Commissie discussieert over Parking Delft BV

Dit item is verlopen op 20-02-2012.
20 januari 2012 - De leden van de commissie Middelen en Economie hebben donderdag 19 januari in de overlegvergadering onder meer hun standpunten gedeeld over de financiële en organisatorische aspecten van Parking Delft BV.

Het Delftse parkeerbedrijf dat de parkeergarages Phoenix, Zuidpoort en Koepoort beheert en exploiteert is op dit moment nog niet rendabel. Vanwege de lange termijn-investeringen in de parkeergarages ontvangt het bedrijf in de eerste jaren leningen van de gemeente die 100% aandeelhouder is. In de meerjarenbegroting die Parking Delft heeft opgesteld en die samen met een notitie van de SP werd besproken staat dat vervolgens de opbrengsten voldoende moeten zijn om rendabel te zijn.

Diverse fracties vroegen zich af of dat wel gaat lukken. D66 en STIP drongen bij wethouder Lucas Vokurka aan op een onderzoek naar de mogelijkheid om Parking Delft bijvoorbeeld onder te brengen in een publiek-private constructie. Iets wat de SP niet wil, omdat de gemeente daarmee minder invloed zou hebben op de uitvoering van het parkeerbedrijf.

Zorgen werden ook geuit over de lage bezettingsgraad van de parkeergarages. Wethouder Vokurka beaamde dat, maar wees de commissie er tevens op dat het parkeerbedrijf opereert binnen de kaders die de raad heeft vastgesteld. Vokurka stelde dat het wel noodzakelijk is dat de gemeente de vinger aan de pols houdt en onderschreef dat er zoveel mogelijk aan gedaan moet worden om met name de Koepoortgarage voller te krijgen. Bij de herijking van het parkeerbeleid is de gemeenteraad weer aan zet om stil te staan bij de positie en de toekomst van Parking Delft. De wethouder gaf aan dat het college geen aanleiding ziet om zelf onderzoeken te starten naar een publiek-private samenwerkingsconstructie. Het college is wel bereid in gesprek te gaan met een partij over een dergelijke constructie, wanneer zo’n partij aanklopt bij de gemeente.

De commissie sprak donderdag ook over de gemeentelijke regienota en de nota deelnemingen. Hierin beschrijft het college de koers die de gemeente de komende jaren wil volgen als regisseur in de gemeentelijke samenwerking met tal van partners. De gemeente gaat mogelijk ondermeer de VAK en Erfgoed Delft op afstand plaatsen. Over de plannen daaromtrent vergadert het college van B en W volgende week, zo lichtte Vokurka toe. In de commissie kreeg de nota brede steun.

Die was er ook voor het businessplan Science Port Holland en de evaluatie 2008-2010. Samen met Rotterdam en TU Delft heeft de gemeente Delft Science Port Holland in 2008 op touw gezet om kennisbedrijven naar Delft te halen. De ambitie is een gronduitgifte van 10.000 vierkante meter per jaar. Wethouder Pieter Guldemond gaf aan dat mede door Science Port Holland de grondexploitatie voor Technopolis veel minder nadelig kon worden afgesloten dan eerder nog werd voorzien. De gemeente faciliteert volgens Guldemond de ruimtelijke componenten in Technopolis en het DSM-terrein. Verder haalde hij diverse succesvol ontplooide activiteiten aan. Op vragen uit de commissie over de groeiende regionale samenwerking (o.a via de Metropoolregio) antwoordde de wethouder dat hij daar veel voordelen in ziet.
 

Pagina opties