Commissie heeft moeite met subsidiekader

Dit item is verlopen op 05-12-2014.
5 november 2014 – In een stroef en technisch debat over de nieuwe subsidieverordening heeft een meerderheid van de commissie Algemeen op dinsdag 4 november ingestemd om dat voorstel in de raadsvergadering op donderdag 6 november vast te stellen.

SP en Stadsbelangen zullen tegen stemmen. STIP liet weten het voorstel mee terug te nemen naar de fractie.

De subsidieverordening wordt eens in de vier jaar geactualiseerd. Het college wil het verstrekken van subsidies meer in lijn brengen met de begroting door de waarderingssubsidie en incidentele subsidie te laten vervallen en naast de prestatiesubsidie een stimuleringssubsidie te introduceren gebaseerd op de pijlers van het gemeentelijk beleid: participatie en innovatie.

Afwegingskader

Bijna alle partijen constateerden dat die twee pijlers behoorlijk abstract zijn en dat in de verordening de criteria ontbreken om wel of niet in aanmerking te komen voor een subsidie. Na het debat in de eerste termijn van de commissie legde wethouder Lennart Harpe uit dat de invulling van de criteria en het vaststellen van een afwegingskader aan bod komen bij de concept-beleidsregel die eind december naar de gemeenteraad wordt gestuurd. Dan is het volgens de wethouder aan de raad om verder te praten over de criteria en de vraag aan welke voorwaarden een subsidievrager moet voldoen om geld van de gemeente te krijgen. Het voorstel van wethouder Harpe om dat in het derde kwartaal van 2015 te doen bij de evaluatie van het nieuwe subsidiekader duurde de VVD te lang. Ook andere fracties drongen aan op meer duidelijkheid en om het debat over de beleidsregel begin 2015 te voeren. Daar kon de wethouder zich in vinden. Hij hield ook vast aan de evaluatie, waarover de raad later dat jaar ook iets kan vinden.

Voor Stadsbelangen bleef de vraag open wat de gemeenteraad op 6 november vaststelt en op welke criteria komende subsidieaanvragen worden beoordeeld. De fractie adviseerde negatief, omdat ze niet akkoord zei te kunnen gaan met een voorstel dat niet af is. Ook de SP bleef bij haar negatieve advies. Het voorstel wordt donderdag in  de raadsvergadering in stemming gebracht.

Wet markt en overheid

Dat geldt ook voor het voorstel over de Wet markt en overheid, waarbij de raad wordt gevraagd gemeentelijke activiteiten van algemeen belang aan te wijzen die economisch van aard zijn maar niet concurrentievervalsend. Die wet is sinds juli dit jaar van kracht en bepaalt dat de Autoriteit Consument en Markt boetes kan uitdelen aan gemeenten die in overtreding zijn. Wethouder Ferrie Förster hield de commissie om die reden voor dat er haast is geboden bij de vaststelling van het voorstel en uitstel zoals het CDA suggereerde niet wenselijk is. In het voorstel heeft het college een lijst met activiteiten opgenomen, maar die lijst kan volgens de wethouder door de raad worden aangepast. Hij beloofde dat hij de lijst waarop ook niet-gekozen activiteiten staan voor donderdag naar de raad stuurt. In de commissie werd om dat overzicht gevraagd, omdat daaruit blijkt op basis van welke argumenten activiteiten wel of niet als algemeen belang zijn aangewezen. De raad stemt op 6 november over dit voorstel.

Oost-west

VVD, SP en D66 besloten na de bespreking over hun notitie over een mogelijk onderzoek naar de oost-west verbindingen voor het autoverkeer in de TU-wijk dit onderling verder te bespreken, zodat het later nog een keer aan de orde kan komen in de commissie. De drie fracties willen dat het college werk maakt van deze verbinding door, onder meer in overleg met de TU, te kijken naar mogelijke oplossingen die zorgen voor een betere doorstroming. Verschillende fracties droegen suggesties aan, maar van Onafhankelijk Delft is een dergelijk onderzoek niet nodig. Volgens die partij is de TU-wijk de enige wijk in Delft waar geen sprake is van een verkeersprobleem. Ook wethouder Harpe gaf te kennen dat hij geen voorstander is van een onderzoek dat zou kunnen leiden tot een andere inrichting van het campusgebied. Hij hield de commissie voor dat de huidige TU-wijk conform de besluiten van de raad is ingericht.

Pilot

Hoewel een aantal fracties aandrongen om de pilot met kentekenherkenning ook op een plek in de binnenstad uit te voeren, gaat dat volgens wethouder Harpe niet gebeuren. De proef die een jaar gaat duren wordt uitgevoerd op de locaties Buitenwatersloot en Rijksstraatweg. De wethouder legde uit dat de proef vooral is bedoeld om het systeem van kentekenherkenning en om allerlei onderliggende processen te testen. In de tussentijd zullen de bewoners van Delft goed op de hoogte gehouden worden over het verdwijnen van de pollers en de invoering en consequenties van het nieuwe systeem., bijvoorbeeld dat de kentekens van bezoekers moeten worden aangemeld als ze het autoluwe gebied in willen. GroenLinks zei bang te zijn dat dat wellicht leidt tot meer verkeer in de binnenstad. De wethouder liet de fractie weten dat met de invoering van kentekenherkenning ook het ontheffingenbeleid wordt herijkt. Het onderwerp wordt niet verder in de raadsvergadering besproken.

Stadskantoor

Onafhankelijk Delft maakte tegen middernacht weinig woorden vuil aan de reactie van het college op de wens van die partij om de tweede fase van het nieuwe stadskantoor niet af te bouwen. De fractie kondigde aan dat ze in de raadsvergadering een motie indient. Over de strekking van de motie werd niets gezegd.

Pagina opties