Commissie content met minder regels in APV

Dit item is verlopen op 17-12-2017.
17 november 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur is door de meeste fracties in hoofdlijnen tevreden gereageerd op de voorgestelde actualisering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Verschillende fracties, waaronder STIP, CDA, D66, VVD en PvdA spraken hun waardering uit voor de vermindering van de regeldruk in de APV. Een aantal artikelen is om verschillende redenen geschrapt. STIP constateerde tevreden dat het woordje ‘krijt’ niet meer in de nieuwe APV voorkomt en dat kinderen in Delft voortaan straffeloos mogen stoepkrijten.

Nodeloos rumoer

Het schrappen van de regel dat mensen zich op een begraafplaats moeten onthouden van nodeloos rumoer of onbetamelijk gedrag ging het CDA echter te ver. Die fractie vroeg het artikel in de APV te laten staan, maar daar ging burgemeester Marja van Bijsterveldt niet direct in mee. Ze beloofde het CDA wel te gaan uitzoeken of de regels van de begraafplaatsen zelf afdoende zijn. Het specifieke artikel staat ook niet meer in de modelverordening van de VNG die voor Delft als voorbeeld dient en daarnaast wees de burgemeester op het artikel 461 uit het wetboek van strafrecht waarop ook bij begraafplaatsen gehandhaafd kan worden.

Amendement

Nieuw in de APV is de bevoegdheid die de burgemeester krijgt om in te kunnen grijpen bij woningoverlast. De burgemeester kan overlastgevers een dwangsom of bestuursdwang opleggen. De PvdA zei blij te zijn met deze nieuwe aanpak. GroenLinks en STIP plaatsten er vraagtekens bij, omdat in hun visie de burgemeester erg voorzichtig moet omgaan met zo’n zwaar dwangmiddel. Volgens STIP zou de raad moeten willen voorkomen dat de burgemeester als een soort rijdende rechter door de stad fietst om burenruzies op te lossen. Net als GroenLinks vroeg STIP om een beleidskader en een onderbouwing daarvan. Burgemeester Van Bijsterveldt liet weten dat dat eraan komt. Ze verwacht het nieuwe instrument terughoudend te gaan gebruiken en alleen als laatste redmiddel. De beleidsregels worden afgestemd met de regiogemeenten en volgens de burgemeester ter kennisname naar de raad gestuurd. De SP gaat nadenken over een amendement om door een kleine tekstwijziging het artikel meer te laten aansluiten op de wet.

Grote feesten

Stadsbelangen Delft en STIP maakten zich daarnaast zorgen over het verbod op incidentele festiviteiten. De fracties vrezen dat het in de toekomst verboden is om in niet-commerciële zalen nog feesten te houden. Stadsbelangen Delft voegde eraan toe dat er van concurrentie met de horeca geen sprake is, omdat Delft geen horecalocaties heeft voor grote feesten. De ChristenUnie vulde dat aan met de vraag of er dan ook geen verjaardagen meer mogen worden gevierd in kerken. Ook hierbij zei de burgemeester bereid te zijn om één en ander uit te zoeken en eventueel uitzonderingen op te nemen. Ze beloofde STIP daarbij ook te kijken naar Leiden waar geen uitzonderingen maar een algemene regel is opgenomen in de APV.

Naaktstrand

Onafhankelijk Delft vroeg naar de mogelijkheid om in de APV een verbod op te nemen op het gebruik van lachgasampullen. De burgemeester lichtte toe dat dat niet mogelijk is, omdat die ampullen die in de winkel te koop zijn als slagroompatronen niet op de lijst van verdovende middelen staan. Het enige waar volgens de burgemeester handhaving op mogelijk is, is het op straat weggooien van de ampullen, want rotzooi op straat gooien is verboden en kan door handhavers bestraft worden. Daarnaast had Onafhankelijk Delft graag gezien dat in de APV het strandje in de Delftse Hout was aangewezen als naaktstrand. Ook daar voelt de burgemeester weinig voor, omdat naakt recreëren in de Delftse Hout overal mogelijk is. Van Bijsterveldt vreest door een plek aan te wijzen de aanzuigende werking toeneemt. Onafhankelijk Delft kreeg bijval van D66 en STIP die ook wel meer helderheid zouden willen over het naaktstrand. Ze gaf de fracties als overweging mee dat het ontbreken van een markering de afgelopen zomer geen problemen heeft opgeleverd. Onafhankelijk Delft gaat uitzoeken of de fractie via een motie of amendement het college zover kan krijgen om in overleg met de Naturisten Federatie Nederland tot regulering van het naaktstrand in de Delftse Hout kan komen. 

