Commissie bespreekt jeugdzorg Haaglanden

Dit item is verlopen op 01-10-2008.

1 september 2008 – De leden van de commissie Wonen, Integratie, Jeugd, Zorg en Onderwijs (Wijzo) bespreken in de overlegvergadering op 9 september het beleidskader 2009-2012 en het uitvoeringsprogramma 2009 Jeugdzorg Haaglanden.

In het ontwerp Beleidskader 2009-2012 geeft het stadsgewest Haaglanden voor de komende vier jaar de beleidsprioriteiten aan voor de jeugdzorg. In totaal zijn negen ambities geformuleerd, waaronder het aanpakken van de wachtlijsten, het verminderen van de regeldruk en de samenhang tussen de jeugdzorginstellingen.

In het verlengde van het beleidskader zijn de negen ambities vertaald naar doelstellingen voor het jaar 2009. De leden van de commissie krijgen op 9 september de kans hierover advies te geven. Omdat het Haaglandenbestuur beide nota’s op 24 september vaststelt en de gemeenteraad van Delft op 25 september vergadert, kunnen de fracties geen moties indienen om wijzigingen in de nota’s op te nemen.

Aan het eind van de behandeling in de commissievergadering inventariseert de voorzitter de reacties die in de commissie op een meerderheid kunnen rekenen. Het college wordt vervolgens gevraagd schriftelijk aan de commissie te laten weten hoe deze reacties door Haaglanden zijn overgenomen.

De vergadering van de commissie Wonen, Integratie, Jeugd, Zorg en Onderwijs begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de commissiekamer in het stadhuis.

Pagina opties