Commissie blij met initiatief Buurtwerk Voorhof 2

Dit item is verlopen op 23-02-2013.
23 januari 2013 – In de vergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting van dinsdag 22 januari jl. is door de fracties positief gereageerd op het initiatief van de Stichting Buurtwerk Voorhof 2 om buurthuis Het Voorhof over te nemen van de gemeente en de activiteiten voort te zetten.

De voorzitter van de stichting, Maarten Labordus, sprak in bij de commissie en vroeg aandacht voor enkele onduidelijkheden voor de stichting rondom de eventuele overname.  De onderhandelingen tussen de gemeente en de stichting zijn nog gaande, maar wethouder De Prez gaf aan positief gestemd te zijn over de uitkomsten ervan. Vanwege die onderhandelingen wilde hij echter niet ingaan op diverse vragen vanuit de fracties over de randvoorwaarden rondom de eventuele verkoop van het buurthuis. De Prez gaf aan dat de ingeboekte bezuiniging voor hem een hard kader is en dat er in ieder geval geen sprake kan zijn van een verkoop om niet. Hij zegde wel toe in overleg te treden met Breed Welzijn Delft (BWD) over het maken van enkele praktische afspraken over het buurthuis Het Voorhof, om te voorkomen dat er gedurende de onderhandelingen al door BWD gestart zou worden met voorbereidende handelingen voor sluiting van het buurthuis.

DUWO

De commissie stond verder kort stil bij de commotie die in de afgelopen periode is ontstaan over het uitzettingsbeleid van DUWO. De heer Prins, oorspronkelijk één van de gedupeerden, sprak hierover in bij de commissie. Hij gaf aan dat hij inmiddels van DUWO te horen had gekregen dat hij ten onrechte was aangeschreven om zijn huis te verlaten. Niettemin vroeg hij de commissie om de handelwijze van DUWO zeer kritisch te volgen, omdat deze volgens hem bepaalde woningcomplexen ten onrechte aanwijst als studenteneenheden en schimmig om zou gaan met de aantallen te bouwen studentenwoningen. Dit onderwerp komt terug in de eerstvolgende procedurevergadering van de commissie, aan de hand van de antwoordbrief die het college deze week aan de heer Prins gestuurd heeft.

Aanbevelingen

Voorts werd een tweetal onderwerpen door de commissie besproken, die vanwege tijdgebrek doorgeschoven waren vanuit de vergadering van december: de reactie van het college op de aanbevelingen van het Instituut Sociaal Raadslieden (ISR) en een brief van het college over de motie Taalonderwijs en bezuinigingen.

Ten aanzien van het eerste onderwerp wilde de commissie vooral weten waarom het zo moeilijk is om een ontvangstbewijs mee te geven aan de mensen die bewijsstukken komen afgeven bij de gemeente. Daarnaast werd door meerdere fracties gevraagd naar de werking van de schoolkostenregeling. Wethouder Stephan Brandligt lichtte toe dat het afgeven van een ontvangstbewijs meer voeten in aarde heeft dan men in eerste instantie zou denken, omdat hierbij vereist is dat precies wordt beschreven welke documenten worden ingeleverd. De wethouder gaf aan eerst te willen nagaan wat dit aan extra tijd en inzet zou vergen, voordat hiertoe overgegaan wordt. Met betrekking tot de schoolkostenregeling was het de wethouder niet bekend dat de leeftijdseis daadwerkelijk voor problemen zorgt bij mensen. Hij zag daarom vooralsnog geen aanleiding om de aanbeveling van het ISR op dit punt over te nemen.

Motie

De commissie was in grote lijnen tevreden over de afdoening van de motie Taalonderwijs en bezuinigingen. Wel werd nogmaals bij wethouder Brandligt aangedrongen op het zoveel mogelijk inzetten van het beschikbare budget voor het daadwerkelijke onderwijs en minder voor de campagne rondom de taalcursussen. Ook werd aandacht gevraagd voor het borgen van voldoende kwaliteit bij de vrijwilligers die hierbij betrokken zijn. Wethouder Stephan Brandligt gaf aan dat er voor 2013 nog voldoende budget is voor zowel de taalcursussen als ook voor de promotie ervan. Daarnaast is het zo dat een groot deel van de vrijwilligers die betrokken zijn bij de taalcursussen, bestaat uit (ex)docenten. Daarmee is volgens de wethouder de kwaliteit voldoende geborgd.

Tot slot werd door de commissie een brief van het college besproken over de motie Maatschappelijke bijdrage uitkeringsgerechtigden. Het merendeel van de fracties was tevreden over de door het college uitgesproken ambities, maar de concretere uitwerking werd nog gemist. Ook werd aandacht gevraagd voor het dilemma tussen het opleggen van sancties aan mensen met een uitkering tegenover het stimuleren en ondersteunen van hen om een baan te zoeken, de zogeheten empowerment. Wethouder Stephan Brandligt gaf aan dat het college, wat hem betreft, al behoorlijke stappen gemaakt heeft in het effectief benaderen en ondersteunen van uitkeringsgerechtigden. Hij moest echter ook erkennen dat er in Delft wel degelijk een grote groep mensen en kinderen is die opgroeit in armoede. De commissie besloot uiteindelijk om de motie nog aan te houden in afwachting van vervolgbesprekingen die gepland staan over het Werkbedrijf en de zogeheten innovatie in het sociaal domein.

Pagina opties