Ballonnen

Ook GroenLinks overweegt in de komende raadsvergadering via een motie aandacht te vragen voor een zorg van die fractie, die volgens burgemeester Van Bijsterveldt lastig in de APV geregeld kan worden. GroenLinks wil paal en perk stellen aan het massaal oplaten van ballonnen bij evenementen. Volgens Fractie Van Koppen verstoren ballonnen ook het radarverkeer op vliegvelden, maar GroenLinks maakt zich vooral zorgen over de schade aan de flora en fauna.
Omdat er moties en amendementen zijn aangekondigd, praat de raad op donderdag 30 november verder over het voorstel om de APV te actualiseren.

Bezwaarschriften

Bij de bespreking van het Jaaroverzicht Nationale Ombudsman 2016, het Jaarverslag Adviescommissie Bezwaarschriften 2016 en de Dienstverleningscijfers 2016 was de aandacht van de fracties vooral gericht op de afhandeling van bezwaren. Diverse fracties spraken hun zorgen uit over de constatering in het jaarverslag van de Adviescommissie Bezwaarschriften dat door de complexiteit van bezwaren het soms lastig is ze binnen de wettelijk termijn van achttien weken af te handelen. Daar komt ook bij dat de gemeente moeite heeft om de verweerschriften tijdig, binnen twee weken, aan te leveren.

Wethouder Lennart Harpe deelde de zorgen van de commissie en kondigde aan dat er gewerkt wordt aan verbetermaatregelen in het proces. Net als de voorzitter van de adviescommissie verklaarde de wethouder de langere doorlooptijd ook door het feit dat de eenvoudige bezwaren via ambtelijk horen worden verwerkt. De adviescommissie krijgt alleen nog de ingewikkelde zaken op haar bord. Daardoor is de gemiddelde doorlooptijd toegenomen. De wethouder zegde de commissie toe dat het college naast het jaarverslag van de adviescommissie bezwaarschriften in 2018 ook de cijfers over het ambtelijk horen aanbiedt. Diverse fracties gaven aan behoefte te hebben aan het totale plaatje. Bovendien krijgt de raad begin volgend jaar een evaluatie van het ‘gemengd model’ zoals de afhandeling van eenvoudige en ingewikkelde bezwaren wordt genoemd.

Burgemeester Van Bijsterveldt beloofde onder meer STIP, CDA en PvdA in 2018 ook een iets uitgebreider beeld dan alleen een overzicht van de dienstverleningscijfers over het voorbije jaar te geven. Vorig jaar besloot de raad dat de burgemeester geen burgerjaarverslag meer hoeft op te stellen. De infographic over het aantal contacten en het aantal volgers op Facebook en Twitter was volgens verschillende partijen echter wel wat mager. Het CDA had meer aandacht voor burgerparticipatie gewild en net als de PvdA meer inzicht in trends en ontwikkelingen. STIP verzocht om extra aandacht te schenken aan de meer eigentijdse contact-vormen van Delftenaren met de gemeente , zoals inwoners die via Whatsapp contact opnemen. De burgemeester beloofde dat ze gaat kijken welke aspecten toegevoegd kunnen worden. Ze beloofde de commissie dat de cijfers over 2016 volgend jaar naast die van 2017 gelegd worden, waardoor trends en ontwikkelingen inzichtelijk worden.  Geen van de fracties zag reden om dit onderwerp nog verder te bespreken in de raadsvergadering.

Presentatie

In zijn jaarlijkse presentatie informeerde gemeentesecretaris Hans Krul de commissie over de ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid en de ambtelijke organisatie. Hij ging onder meer in op de huisvesting van het ambtelijk apparaat, de leeftijdsopbouw, de werkdruk, het ziekteverzuim en de externe inhuur. GroenLinks vroeg daarbij aandacht voor voldoende diversiteit in het gemeentelijk personeelsbestand.

Zienswijze

Een meerderheid van de commissie liet weten in te kunnen stemmen met de zienswijze van het college op de aanbevelingen in de evaluatie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). In deze zienswijze reageert het college op het bestuurlijk functioneren van de regionale samenwerking tussen de 23 gemeenten in de regio’s Rijnmond en Haaglanden. De SP liet weten niet in te stemmen met de zienswijze, omdat de Metropoolregio geen gekozen bestuursvorm heeft.

In de zienswijze oppert Delft de rol van de bestaande adviescommissies in de MRDH te herzien, omdat die rol nu niet als voldoende helder en effectief wordt ervaren. In de zienswijze wordt voorgesteld om met brede brainstorm en informatieve sessies te gaan werken. Als het aan de ChristenUnie ligt, worden de adviescommissies opgeheven en wordt alle geïnteresseerde raadsleden mogelijkheden geboden om inbreng te leveren. Andere fracties waaronder GroenLinks en D66 pleitten voor meer inbreng van de raad door andere vormen van overleg met de regiopartners.

Het onderwerp wordt niet verder in de raadsvergadering besproken, tenzij de fractie van de ChristenUnie na intern beraad besluit om een motie in te dienen.
 

Pagina opties