Commissie deelt zorgen uit jaarverslag ISR

Dit item is verlopen op 02-10-2015.
2 september 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein op dinsdag 1 september hebben alle fracties in meer of mindere mate de opmerkingen en zorgen die het Instituut Sociaal Raadslieden Delft (ISR) maakt in zijn jaarverslag 2014 gedeeld met het college van b en w.

In dit verslag met de titel De burger belast geeft het ISR een overzicht van de werkzaamheden van de sociaal raadslieden, onderbouwd door cijfers en praktijkvoorbeelden over ontwikkelingen in de hulpverlening.

Nagenoeg alle fracties spraken hun erkenning uit over het werk van de sociaal raadslieden en vroegen aandacht voor de knelpunten in het jaarverslag, zoals budgetbeheerders die het niet zo nauw nemen met hun taak en digitale drempels die ervoor zorgen dat mensen te laat of geen financiële steun krijgen.

Onterechte boetes

De commissie besprak ook het jaarverslag van 2014 over het gemeentelijke handhavingsbeleid sociale zekerheid. In navolging van D66 vroegen bijna alle fracties de wethouder naar de mogelijkheid om onterechte boetes die tijdens de teruggedraaide Fraudewet zijn geïnd terug te betalen. Het gaat om 235 gevallen. Het uitzoeken en voorbereiden van zo’n terugbetaling kost de gemeente ongeveer 50.000 euro.

Wethouder Stephan Brandligt kon niet beloven dat de gemeente dat ook daadwerkelijk gaat doen, omdat nog niet bekend is hoe hoog het bedrag is dat zou moeten worden terugbetaald. De wethouder zegde de commissie toe daarover voor de begrotingsbehandeling in november duidelijkheid te geven.

De problemen met budgetbeheer pakt de gemeente aan door vanaf 2016 in zee te gaan met drie gecontracteerde budgetbeheerders, waarmee afspraken worden gemaakt, zodat meer controle mogelijk is. De wethouder beloofde ook dat het college volgende week met een brief komt, waarin wordt gereageerd op de aanbevelingen van het ISR.

Inkoopbureau

Over het wijzigingsbesluit voor de organisatievorm van het Inkoopbureau H10 was de commissie kort. Het inkoopbureau werd een jaar geleden met instemming van de raad opgericht om de regionale belangen te behartigen van de tien Haaglandengemeenten bij het inkopen van zorg binnen het sociaal domein. Dat gebeurde in de vorm van een gemeenschappelijk regeling, in afwachting van de wettelijke mogelijkheid om er een bedrijfsvoeringsorganisatie van te maken. De wet staat die lichtere organisatievorm sinds 1 januari 2015 toe.

De meeste fracties constateerden dan ook dat het voorstel een voortzetting is van beleid, waarop al in 2014 was voorgesorteerd. Wel vroegen diverse partijen nadrukkelijk aandacht aan wethouder Aletta Hekker voor een evaluatie, zodat de raad sturing en controle houdt op deze nieuwe organisatievorm. Een motie zoals de gemeenteraad van Wassenaar heeft aangenomen om die controle te versterken, vinden de Delftse fracties niet nodig. De wet Gemeenschappelijke Regelingen biedt daartoe voldoende houvast.

De commissie heeft het voorstel als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op donderdag 24 september.

Delft voor Elkaar

Voorafgaand aan de vergadering hielden Melissa Jansen (Participe) en Yvonne Zuidgeest (MEE ZHN) namens Delft voor Elkaar een presentatie over de vernieuwde aanpak in dit Delftse samenwerkingsverband van welzijnsorganisaties.

Ze gaven een toelichting op de voortgang van de nieuwe manier van werken, de eerste resultaten van de wijkscans en de ervaringen van bewoners. In een korte inleiding legde wethouder Raimond de Prez uit dat de nieuwe werkwijze de rolverdeling tussen de gemeente en de welzijnspartners heeft verbeterd. Ook is er meer samenhang in het beleid. Volgens de wethouder wordt in het land belangstellend naar de werkwijze van Delft gekeken.

Jansen en Zuidgeest maakten ook bekend dat Delft voor Elkaar deze week een campagne is gestart om de bekendheid te vergroten. De commissieleden stelden na de presentatie vragen, maar de inhoudelijke bespreking vindt plaats op dinsdag 29 september in de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein. 

Pagina opties