Commissie bespreekt kenniseconomie en financiële risico’s

Dit item is verlopen op 02-12-2011.

2 november 2011 - In de begrotingscommissie Middelen en Economie nam de commissie een groot aantal onderwerpen uit de begroting onder de loep, zoals de kenniseconomie, Delft als waterstad, de hoogte van de (bouw)leges en de samenhang tussen het weerstandsvermogen en de financiële risico’s voor de gemeente.

De commissie was hoofdzakelijk positief over de voornemens met betrekking tot de kenniseconomie. Daarbij benadrukte onder meer ChristenUnie en GroenLinks de wederkerigheid ervan: een investering in de kenniseconomie moet ook een investering in de stad zijn. D66 drong aan om ook het participatiebeleid goed aan te laten sluiten zodat er meer mensen aan het werk komen. De VVD wees op het belang van de aansluiting van het VMBO en MBO op de kenniseconomie. De PvdA vroeg om proeftuinen voor technische innovaties.
Wethouder Guldemond kon goed uit de voeten met de inbreng van de fracties en wees op het feit dat Delft in een aantal recente kabinetsnota’s wordt genoemd als belangrijk kenniscentrum. Het college heeft veel geïnvesteerd in het verbinden van betrokken partijen. Dat is nodig om in dit dossier zaken geregeld te krijgen. Hij beloofde eind dit jaar meer duidelijkheid te kunnen bieden over de opzet van het business science centre.

Een amendement van de ChristenUnie in het kader van ‘de vervuiler betaalt’ om de kosten van het vuilwaterinzamelpunt bij de Zuidkolk niet via de rioolheffing over alle inwoners te verdelen, maar via de belasting van de haven te innen, bleek op de nodige steun bij andere fracties te kunnen rekenen.
De VVD en het CDA vroegen het college naar een samenhangend plan voor Delft als waterstad, ook in samenhang met technologie en de plaats van de haven. Wethouder Junius zegde toe vóór de zomer met de collegevisie op Delft waterstad te komen. Ook zal zij de raad informeren hoe de havenfunctie kan worden versterkt maar wees de commissie alvast op de beperkte financiële ruimte.

De CDA-fractie drong er bij het college op aan om de samenwerking tussen de TU en andere universiteiten goed te blijven volgen. De fractie kan zich vinden in samenwerking maar wil ervoor waken dat de TU een soort dependance zou worden van één grote universiteit en dat daarmee werkgelegenheid uit Delft zou wegvloeien. Wethouder Guldemond gaf aan dat de contacten hierover met de TU goed zijn en hij geen zorg had op dit punt. Een fusie is nu niet aan de orde.
Stadsbelangen vroeg aandacht voor het voorstel van de belangenvereniging BoKa om de Kanaalweg in te richten als ‘Weg van de Wetenschap’. De fractie was kritisch over de verhoging van de marktgelden. Wethouder Junius stelde dat de marktgelden kostendekkend moeten zijn en dat het college inzet om het profiel van de markt te versterken zodat de bezetting maximaal is.

De SP vroeg aandacht voor de financiële risico’s die de gemeente loopt in de Harnaschpolder en stelde voor dit thema apart te bespreken samen met de vakcommissie SVR. Wethouder De Prez antwoordde dat het college de risico’s onderkent en lichtte toe hoe het college hiermee om gaat.

Bij het onderdeel financiën vroeg D66 onder meer om een verdere verbetering van de prestatie-indicatoren in de begroting, kondigde de PvdA een motie aan over normering van inkomens van bestuurders bij gesubsidieerde instellingen en vroeg de SP om nadere toelichting op de regierol van de gemeente en het takenpakket dat bij die nieuwe rol hoort.
Wethouder Vokurka antwoordde dat daarop binnenkort via de nota over het gemeentelijke deelnemingenbeleid wordt ingegaan.
GroenLinks en de ChristenUnie vroegen door op het weerstandsvermogen van de gemeente, onder meer in relatie tot de risico’s van het Spoorzoneproject. Hoewel de wethouder stelde dat de risico’s voor 2012 voldoende zijn afgedekt, bleef voor de laatste fractie de vraag staan of dit niet een te rooskleurig beeld gaf.
De wethouder lichtte verder de achtergrond van de (financiële) stresstest toe die Delft met een aantal andere gemeenten gaat doen. Hij stelde dat dit in lijn is met de inzet van het college om financiële problemen en risico’s direct aan te pakken en niet door te schuiven naar de toekomst.

Diverse fracties vroegen naar de hoogte van de bouwleges en of deze niet meer gevarieerd zouden kunnen worden zodat deze goedkoper worden voor kleine verbouwingen. De wethouder legde uit dat de leges kostendekkend zijn en dat ook voor kleine verbouwingen bepaalde activiteiten moeten worden verricht die niet allemaal in rekening worden gebracht.
Stadsbelangen vroeg nog naar het feit dat structurele risico’s bij VAK en Erfgoed Delft met incidenteel geld worden afgedekt. De wethouder antwoordde dat bij VAK inmiddels vooruitgang is geboekt en dat Erfgoed pas wordt verzelfstandigd nadat de financiën op orde zijn.

Pagina opties