Reserve Enquêterecht van de raad waren de meningen verdeeld. Het college heeft in de jaarstukken de reserve geschrapt die de raad heeft om een onderzoek in te kunnen stellen. STIP, PvdA, GroenLinks  en Onafhankelijk Delft lieten weten dat daarmee te kunnen leven, omdat het wetttelijk recht behouden blijft en het college heeft beloofd in voorkomend geval daarvoor middelen op te nemen. Het CDA vond het geen pas geven dat het college niet vooraf met de raad heeft overlegd over het schrappen van deze reserve van 28.000 euro. De fractie wees erop dat afschaffing ook niet verstandig is, omdat het in de toekomst tot financiële nadelen leidt wanneer onderzoeken moeten plaatsvinden.  SP, Stadsbelangen en ChristenUnie gaven aan de reserve ook te willen behouden.

De ChristenUnie liet weten nog na te willen denken over een amendement over de wijkaanpak. 

Bezwaarschriften

Bij de bespreking van het jaarverslag 2013 van de Adviescommissie voor Bezwaarschriften zei voorzitter Willem Rietveld dat de commissie nog steeds zorgen heeft over de kwaliteit van de besluiten die de gemeente neemt. Van de 684 adviezen die de bezwaarschriftencommissie in 2013 gaf werden er 90 gegrond en 103 niet-ontvankelijk verklaard. De PvdA zei te hopen dat de proef met een informele behandeling van klachten uiteindelijk leidt tot minder bezwaarschriften. De ambtelijke behandeling kan een klachtenprocedure versnellen. GroenLinks waarschuwde daarbij dat de rechtsbescherming niet in het geding mag komen en dat telefoontjes van ambtenaren met klagers niet het doel moeten hebben dat mensen geen bezwaar mogen indienen, maar dat ze worden geïnformeerd over de te volgen procedure.

Wethouder Lennart Harpe lichtte toe dat aan de kwaliteit van de besluiten wordt gewerkt. Vooral de motivering daarbij kan beter, zei hij. Aan het eind van dit jaar komt de wethouder met een voorstel waarin het traject van ambtelijk horen verder is uitgewerkt. Harpe zei dat dat de huidige werkwijze zorgt voor negentien procent minder bezwaarschriften en dat de verwachting is dat dat percentage kan stijgen naar 40 procent. Na vragen uit de commissie beloofde hij inzichtelijk te maken waarom die negentien procent van de klagers besloten geen bezwaar in te dienen.

Jaarrapport

De commissie besprak verder het jaarrapport Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft BV (OBS) 2013 en het accountantsverslag daarover. In het debat werden door de fracties vooral zorgen over de controle op de risico’s in dit project met het college gedeeld. Op dit moment wordt een stresstest op de businesscase uitgevoerd. De VVD zei met dichtgeknepen billen de resultaten daarvan af te wachten. Die worden volgende week bekend.

Wethouder Hekker legde uit dat de test wordt uitgevoerd om de mogelijke financiële risico’s voor de komende jaren in beeld te krijgen. Niet omdat de risicoanalyses van OBS niet zouden kloppen, maar omdat volgens de wethouder met de ontwikkeling van het bovengrondse gebied een nieuwe fase in dit project begint.

Op vragen over parkeren in het gebied zei wethouder Harpe dat hij dit jaar meer helderheid hoopt te kunnen geven over de Spoorsingelgarage. De budgetten voor de openbare ruimte staan onder druk, maar de ambities blijven hoog, aldus Harpe. Ook als het om duurzaamheid in het gebied gaat, waar STIP bezorgd naar vroeg. Wethouder De Prez omschreef de duurzaamheidsambitie van het college als hoog en realistisch. 

Pagina opties