Commissie blijft verdeeld over komst Lidl

Dit item is verlopen op 30-09-2016.
31 augustus 2016 – In de extra overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer bleek dinsdag 30 augustus dat de standpunten van de fracties over de komst van een Lidl supermarkt in de Kruisstraat nog steeds erg verdeeld zijn. 

De commissie besprak de brief van het college over de stand van zaken rond de ontwikkeling van Kruisstraat 71 dat bij omwonenden ook nog steeds op verzet stuit. Hun mening werd in de vergadering verwoord door vier insprekers die net als in juni zorgen uitten over de verkeersafwikkeling rond de supermarkt, het laden en lossen en het zoekverkeer.

In juni drong de commissie aan bij het college op overleg met de projectontwikkelaar en de bewoners. Dat leidde tot een aanpassing van het plan. In de brief aan de raad schrijft het college dat dit alternatieve plan uitgaat van een supermarkt op de begane grond, een parkeergarage eronder en een laag met woningen erboven. Het college meldt in de brief ook dat de onderhandelingen hebben geleid tot een akkoord, waarbij de gemeente € 375.000,- (inclusief PM-kosten) bijdraagt aan de vergoeding van de verminderde grondwaarde voor de ontwikkelaar.

Het college concludeert in de brief dat bijna alle belanghebbenden het alternatieve bouwplan zien als een verbetering ten opzichte van het oorspronkelijke bouwplan. Maar het college merkt ook op dat omwonenden nog steeds tegen de komst van een Lidl op de begane grond zijn en dat men de mogelijkheid voor een juridisch traject wil openhouden. In de brief staat verder dat het college heeft besloten ontwikkelaar Kruisstraat Delft BV te verzoeken het alternatieve bouwplan verder uit te werken.

Schaal van tien

Van overleg waarbij met de belangen van omwonenden rekening was gehouden, was volgens twee insprekers geen sprake geweest. Ook van een verbetering willen de omwonenden niet spreken. Op een schaal van tien is volgens een inspreker de nul een één geworden.

De partijen wisselden in een uitvoerig debat hun standpunten, waarbij zowel het plan als de procedure in verschillende bewoordingen werden belicht. Het CDA sprak van een slecht plan dat van tafel moet. De fractie vond dat het college haar best had gedaan om in gesprek te gaan maar dat informeren van bewoners niet hetzelfde is als overleg. Ook benadrukte het CDA dat de discussie niet gevoerd had hoeven worden als de raad in juni 2013 had geweten dat het college de grond had verkocht aan een ontwikkelaar die een plan had om er een supermarkt te bouwen. De raad had volgens het CDA dan waarschijnlijk tegen het bestemmingsplan Binnenstad gestemd.

Verkeersonderzoek

Ook de SP vindt dat het plan van tafel moet, maar volgens die fractie past het plan door de parkeergarage niet in het bestemmingsplan, omdat die aangeduid moet zijn.  Onafhankelijk Delft wees de SP erop dat die fractie had ingestemd met het bestemmingsplan en dat het huidige ontwerp van de supermarkt daaraan voldoet. Onafhankelijk Delft liet weten niet tegen de komst van een Lidl of woningen te zijn, maar wel veel moeite te hebben met de toenemende verkeersdrukte en het laden en lossen. De fractie vroeg het college om een verkeersonderzoek te laten uitvoeren.

Stadsbelangen Delft drong eropaan dat alle belanghebbenden met elkaar in gesprek blijven. In navolging van Stadsbelangen Delft vroeg ook de PvdA naar een integrale visie voor het gebied rond de Kruisstraat. De fractie sprak over een proces dat geen schoonheidsprijs verdient en deelde met andere fracties de zorgen over de verkeersafwikkeling. De ChristenUnie vond het pijnlijk te moeten constateren dat iedereen in de mangel zit van een structuur zoals die nu is.  De fractie vond de suggestie van Onafhankelijk Delft zinvol om zo snel mogelijk een verkeersonderzoek uit te voeren voordat het vergunningstraject verder gaat.

Verbeteringen

STIP sprak van een verre van ideaal plan en vroeg het college aandacht voor de verkeerssituatie, regulering, laden en lossen en aanrijroutes. Daar zijn volgens STIP verdere verbeteringen mogelijk. De VVD zei dat het tijd wordt voor een goede discussie over de kansenlocaties in Delft. D66 stelde vast dat het bestemmingsplan het alternatieve plan toestaat en dat verkeersveiligheid geen reden is om een bouwvergunning af te wijzen. De fractie zei ook benieuwd te zijn of er oplossingen zijn voor de verkeerscirculatie.

In tegenstelling tot het college zei GroenLinks niet tevreden te zijn over het alternatieve plan. GroenLinks vreest verkeersellende en de onmogelijkheid om in dit deel van de binnenstad het autoluw-plus gebied uit te breiden. Fractie Van Koppen vroeg aandacht voor maatregelen die de verkeersafwikkeling en het laden en lossen moeten reguleren.

Detailhandel

Wethouder Lennart Harpe liet de commissie weten dat het college in 2013 niet op de hoogte was van het feit dat er in de Kruisstraat plannen waren voor een supermarkt. Twee dagen voordat de raad een besluit nam over het bestemmingsplan Binnenstad informeerde het college de raad over een reserveringsovereenkomst voor een plan met twee lagen detailhandel in de Kruisstraat. De raad was volgens de wethouder daarmee op de hoogte gebracht. Het college ontving toen volgens Harpe ook geen signalen dat het ging om een ‘kansenlocatie’ waarvoor een uitgebreide planprocedure geldt. Nogmaals zei de wethouder het te betreuren dat er voor Kruisstraat 71 geen aparte procedure is gevolgd. Hij liet de commissie weten dat het college over twee weken de raad door middel van een presentatie bijpraat  over  een update over de kansenlocaties in Delft.

Daarnaast beloofde hij dat het college voor de raadsvergadering op donderdag 29 september een brief naar de raad stuurt met daarin een tijdlijn  over dit plan en een aankondiging wat de raad kan verwachten van een onderzoek naar de verkeersbewegingen in dit gebied. Die analyse moet eind dit jaar zijn afgerond. Wethouder Aletta Hekker gaf de commissie een toelichting over de procedure rond de vergunningaanvraag.

De fractie SP kondigde 3 moties aan voor de komende raadsvergadering en de fracties CDA,  Onafhankelijk Delft en ChristenUnie kondigden aan dat ze in de komende raadsvergadering wellicht moties indienen bij dit onderwerp.

Omgevingswet

Overwegend positief met hier en daar een kritische noot werd in de commissie gereageerd op de conceptvisie van het college op de implementatie van de Omgevingswet. Met deze nieuwe wet die vanaf 2019 van kracht wordt, wil het kabinet de regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en bundelen. Minder regels, kortere procedures en meer betrokkenheid van bewoners. Verschillende fracties hadden over die betrokkenheid vragen aan het college. Daarnaast wezen diverse fracties ook op het belang dat de raad op de hoogte blijft en invloed houdt op de verdere uitwerking en invulling van de Omgevingswet.

Wethouder Ferrie Förster zei dat het college in Delft ruimte wil bieden aan nieuwe ontwikkelingen en bescherming wil bieden aan bewoners tegen ongewenste ontwikkelingen. Op verzoek van het CDA wordt in de verdere uitwerking van de wet meer uitleg gegeven aan het vinden van de balans tussen publiek en individueel belang. Wethouder Hekker omschreef de invoering van de Omgevingswet als een megaoperatie en een mooie kans om na te denken hoe Delft eruit moet komen te zien. 

Pagina opties