Commissie geeft suggesties voor rekenkameronderzoek

Dit item is verlopen op 18-12-2011.
De commissie Middelen en Economie heeft donderdag 17 november uitgebreid gebruik gemaakt van de mogelijkheid om richting te geven aan het vervolgonderzoek dat de Delftse Rekenkamer gaat uitvoeren naar de regierol van de gemeente.

Dat gebeurde na een presentatie van onderzoeksbureau Partners en Pröpper. Dat bureau heeft in opdracht van de rekenkamer vooronderzoek gedaan om het onderwerp helder te definiëren en in te kaderen. Het rekenkameronderzoek wordt toegespitst op het doel van het college om de komende jaren te streven naar meer strategische samenwerking met verschillende partijen.

De rekenkamer vroeg de fracties voorbeelden te geven die in het onderzoek gebruikt kunnen worden om van te leren. Voorbeelden, waarbij het goed ging en voorbeelden, waarbij de regierol van de gemeente niet zo goed uitpakte. De rekenkamer zelf gaf aan van plan te zijn om het Pact tegen de Armoede onder de loep te nemen. Uit de commissie werden onder meer de integrale zorg, DOK, Speakers en Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone als mogelijke onderwerpen voor het vervolgonderzoek genoemd.

Verschillende fracties drongen er bij de rekenkamer op aan ook met een bredere blik te kijken naar de regierol van de gemeente. Wanneer en hoe gaat het wel goed en wanneer en hoe niet? En hoe verhoudt de rol van de gemeente als regisseur zich met de rol van de gemeente als wetgever of als dienstverlener? Ook vroegen enkele fracties onderzoek te doen buiten de visie van het college en de resultaten van inmiddels verzelfstandigde gemeentelijke onderdelen in kaart te brengen. Welke lessen zijn daaruit te leren? De rekenkamer bepaalt zelf of de aandachtspunten die door de commissieleden werden genoemd worden verwerkt in het vervolgonderzoek.

Winkeltijdenverordening
Wethouder Pieter Guldemond zag donderdag brede steun voor het voorstel om de Winkeltijdenverorderdening aan te passen op basis van de gewijzigde winkeltijdenwet. Sinds dit jaar bepaalt die wet dat gemeenten zonder toerismebepaling plus onderbouwing in hun winkeltijdenverordening winkeliers niet mogen toestaan alle zondagen open te zijn.
Delft maakt al langer gebruik van die bepaling, maar die was nog niet in de verordening opgenomen. Dat moet voor 1 januari 2012 gebeurd zijn. In de praktijk verandert er aan de huidige openingstijden niets. Volgens de wethouder is een ruime meerderheid van de winkeliers en van de Delftenaren tevreden over de huidige situatie.

Het CDA, de SP en Fractie Van Oort lieten weten tegen de mogelijkheid te zijn dat de winkels in Delft alle zondagen geopend zijn. Zij wezen daarbij onder andere op de beperking van de vrijheid van werknemers om op deze dag vrij te zijn en de druk die kleine zelfstandigen voelen om mee te gaan in de openstelling om de concurrentieslag niet te verliezen. Van Oort overweegt in de raad van 24 november met een wijzigingsvoorstel te komen. De ChristenUnie gaf aan het voorstel mee terug te nemen naar de fractie. De overige fracties zijn voor.

Pagina opties