Commissie eens met verlenging regeling H-10

Dit item is verlopen op 29-04-2017.
29 maart 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen is op dinsdag 28 maart door alle fracties positief gereageerd op het voorstel van het college om de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 met een jaar te verlengen tot 31 december 2018.

Het inkoopbureau is in de vorm van een gemeenschappelijke regeling in 2014 door de H-10-gemeenten (Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer) opgericht voor de gezamenlijke inkoop van jeugdhulp.

Verschillende fracties, waaronder D66, constateerden tevreden dat de knelpunten die bij de evaluatie van de gemeenschappelijk regeling naar voren kwamen inmiddels deels zijn en worden opgelost. Als het aan de ChristenUnie, PvdA, STIP en CDA ligt, wordt ook het functioneren van het inkoopbureau geëvalueerd. 

Nagenoeg alle fracties vroegen wethouder Aletta Hekker om samen met de andere deelnemende gemeenten werk te maken van een gemeenschappelijke visie voor het inkoopbureau. Volgens het CDA had dat eigenlijk al moeten gebeuren. Andere fracties drongen aan om het visietraject nu in gang te zetten en daarbij ook de gemeenteraad te betrekken.

Wethouder Hekker zegde toe dat ze de raad voor de zomer informeert over het proces om tot een gedeelde visie te komen en in gesprek te gaan met de raad over de aanpak. Omdat alle fracties positief adviseerden over het voorstel is het als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op donderdag 20 april.

Toegang

In deze overlegvergadering wisselden de fracties ook met elkaar en met wethouder Hekker van gedachten over de toekomst van de Toegang. Dat is de naam van de verschillende ‘loketten’ waar Delftenaren terecht kunnen voor jeugdhulp en Wmo-ondersteuning. De commissie besprak een brief van het college, waarin wordt voorgesteld om voor de Toegang een verzelfstandigde organisatievorm op poten te zetten. Het college laat een businesscase opzetten om te zien of een en ander financieel haalbaar en stabiel is.

De VVD werd gerustgesteld dat ervan genomen besluiten nog geen sprake is. Als uit de berekeningen blijkt dat een ander model beter is, wordt dat verder onderzocht, liet wethouder Hekker weten. De wethouder zei de input van alle fracties mee te nemen in het verdere proces. Die input was erg divers.

GroenLinks adviseerde de wethouder onder meer om een andere naam voor de Toegang te bedenken, omdat er nu geen sprake is van één toegang waar mensen terecht kunnen voor hulp. Die nieuwe organisatie moet volgens D66 in ieder geval het eerste aanspreekpunt zijn en volgens STIP ook beter digitaal toegankelijk met websites waar onder meer een voorleesknop op zit.

De ChristenUnie noemde het van belang dat hulpzoekers geholpen worden door medewerkers met verstand van zaken. De VVD is voorstander van een goed georganiseerde en wijkgerichte toegang. De PvdA zei verrast te zijn dat de verzelfstandigde toegang wellicht een bv kan worden, maar wacht het verdere proces af. De SP benadrukte dat er ook duidelijkheid moet zijn voor de medewerkers als de huidige organisatie, net als zwembad Kerkpolder, verzelfstandigd wordt. Het CDA wil dat de organisatie ‘klopt’ en ‘netjes’ is en financieel voor langere tijd stabiel is.

Geen van de fracties zag na de bespreking aanleiding om een motie aan te kondigen voor de komende raadsvergadering. Dit onderwerp komt niet terug op de raadsagenda.

Pagina opties