Commissie deelt zorgen uit jaarverslag ISR

Dit item is verlopen op 01-11-2014.
1 oktober 2014 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein van dinsdag 30 september 2014 hebben alle fracties in meer of mindere mate de opmerkingen en zorgen die het Instituut Sociaal Raadslieden (ISR) maakt in zijn jaarverslag 2013 gedeeld met het college van b en w.

In het jaarverslag constateert het ISR aan de hand van tien voorbeelden uit de praktijk dat het niet altijd goed gaat bij zaken zoals het aanvragen van een uitkering of een toeslag, het budgetbeheer en de dienstverlening en bereikbaarheid van de gemeente. In een reactie op het jaarverslag beschrijft het college onder meer hoe diverse zaken zijn opgelost of verbeterd.

Onafhankelijk

De VVD stelde als enige fractie het bestaansrecht en het budget van het ISR aan de orde. Wethouder Stephan Brandligt lichtte toe dat het instituut geen verplichte instantie is maar dat Delft het wel nodig vindt dat kwetsbare mensen een beroep kunnen doen op een onafhankelijk orgaan dat hen de weg helpt te vinden in de wirwar van regelingen en wetten. Daarnaast heeft het Instituut Sociaal Raadslieden Delft als taak het signaleren van leemten in voorzieningen, wetten en regelingen en in de uitvoering daarvan. De overige fracties hadden vooral complimenten en veel vragen voor het ISR, onder meer over de krappe bezetting, die tot wachtlijsten leidt. Verschillende fracties, waaronder Onafhankelijk Delft, lieten weten zich sterk te maken voor voldoende budget van het ISR.

Oppas-oma

De bespreking in de commissie spitste zich vooral toe op de bevindingen die het ISR in 2013 deed op het gebied van budgetbeheer, de digitale dienstverlening van de gemeente en het optreden van de gemeente als de letter van de wet nauwgezet wordt gevolgd. Dat gebeurde in het geval van een oppas-oma die gekort werd op haar bijstandsuitkering, omdat ze volgens de gemeente voor haar oppaswerk het minimumloon had moeten of kunnen bedingen. Bovendien kreeg ze een fraudevordering, omdat ze informatie over haar werk had verzwegen.  Na overleg met de wethouder en de begeleidingscommissie van het ISR werd er niet gekort op de uitkering. Enkele fracties waaronder GroenLinks en D66 zeiden die casus in het jaarverslag met verbazing te hebben gelezen.

D66 vroeg de wethouder of het mogelijk was wat vaker de geest van de wet te volgen in plaats van de letter van de wet. Ook andere fracties vroegen om meer coulance in dergelijke gevallen. Maar wethouder Brandligt antwoordde dat de geest van de wet vaak hardvochtiger is dan gewenst. Delft zoekt volgens hem wel de ruimte in wetten en regelingen met het gevaar op de vingers te worden getikt door de inspectie.

Klantvriendelijkheid

Verschillende fracties vroegen aandacht voor de constatering van het ISR dat niet iedereen goed kan omgaan met digitale formulieren en dat de gemeente alternatieve informatie en hulp moet blijven bieden. Ook wezen diverse fracties op de (on)bereikbaarheid en klantvriendelijkheid van het gemeentelijke informatienummer.

Budgetbeheer werd in navolging van het jaarverslag door een aantal fracties ook als een belangrijk aandachtspunt bestempeld. Het ISR omschrijft in het verslag situaties, waarin mensen die financieel in de knel zitten maanden later ontdekken dat hun budgetbeheerder de rekeningen niet heeft betaald waardoor de schuldenlast alleen maar groter wordt.

De ChristenUnie vroeg de wethouder de mogelijkheid te bekijken om de vaste lasten direct in te houden op een uitkering, zodat die rekeningen niet meer betaald hoeven te worden door een budgetbeheerder. Wethouder Brandligt zegde toe dat hij op een rij gaat zetten hoe andere steden omgaan met het inhouden van vaste lasten op een uitkering. De commissie kan die informatie betrekken bij de bespreking van de evaluatie Budgetbeheer die het college in het vierde kwartaal van dit jaar naar de raad stuurt. Het jaarverslag van het ISR wordt verder niet door de gemeenteraad besproken.

Participatiewet

Via een uitgebreide presentatie liet de commissie zich in de overlegvergadering informeren over de wijzigingen in de Participatiewet die op 1 januari 2015 van kracht wordt.

De Participatiewet maakt dat er één regeling komt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel van de wet is om vanaf 2015 iedereen volwaardig mee te laten doen in de samenleving en zoveel mogelijk mensen, ook met een arbeidsbeperking, aan werk te helpen. Tegelijkertijd verdwijnt de Wet werk en bijstand (Wwb) met ingang van 2015 als zelfstandige wet; deze wordt integraal, met een aantal belangrijke wijzigingen, opgenomen in de Participatiewet.

Verschillende fracties gaven wethouder Brandligt tal van aandachtspunten mee om het participatiebeleid de komende maanden vorm te geven. De commissie debatteert dan inhoudelijk verder over dit onderwerp.

Verordening

De behandeling van het raadsvoorstel Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Delft 2014 is door de commissie doorgeschoven naar de volgende overlegvergadering. Een meerderheid van de commissie vond de bespreking nog te vroeg, omdat een aantal moties en toezeggingen die te maken hebben met onderwijs nog niet door het college zijn afgehandeld.

Pagina opties