Commissie debatteert uitvoerig over armoede

Dit item is verlopen op 11-12-2015.
11 november 2015 -  De notitie Armoede uit Delft die de SP heeft opgesteld, was op dinsdag 10 november voor de commissie Sociaal Domein aanleiding om in de overlegvergadering uitvoerig over dit vraagstuk te debatteren.

In haar notitie schetst de SP het probleem van een groeiende groep mensen in Delft die rond of onder de armoedegrens leven. De fractie van de SP sprak met diverse organisaties in Delft die zich inspannen voor deze groep zoals de Voedselbank, het Instituut Sociaal Raadslieden en Kledingbank de Buurvrouw. Een van de oprichters van de kledingbank, Karin Molenaar, sprak in en betoogde dat steeds meer mensen die krap bij kas zitten de weg naar de kledingbank goed weten te vinden.

Vijf maatregelen

In de notitie stelt de SP vijf maatregelen voor om de armoede in Delft te bestrijden: inhouden van vaste lasten bij mensen in de bijstand, onderzoeken en monitoren, effecten van bezuiniging op bezuiniging bekijken, vrijwilligersorganisaties financieel ondersteunen en de groep vluchtelingen die in armoede leeft extra begeleiden. Daarnaast vroeg de SP tijdens het debat aan wethouder Stephan Brandligt om de bestaande regelingen meer onder de aandacht te brengen van mensen in financiële nood. Hij beloofde dat de flyer Dat geld(t) voor u weer jaarlijks bijgewerkt en verspreid zal worden.

In de commissie werd de SP bedankt voor het op de agenda zetten van dit vraagstuk, maar over de inhoud van de notitie waren de meningen van de partijen verdeeld. Nogal wat fracties worstelden met de vraag wat de gemeente nog meer kan doen aan een problematiek die groeit door bezuinigingen van het Rijk. ‘Regeringspartij’ PvdA liet weten de Delftse zorgen aan de fractie in Den Haag te willen overbrengen.

Werk

De Delftse fractie van de VVD wees in het debat ook op de eigen verantwoordelijkheid van mensen in armoede. Werk is volgens de VVD de oplossing om uit de armoede te komen, ook als dat moeilijk te vinden is. Het optoppen van inkomsten is volgens de VVD een vorm van symptoombestrijding, terwijl de oorzaak, de werkloosheid, moet worden aangepakt. Het standpunt van de VVD leverde felle reacties op, waarbij de SP sprak van een rabiaat rechts verhaal.

Delftpas

STIP steunde de VVD in wat het vinden van werk betreft, maar benadrukte ook dat het Delftse armoedebeleid goed is geregeld. De meerderheid van de commissie liet zich over het armoedebeleid positief uit. Al zou het op enkele punten iets beter kunnen. GroenLinks stelde wethouder Brandligt voor om te onderzoeken of de Delftpas gebruikt kan worden om met korting energiebesparende producten te kopen. De wethouder beloofde dat hij dat gaat laten uitzoeken.

Motie

Ook blijft hij kijken naar wat andere gemeenten doen om de armoede te bestrijden. De wethouder ging niet mee in de extra maatregelen die de SP in haar notitie voorstelt. Ook niet in de maatregel om vrijwillig vaste lasten te laten inhouden. Omdat meerdere fracties zich daarover positief uit lieten, overweegt de SP een motie in te dienen. D66 zei mee te willen denken. Als er een of meerdere moties over dit onderwerp worden ingediend, zullen die in de komende raadsvergadering op donderdag 26 november besproken.

Statushouders

De brief van het college over de actuele ontwikkelingen over de opvang van statushouders was op verzoek van het CDA aan de agenda toegevoegd. Het Rijk heeft als eigenaar van het voormalig Kantongerecht het pand aan de Korte Geer op de lijst van Rijksvastgoed gezet dat mogelijk kan dienen voor de opvang van statushouders. Samen met de gemeente worden de mogelijkheden onderzocht.

Inspreker Peter Ottens liet namens de vereniging Ondernemers en Winkeliers Breestraat en omgeving weten dat de ondernemers appartementen in het monumentale pand niet zien zitten. Zij willen dat het pand een sociale of culturele functie krijgt. Inspreker Cees Huijser zei dat de vluchtelingen in Delft welkom zijn.

Wethouder Raimond de Prez lichtte toe dat het pand eigendom is van het Rijk en dat er met het Rijk gesproken wordt over de invulling en eventuele verbouwing van het pand. De wethouder kondigde aan dat het college deze week een brief naar de raad stuurt, waarin het vraagstuk in een bredere context wordt belicht. Het is aan de fracties om te bepalen of die brief aanleiding is voor verdere bespreking in een latere overlegvergadering.

Veilig Thuis

De uitleg van de wethouders Aletta Hekker en Raimond de Prez over het wegwerken van de wachtlijsten bij Veilig Thuis Haaglanden hebben de zorgen van het CDA over die wachtlijsten niet kunnen wegnemen. Het CDA vroeg om de maximale wachttijd van tien weken te halveren, maar wethouder De Prez zei dat hier op dit moment geen aanleiding voor is en dat Delft de landelijke termijn volgt. De nieuwe organisatie die in de regio Haaglanden hulp biedt aan slachtoffers van huiselijk geweld heeft met de extra inzet van mensen de wachtlijst in Delft weggewerkt. Verschillende fracties vroegen de wethouders om zekerheid dat het goed gaat. Ze kregen de toezegging dat de raad begin 2016 een uitgebreide rapportage over Veilig Thuis krijgt. Het CDA was nog niet overtuigd en liet weten wellicht met een motie te komen in de komende raadsvergadering.

Pagina opties